Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е    

№ 94

 

Гр.Разград, 09 юли 2019 година

 

В    ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

Разградският административен съд, в публичното заседание на двадесет и пети юни две хиляди и деветнадесета година, в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ДАМЯНОВА

                ЧЛЕНОВЕ:  ИВА КОВАЛАКОВА-СТОЕВА

                                                       МАРИН МАРИНОВ

 

при секретаря ПЛАМЕНА МУТАФОВА, с участието на прокурора ИВА РАНГЕЛОВА разгледа докладваното от съдия ИВА КОВАЛАКОВА-СТОЕВА административно дело №124 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 185 – чл. 196 от АПК.

Образувано е  по жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД, гр.София  против разпоредбата на чл.27, ал.1 от Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград (Наредба №11), приета с решение на Общински съвет- Разград, в частта относно въведеното изискване (ограничение) за притежаване на разрешение по чл.47 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на дейности по събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

В жалбата и депозираното писмено становище се развиват доводи, че оспорената разпоредба е незаконосъобразна, тъй като е приета в противоречие с материални закони от по-висока степен, в частност с разпоредбите на чл.35, ал.2, ал.3 и ал.5 от ЗУО. Поради което се иска от съда да я отмени, ведно с произтичащите от това законни последици.

Ответникът, чрез своя процесуален представител, заявява, че жалбата е неоснователна и недоказана и моли съда да я остави без уважение. 

Прокурорът заключава, че жалбата е основателна и доказана и предлага на съда да отмени разпоредбата на чл.27, ал.1 от Наредба №11 на Общински съвет Разград в оспорената част.

Съдът, след като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във вр. с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок, срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол от надлежна страна.  

Наредбата, която е предмет на оспорване, по дефиницията на чл.75, ал.1 от АПК, чл.7, ал.2 и чл. 8 от ЗНА, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен административен акт. Според чл.185, ал.1 и чл.187, ал.1 от АПК тя или отделни нейни разпоредби подлежат на безсрочно оспорване пред съда.

Съгласно чл.186, ал.1 от АПК право да оспорват подзаконовите нормативни актове имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. По делото е приложено Решение № 26-00-11966/07.12.2012г. (л.4), издадено от Директора на РИОСВ – София, което установява, че „Рейсър Ауто“ ЕООД притежава Регистрационен документ № 12-РД-862-00/05.12.2012г., удостоверяващ регистрацията му на основание чл.78, ал.9, във вр. с чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) в съответствие с § 1, т.41 и т.43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна по отношение на излезли от употреба превозни средства и излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти. При тези данни съдът приема, че дружеството попада в обхвата на действие както на ЗУО, така и на издадената въз основа на него Наредба №11 на Общински съвет Разград, предвид възможността да извършва тези  дейности на територията на цялата страна, което обуславя неговия правен интерес от оспорването.  

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните фактически и правни съображения:

Между страните няма спор, че оспорената наредба е приета от компетентен орган, в писмена форма, при спазване на изискванията за кворум и начин на гласуване, регламентирани в чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА. Наредбата е удостоверена и обнародвана по предвидения за това ред. С оглед на това съдът намира, че е налице валиден нормативен административен акт, действащ към момента на оспорването.

Относно съответствието на  оспорената норма с материалния закон съдът намира следното:

Наредба №11 е приета на основание чл.22 от ЗУО, според който общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

Законодателят разграничава различните дейности, като някои от тях са с разрешителен режим, а други с регистрационен режим. В чл.35, ал.1 от ЗУО е посочено конкретно и изчерпателно кои са дейностите, за които се изисква разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел първи или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда. В  следващата разпоредба на чл.35, ал.2 от ЗУО са посочени случаите, в които не се изисква разрешение, както и съответните изключения, а именно: 1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби; 3. дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба; 4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби; 5. дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за "биомаса" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби; 6. дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми; 7. дейност по предварително обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти; 8. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на отпадъци в училищата; 9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват дейности с отпадъци на определена площадка. Съобразно правилото на чл.35, ал.3 от ЗУО, за извършване на дейностите по ал.2, т. 2-5 се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава пета, раздел втори, като в чл.35, ал.5 от закона е посочено, че регистрационният документ за дейности по ал.2, т.2 се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи.

В допълнителните разпоредби на ЗУО са дадени дефиниции на използваните в закона понятия и термини. Съгласно §1, т.17 от ДР на ЗУО, "отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи, в това число и ИУМПС. Съгласно §1, т.41 от ДР на ЗУО "събиране" е натрупване на отпадъци, включително предварително сортиране и предварително съхраняване на отпадъци с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.

Анализът на тази правна уредба сочи, че за извършване на дейности по събиране на ИУМПС не е необходимо лицето да притежава издадено разрешително по реда и при условията на ЗУО. Според оспорената разпоредбата на чл.27, ал.1 от Наредба №11 обаче дейностите по събиране на ИУМПС имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешително по чл.47 от ЗУО за съответната дейност. Предвид законовата регламентация, съдът намира, че в тази част нормата е приета в противоречие със ЗУО. С нея Общински съвет -Разград е въвел изискване за притежание на разрешително за дейности, които по силата на закона подлежат само на регистрация. С оглед на това тя се явява незаконна, като приета в противоречие с материалния закон и следва да се отмени. В останалата част подзаконови нормативен акт не е оспорен.

При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените в производството разноски, които са в общ размер на 620 лв., от които 550 лв. платено в брой възнаграждение за един адвокат, 50 лв. платена държавна така и 20 лв., представляващи заплатената такса за обнародване на оспорването в Държавен вестник. Същите са своевременно предявени и доказани по размер.

Мотивиран така и на основание чл. 193 ал. 1 от АПК, съдът

Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ чл.27, ал.1 от Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград в частта „събиране“

ОСЪЖДА Общински съвет -Разград да заплати на „Рейсър Ауто“ ЕООД, гр. София сумата от 620.00 (шестстотин и двадесет) лева- дължими деловодни разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд  в 14- дневен срок от съобщаването му.

След влизането му в сила решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.                    

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

             ЧЛЕНОВЕ:1./п/

                                  2./п/