ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Двадесет и шести януари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Ива Ковалакова-Стоева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

132

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

          СТРАНИТЕ РЕДОВНО УВЕДОМЕНИ

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Исперих се явява юриск. Б., упълномощена и приета от съда отпреди.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – София се явява юриск. А., упълномощен и приет от съда.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА Г. Г. Д. и инж. В. С. К. редовно призовани, явяват се лично.

 

           По хода на делото:

           ЮРИСК. Б.: Да се даде ход на делото.

           ЮРИСК. А.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ПРИСТЪПИ към разпит на вещите лица.

           СНЕ самоличността на същите. 

           Г. Г. Д. – ** г., ***, ***, без взаимоотношения със страните.

           В. С. К. – ** г., ***, ***, без взаимоотношения със страните.

           СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ вещите лица за отговорността по чл. 291 от Наказателния кодекс за даване на невярно или заинтересовано заключение.

           ВЕЩИТЕ ЛИЦА обещаха да дадат вярно и незаинтересовано заключение.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Поддържам заключението. Установихме разлика между това, което е приел ДФ „Земеделие“, като това несъответствие се състои в основата, върху която се изчисляват съответните санкции. Тоест основата, върху която се начисляват съответните санкции, представлява допустимите разходи за СМР. Ние приемаме, че допустимите разходи са 261 615,15 лв., докато ДФ „Земеделие“ определя 253 803.15 лв. Тоест това са разходите за скелето. Това не е оперативен разход. Разликата, в констатациите на ДФ „Земеделие“ и това, което ние сме констатирали, идва от това, че ДФ „Земеделие“ не признава разхода за скелето. Другите констатации на ДФ „Земеделие“ и това, което ние установихме, съвпадат.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: Поддържам заключението.

           ЮРИСК. А.: По т. 1 от експертизата, считате, че по смисъла на § 1, т.18 Наредба № 12 от 25.07.2016 г. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка, наем,   застраховка, текущ ремонт и поддръжка и експлоатация на активите.“ Считате, че разходът за монтаж и демонтаж на фасадното тръбно скеле, не попада в оперативните разходи по смисъла на § 1, т.18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. Защо считате, че не е оперативен разход?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: Защото фасадното скеле е помощна конструкция, която се ползва за изпълнение на определени видове строителни дейности. То не е отделен вид дейност, самостоятелна. Примерно, аналогично е дали лопатата или багерът е разход или не.

           ЮРИСК. А.: Има ли значение, дали съответното скеле е взето под наем или не?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: Тъй като този разход за скеле е одобрен още по първия договор и след това в двата анекса също фигурира, и там има договорена цена. Единична цена за един квадратен метър скеле и в  случая не коментираме цената. Това е по договора с ДФ „Земеделие“.

             Всъщност ДФ „Земеделие“ одобрява стойностите по договора между общината и строителя. Говоря за единичните цени и за стойността на изпълнение на СМР. Първоначално с договора между ДФ „Земеделие“  и общината се одобряват само количествата. След провеждане на процедурата по ЗОП за определяне на изпълнител, тези единични цени за видовите СМР и стойностите се одобряват отново във Фонда и се сключва  Анекс към договора.

           По договора, както е сключен, няма възможности за коментари  дали е тръбно скеле, дали е дървено скеле.  Приета е единична цена. 

           ЮРИСК. А.: Уважаема госпожо Председател, аз искам да представя каква е практиката. Проверих в интернет пространството дали се предлагат под наем такива тръбни скелета. Има специализирани фирми.  Представям на съда справка от интернет. Фирма „Булгарком“ дава под наем скелета. По § 18, наемите също попадат като оперативен разход. Това е правен въпрос. Представям също така и справка от сайта на OLX, където също има обяви за наеми на тръбни скелета. 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: При провеждане на процедурата по ЗОП, участниците декларират дали ще участват подизпълнители. В случая, аз в договора не видях в процедурата да участва подизпълнител, който да предоставя скеле под наем. 

           ЮРИСК. Б.: При реализирани действия по изпълнение на задача 2, съответно изчисленията по задачата и главно ме интересува по задача 2, т.1  - Разходи за „демонтаж на каменна облицовка“. Когато правихте изчисленията, съобразихте ли вписаните, в заповедната книга на обекта предписания на проектанта, първата позиция „полагане на каменна облицовка“ да се чете като „демонтаж на съществуваща каменна облицовка“.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: Считаме, че Фондът правилно не е одобрил заплащането на тези четири вида СМР, защото за тях не е проведена процедура по ЗОП и разходът не е одобрен от фонда.  Специално за разходите на демонтаж на каменна облицовка, в Договора и в Анексите, Приложение № 6, І.2, подточка 2 „полагане на каменна облицовка“ и на същата точка, подточка 10 „полагане на каменна облицовка“ - посочени са различни количества. Не са едни и същи количества. Това е по договора. След това по анексите имаше доста по-голяма разлика в две еднакви като наименование позиции. Вие претендирате, че на едното място става въпрос за демонтаж.   

