Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Номер: 97                              08.08.2019г.                               гр.Разград

 

Разградският административен съд, в закритото съдебно заседание на  осми август през две хиляди  и деветнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Дамянова

 

След като разгледа докладваното от съдията- докладчик административно дело № 196 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е жалба от  Ш. Х. А. от село Л. Същата сочи, че не е съгласна с направеното изменение на плана, което засяга УПИ ХІІІ-36. Към  жалбата е представена и скица  № 449/23.07.2019г., в която като собственик на УПИ ХІІІ-36 е записана Ш. Х. А.

Съдът констатира, че по жалба на Б. А. А. срещу посоченото изменение на плана е образувано административно дело № 171/2019г.

По делото е представена административната преписка по  издаване на заповед № 398/20.06.2019г. От преписката се установява, че с посочената заповед е одобрено изменение на ПУП- план за регулация между УПИ ХІІ-39 и УПИ ХІІІ-36 в кв.14, село Лъвино, като  се обособят  две нови УПИ с промяна на границите помежду им и  запазване на начина на трайно предназначение - „За нискоетажно жилищно строителство“, съгласно приложения проект. От представените към преписката документи се установява, че собственик на УПИ ХІІ-39 е А. Х. З. В рамките на административното производство като заинтересована страна е бил уведомяван Б. А.

След дадените от съда указания административният орган е представил списък на страните, участвали  в производството, в който са посочени  А. З. и Б. А. От преписката се установява, че актът не е връчен на  Ш. Х. А.

 Съдът намира, че в случая следва да се приложи чл. 162, ал.3 от АПК и производствата по жалбата на Ш. А. и Б. А. следва да се обединят в едно производство за постановяване на общо решение.

Ето защо и на основание чл.162, ал.3 от АПК

 

                                      РАЗПОРЕДИ:

 

ОБЕДИНЯВА административно дело № 196/2019г. с административно дело №  171/2019г. в едно производство, което следва да се води под № 171/2019г.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

                                               СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:/п/