Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Разград, 21.06.2018 г.

 

РАЗГРАДСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РОБЕВА

като разгледа адм. дело № 55 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 175 АПК.

С Решение № 44/31.05.2018 г. по настоящото дело съдът е отхвърлил жалбата на В. Т. Б. от гр. Л. против Заповед № 330з-472/27.02.2017 г. на Директора на ОД на МВР – Разград, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца.

Постъпила е молба от Директора на ОД на МВР – Разград за поправка на допусната в решението писмена грешка относно годината на издаване на оспорената заповед.

Молбата е допустима и основателна.

В мотивите и в диспозитива на съдебното решение погрешно е посочена годината на издаване на Заповед № 330з-472/27.02.2018 г. на Директора на ОД на МВР – Разград, като е изписана 2017 г., вместо 2018 г. Касае се до очевидна неточност, която следва да бъде поправена. Несъмнено оспореният административен акт е Заповед № 330з-472/27.02.2018 г. на Директора на ОД на МВР – Разград и именно неговата законосъобразност е била предмет на съдебен контрол по настоящото дело.

Ето защо и на основание чл. 175, ал. 2 АПК съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение № 44/31.05.2018 г., постановено по адм. дело № 55/2018 г. по описа на АдмС – Разград, в което навсякъде вместо „Заповед № 330з-472/27.02.2017 г. на Директора на ОД на МВР – Разград“ да се чете: „Заповед № 330з-472/27.02.2018 г. на Директора на ОД на МВР – Разград“.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                          

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/