            В заповедната книга, проектантът е записал, че позиция 10 е сгрешена и там би трябвало да се чете като „демонтаж на каменна облицовка“.  А Вие претендирате за обратното. 

           Освен това, по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, видовете строително-монтажни работи, които не могат да бъдат установени след завършване на строежа, трябва да бъдат документирани с акт Обр. № 12. В случая, аз проверих строителната документация и няма съставен такъв акт. Демонтажът на каменната облицовка от този тип актове, които няма как да бъдат установени по приемането на обекта в завършен вид и би следвало да бъдат документирани по този начин, с Акт Обр. № 12.

            Има съставен Акт Обр. № 12 за монтаж на каменна облицовка и там количеството е 430.07, колкото е по подточка 2 и затова има съставен   акт.

           ЮРИСК. Б.: Изобщо при изчисленията по т.2, където посочвате, че договорената сума е 0.00, а заявените са в съответните стойности, на каква база формирате тези 0.00 лв. Само на това, което е договорено първоначално, без да се съобразявате с последващи корекции, последващи отчети.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ.К.: Като казвам договорени 0.00, имам предвид представените договори и анексите към тях. Съобразявала съм се със счетоводната документация при Община Исперих, както и водената кореспонденция, която е приложена по делото.

           ЮРИСК. Б.: И съобразно това, и според кореспонденцията и документацията, никъде няма разходи за демонтаж на каменна облицовка, които ДФ „Земеделие“ да са одобрили и впоследствие да казват, че няма да преведат. 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ.К.: Тази дейност е извършена, но не е документирана и не е одобрена от Фонда. Това не е включено в текущите плащания.

           ЮРИСК. Б.: При решаването на задача 6, съобразено ли е, че   Община Исперих е провела процедура по ЗОП, на база на която в последващ момент е издадена обяснителна записка, в Част архитектура,   където вече се упоменава за тази техническа грешка между демонтажа и полагането и вече появяването на две места на позиция 2 и 10 съответно, където ние имаме предвид, че на едното място има техническа грешка. 

           Съобразена ли е тази обществена поръчка при соченето на сумата, защото аз мисля, че на базата на тази процедура, съответно изборът на изпълнител, в един последващ момент общината заявява пред Фонда  техническата грешката и дублирането на двете позиции. Тоест, вещите лица в тази точка казват, че нямаме проведени обществени поръчки.  

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. К.: Да, няма. Не сте уведомили Фонда и той да е дал съгласие да бъде отстранена техническата грешка. Вие нямате единична цена за демонтаж на каменна облицовка. Тази цена може да бъде договорена само след провеждане на процедура. Не е била обект на поръчката премахването на каменната облицовка.

           ЮРИСК. Б.:  Нямам повече въпроси към вещото лице.

           ЮРИСК. А.: Нямам повече въпроси към вещото лице. 

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           На вещото лице инж. В. С. К. ДА СЕ ИЗПЛАТИ внесеният депозит в размер на 300.00 (триста) лева след удържане на необходимите осигуровки.

           ИЗДАДЕ се РКО № 2/2021 год. 

           На вещото лице Г. Г. Д. ДА СЕ ИЗПЛАТИ внесеният депозит в размер на 300.00 (триста) лева след удържане на необходимите осигуровки.

           ИЗДАДЕ се РКО № 3/2021 год.

           СЪДЪТ освободи вещите лица. 

           СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от Община  Исперих 2 броя класьори, в т.ч. и на електронен носител във връзка с изпълнението на процесния договор, както и постъпилите писмени доказателства от ответника по делото с писмо вх. № 1777 от 17.12.2020 г.

           ЮРИСК. Б.: Да се приемат постъпилите доказателства по делото. Но, по представените днес от процесуалния представител на ответника, аз възразявам по тяхното приемане като доказателства по делото. Считам, че са неотносими към предмета на делото на първо място, и второ, считам, че интернет пространството съвсем не е място, което да дава информация, която може да се ползва като официална.

           ЮРИСК. А.: Да се приемат представените доказателства.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените от страните писмени доказателства, както и днес представените от процесуалния представител на ответника извлечения от интернет във връзка с цената за наем на скеле.

