Р Е Ш Е Н И Е

75

 

гр. Разград, 14.11.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

     РАЗГРАДСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в открито съдебно заседание на девети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РОБЕВА

 

с участието на секретаря Пламена Мутафова, като разгледа докладваното от съдия Робева адм. дело № 162/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК във вр. с чл. 124, ал. 1 и чл. 121, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.

Със заповед № 560/21.06.2016 г. на Кмета на Община – Кубрат на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител е било прекратено служебното правоотношение с Ж. А. П., ЕГН **********, поради съкращаване на длъжността, считано от 21.06.2016 г.

Против горната заповед е постъпила жалба от Ж. А. П., в която се твърди, че заповедта е издадена в противоречие с административнопроизводствените правила, материалноправните разпоредби и целта на закона, тъй като не е връчена по установения от АПК ред и не е извършено реално съкращение на длъжността и служебните функции, изпълнявани от жалбоподателката. В жалбата са изложени подробни съображения в подкрепа на доводите за незаконосъобразност. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на разноски.

Ответната страна – Кметът на Община Кубрат счита жалбата за неоснователна. В писмен отговор са развити аргументи за валидност и правилност на заповедта. Моли съда да отхвърли жалбата, като претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение.

Разградският административен съд, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Със Заповед № 625 от 07.07.2009 г. /л. 151 от адм.д. № 93/2016 г./ на Кмета на Община - Кубрат Ж. П. е била назначена за държавен служител на длъжността младши юрисконсулт в отдел „Управление на собствеността” в Дирекция „ФСДУС” в общинската администрация на Община Кубрат.

 Считано от 01.01.2012 г. е била преназначена на длъжността  старши юрисконсулт /л. 13/.

С Решение № 14 по Протокол № 2 от 27.11.2015 г. /л. 18 – л. 20/ Общински съвет – Кубрат е одобрил общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат от 83 щатни бройки, в сила от 01.01.2016 г., съгласно която в Специализираната администрация, в Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти” е структуриран Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти” с щатна численост от 8 души и разпределение на щатните бройки, както следва: Главен експерт „Търговия и транспорт” - 1, Главен експерт „Земеделски дейности” - 1, Главен експерт – еколог - 1, Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки” - 1, Старши експерт „Инфраструктурно управление, планиране и контрол” – 1, Старши експерт „Инвестиционна дейност” – 1 и  Главен специалист „Европроекти” - 2.

Със заповед № 56 от 22.01.2016 г. на Кмета на Община - Кубрат /л. 82/ Ж. П. е била преназначена от длъжността Старши юрисконсулт на длъжността Старши юрисконсулт „Европейски проекти и обществени поръчки” в Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти” в Дирекция ТСУЗТООСИДЕП. Тези данни са намерили отражение в поименното разписание на длъжностите съгласно Решение № 14 от 27.11.2015 г. /л. 15 от адм. д. № 162/2017 г./.

С Решение № 41 по Протокол № 4 от 28.01.2016 г. /л.209–л.213/ Общински съвет – Кубрат е одобрил общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат от 83 щатни бройки, в сила от 01.01.2016 г., като две щатни бройки Главен специалист „Европроекти” от Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти”  са трансформирани в две щатни бройки Младши експерт „Европроекти”.

С Решение № 74 по Протокол № 6 от 24.03.2016 г. /л. 26 – л. 28/ Общински съвет – Кубрат е одобрил общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат от 83 щатни бройки при извършени промени в структурата, както следва: Сектор „Вътрешен контрол” с 2 щатни бройки  - Главен експерт „Вътрешен контрол” и Главен експерт „Планиране, прогнозиране и контрол на разходите” е преструктуриран в Звено за „Вътрешен одит” с 3 щатни бройки – Главен вътрешен одитор, Вътрешен одитор и Стажант одитор; а в Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти” на Дирекция ТСУЗТООСИДЕП е била премахната длъжността Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки”.

Горното решение е било върнато от Областния управител на Област – Разград на основание чл. 45, ал. 4 ЗМСМА за ново обсъждане от Общинския съвет – Кубрат поради това, че Отдел „Просвета, култура, ОМП и ВО“ е следвало да се намира в общата, а не в специализираната администрация, и поради това, че в звеното за „Вътрешен одит“ следва да се добави длъжността Ръководител „ЗВО“.