           СЪДЪТ НАМИРА, че няма пречка да бъдат приобщени представените днес писмени доказателства, а доколко те са относими към  спора ще се произнесе с решението си по същество.

           ЮРИСК. Б.: Няма да сочим други доказателства.

           ЮРИСК. А.: Уважаема госпожо Председател, по отношение на експертизата, оспорвам т. 1 от заключението, като извод.

            Правя искане за назначаване на повторна експертиза с вещи лица архитект и специалист по икономика и управление на строителството.

           ЮРИСК. Б.: Уважаема госпожо Председател, аз също заявявам, че оспорвам заключението на експертизата в частта на т. 2, 6, 7 и 8. Намирам, че са налице неправилни изчисления поради несъобразяването на редица юридически въпроси, които вещите лица няма как да съобразят. Това стоеше и в основата на моето възражение в предходните заседания, изобщо да има такава експертиза, тъй като дори и сега да има повторна, тя пак ще се нулира и ще трябва да се решат редица юридически въпроси, а не чисто математически, счетоводни или икономически.

           Според чл. 162, ал. 3 от ЗУТ за участниците в строителството са задължителни вписаните в заповедната книга на обекта. Считам, че на този етап вещите лица, при изготвянето на експертизата е трябвало да се заключат между договореното между фонда и общината, между изпълнението, респ. на основаната на договор, който между нас има силата на закон и въз основа, на който ние сме правили редица отчети. Имаме входяща и изходяща кореспонденция, където те на много места не забелязват повторност, не указват допълнителни указания и довеждат   проекта до етап на фактическо изпълнение на обекта. След, което ние сами сочим фактическа грешка, чрез която даже спестяваме средства. Тоест вещите лица сами по себе си няма как да преценят, дали монтажът и демонтажът на каменната облицовка е фактическа грешка и следва ли да се признае от ДФ „Земеделие“ или не. Това е чисто юридически въпрос, който подлежи на доказване по същество. На етап експертиза, дори и да има повторна, пак няма да бъде даден отговор на този въпрос. Отделно от това не е засегнат и въпросът за вината, защото ако в ползвателя на помощта няма вина, то дори и част от разходите да са недопустими, то не следва да се приемат като такива, защото ние не носим вина. И това повелява разпоредбата на чл. 63, §1, ал. 4 от Регламент 809 от 2014 г. е заключено за вината на ползвателя. Тоест това са въпроси, на които няма как да бъдат дадени отговори от вещите лица, а трябва да бъдат съобразени. Считам, че не е необходима повторна експертиза, тъй като не е резонно и няма да има резултат. 

           СЪДЪТ НАМИРА искането на процесуалния представител на ответника за назначаване на повторна експертиза за неоснователно. Изготвеното заключение е от лица, притежаващи нужната компетентност и спорът дали разходите за монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле  съставляват оперативни разходи по смисъла на § 1, т.18 от Наредба № 12  от 2016 г. е по-скоро правен, поради което не е необходимо повторно назначаване на експертиза със същите задачи.

            Ето защо СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на повторна    комплексна съдебно-счетоводна и строителна експертиза.

           ЮРИСК. Б.: Нямам други доказателствени искания.

           ЮРИСК. А.: Нямам други доказателствени искания.

           СЪДЪТ, след като съобрази изявлението на страните, НАМИРА, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е ЛИ:

 

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО

            ЮРИСК. Б.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите депозираната от нас жалба. При уважаване на молбата, моля да   присъдите съдебни и деловодни разноски - юрисконсултско възнаграждение за сметка на ответника. Моля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки.

           ЮРИСК. А.: Уважаема госпожо Председател, считам, че жалбата е неоснователна и недоказана. Издаденият административен акт е правилен и законосъобразен, издаден от компетентен орган, като преди издаването на съответното решение за изплащане на финансовата помощ, ДФ „Земеделие“ е направил редица административни проверки и като  краен резултат е отразил в самото решение полагащата се помощ по договора и отказа за изплащане на 80 069, 46 лв. помощ, съгласно заявка за плащане по договора.

           Моля за срок за представяне на писмени бележки, като в самите писмени бележки ще взема отношение и по експертизата, защо е оспорена в т.1.

           Представям Списък на разноските по делото. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в минимален размер и депозитът, изплатен за вещите лица. В случай, че разноските са за наша сметка, моля юрисконсултското възнаграждение за жалбоподателя да бъде в минимален размер. Моля за решение в този смисъл.

            СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРИОБЩАВА към материалите по делото представения Списък на разноските от процесуалния представител на ответника по жалбата.

            ПРЕДОСТАВЯ 7-дневевен срок на страните да депозират писмени бележки по спора.

             ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

                Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/