С Решение № 81 по Протокол № 8 от  21.04.2016 г./л. 76 – л. 79/, влязло в сила на 19.05.2016 г., Общински съвет – Кубрат е одобрил общата численост и структура на Общинска администрация – Кубрат, като е запазил числеността от 83 щатни бройки, но е променил структурата, както следва: Сектор „Вътрешен контрол” с 2 щатни бройки е преструктуриран в Звено за „Вътрешен одит” с 3 щатни бройки – Ръководител ЗВО, Главен вътрешен одитор  и Стажант одитор; в Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти” е премахната длъжността Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки”, а бройката Младши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка” е била премахната от Отдел „Просвета, култура, ОМП и ВО” и добавена в Отдел „Административно-правно и информационно обслужване”.

На основание Решение № 81 от 21.04.2016 г. Кметът на Община – Кубрат одобрил длъжностно разписание /л. 57 – л. 59/ и поименно разписание на длъжностите /л. 71 – л. 74/, в сила от 14.06.2016 г., в които длъжността Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки” в Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти” не е възпроизведена.

Със Заповед № 560/21.06.2016 г. Кметът на Община - Кубрат прекратил служебното правоотношение с Ж. П. на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 ЗДСл поради съкращаване на заеманата от нея длъжност Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки”  във връзка с Решение № 81 от 21.04.2016 г. на Общински съвет - Кубрат. Оспорващата е отказала да получи заповедта за прекратяване на служебното ѝ правоотношение, което е удостоверено с подписа на две лица. Жалбата срещу заповедта е изпратена по пощата на 05.07.2016 г. /л. 52/.

Във връзка с твърденията на оспорващата П., че задълженията на длъжността Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки” са идентични с тези на длъжността Младши експертът „Европроекти“ съдът съпостави длъжностните характеристики на двете длъжности /л. 85 и л. 180/. Сравнението показва сходство на предвидените преки задължения. Така например младши експертът „Европроекти“ е длъжен да участва в проучването и изследването на възможностите за кандидатстване с проектни предложения по национални, регионални и международни програми и проекти, а ст.юрисконсултът е бил длъжен да организира проучването и изследването на тези възможности. Мл.експертът е длъжен да участва в разработването на проекти, а ст.юрисконсултът – да организира такова разработване. Мл.експертът е длъжен да поддържа регистър „Проекти“, а ст.юрисконсултът – да контролира воденето на този регистър. Наред с това заемащите и двете длъжности са задължени да организират и контролират дейностите по събиране и анализ на информация относно икономическото развитие на общината, да организират и осъществяват информационен обмен с други институции, да подпомагат разработването на стратегически планове на общинско ниво.

Въз основа на изложеното от фактическа страна, от правна страна Разградският административен съд намира следното:

Жалбата е неоснователна.

Съгласно чл. 168 АПК съдът провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 АПК.

Заповедта е издадена от компетентен орган – Кмета на Община - Кубрат, който съгласно чл. 44, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е овластен да освобождава от длъжност служителите в общинската администрация.

Заповедта е в надлежната писмена форма и съдържа фактически и правни основания за издаването й, включително изискуемите от чл. 108, ал. 1 ЗДСл реквизити.

Заповедта е издадена при спазване на административнопроизводствените правила. Не е допуснато нарушение на изискването по чл. 61, ал. 2 АПК. Оспорващата е отказала да получи заповедта, което е било удостоверено от двама свидетели. Но несъмнено е била уведомена за съдържанието на заповедта, след като в законоустановения срок е упражнила правото си на жалба.

Заповедта не противоречи на материалноправните разпоредби. Доказано е реалното съкращаване на заеманата от оспорващата П. длъжност, обуславящо прекратяването на служебното правоотношение. По делото кумулативно е установено, че в новото разписание на длъжностите съгласно  Решение № 81 по протокол № 8 от 21.04.2016 г. на ОбС - Кубрат длъжността Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки” е била премахната, както като нормативно определена позиция, така и като съвкупност от определени функции,  задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика. Неоснователен е доводът за превратно упражняване на оперативната самостоятелност на органа по назначаването поради това, че била съкратена бройката за старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки“, а същевременно били разкрити две допълнителни бройки за младши експерт със същите задължения.

Първо, двете бройки Младши експерт „Европроекти“ не са новосъздадени. Те не са възникнали с Решение № 41 по Протокол № 4 от 28.01.2016 г., а са били трансформирани от двете бройки Главен специалист „Европроекти“, съществували в структурата, одобрена с Решение № 14 по Протокол № 2 от 27.11.2015 г. Към момента на трансформирането на двете щатни бройки Гл. специалист „Европроекти“ в Мл. експерт „Европроекти“ заеманата от Ж. П. длъжност е била запазена. Тя е била премахната по-късно с Решение № 81 по Протокол № 8 от 21.04.2016 г., когато е била създадена нова длъжност в новото Звено „Вътрешен одит“ – Ръководител ЗВО.

Второ, след преструктурирането на общинската администрация общата й численост не е променена. Числеността на Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционна дейност и европейски проекти” е била намалена от 8 на 7 бройки, като е увеличена числеността на Звено „Вътрешен одит“ /предишен Сектор „Вътрешен контрол“/ от 2 на 3 бройки. Т.е. съкратената длъжност не е била трансформирана в  новоразкритата длъжност.

И трето, функциите и задълженията на младши експерта „Европроекти“ не са идентични с тези за премахнатата длъжност Старши юрисконсулт „Европроекти и обществени поръчки”. Има известно припокриване, което обосновава действията на органа по назначаването в условията на неговата оперативна самостоятелност да извърши реорганизация на администрацията с оглед оптимизиране на дейността й. Преценката за преструктуриране на отделните звена е в кръга на неговата компетентност и той има право да реши да намали броя на служителите, изпълняващи едни и същи задължения. Липсва законово задължение за подбор, поради което възражението на оспорващата, че е по-квалифицирана, е без правно значение.

Неоснователен е и доводът за нарушение на материалния закон поради несъобразяване на структурните промени с Устройствения правилник на Общинска администрация – Кубрат, който бил утвърден със Заповед № 562/21.06.2016 г. и към момента на издаване на оспорената заповед не бил влязъл в сила нов устройствен правилник, с който да е премахната заеманата от нея длъжност. Устройственият правилник е вътрешен акт, с който се урежда организацията на работа и вътрешния ред в общинската администрация. С него се определят структурата, функциите и числеността на администрацията, които вече са били утвърдени от Общинския съвет по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗМСМА. Затова в § 1 от Заключителните разпоредби на Правилника е отразено, че е издаден на основание Решение № 81 по Протокол № 8/21.04.2016 г.  Т.е. Правилникът отразява промените в длъжностното разписание след утвърждаването им от Общинския съвет и не представлява самостоятелно основание за преструктуриране, с което да се съобразява заповедта за съкращение.

Неоснователно е и съображението на оспорващата, че в новия устройствен правилник фигурирали основните задължения от длъжностната характеристика на ст. юрисконсулт, от което следвало, че длъжността не е престанала да съществува като система от функции и задължения. Допустимо и оправдано е след съкращаването на заеманата от оспорващата длъжност да се извърши преразпределение на нейните задачи между запазените длъжности. Фактът, че след съкращението извършваните от оспорващата дейности, в това число провеждане на обществени поръчки, са били поети от други служители на администрацията, не обосновава заключение, че нейната длъжност не е съкратена, след като обективно численият състав е бил намален и не е била разкрита нова длъжност със същите функции.

Оспорената заповед е в съответствие и с целта на закона и с нея не е нарушен принципа за съразмерност по чл. 6 АПК. Органът по назначаването е упражнил правомощията си добросъвестно и справедливо. Изпълнил е задължението си да осигури съответствие между намалената численост на администрацията и новото длъжностно разписание, при което е постигнал целта на закона.

Предвид изложеното оспорената заповед се явява законосъобразна, а оспорването й – неоснователно, поради което следва да бъде отхвърлено.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 4 АПК и Тълкувателно решение № 3 от 13.05.2010 г. на ВАС по т. д. № 5/2009 г. претенцията на ответната страна за разноски е основателна. Съгласно чл. 144 АПК във вр. с чл. 78, ал. 8, ГПК във вр. с чл. 37, ал. 1 ЗПП и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ юрисконсултското възнаграждение следва да е в размер на 100 лева.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 АПК Разградският административен съд

 

 

                                Р    Е    Ш    И   :

 

ОТХВЪРЛЯ  ОСПОРВАНЕТО на Ж. А. П., ЕГН **********, от гр. К., ул. „*******” № **, ет. **, ап. **, срещу Заповед № 560 от 21.06.2016 г. на Кмета на Община Кубрат.

ОСЪЖДА Ж. А. П. от гр. К., ул. „*******” № **, ет. **, ап. **, да заплати на Община Кубрат сумата 100 лева за юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                   СЪДИЯ:/п/