ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Четиринадесети януари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

195

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. Н. А. от гр. Р. редовно уведомен, явява се лично и с адв. Д. П., редовно упълномощен и приет от съда отпреди. 

           ОТВЕТНИКЪТ Началникът на Районно управление Разград към ОД на МВР – Разград редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

           По хода на делото:

           АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА на страните писмо вх. № 28/11.01.2021 г. от директора на ОД на МВР – Разград, с което по делото са представени – в оригинал Пълномощно от 08.10.2020 г. за упълномощаване на Адвокатско дружество „П. и В.“; Договор за правна защита и съдействие от 08.10.2020 г.; Фактура № 54 от 08.10.2020 г.; заверени копия от Разпечатка от сметка за плащане по фактура; Протокол на служител за запознаване с длъжностна характеристика с peг. № 330р-4762/19.02.2020 г. и типова длъжностна характеристика за длъжността „полицейски инспектор VI-V степен в сектор/група „Охранителна полиция“. В писмото е посочено, че не могат да представят пощенския плик.

           АДВ. П.: Господин Председател, представям Служебна бележка от Областна пощенска станция гр. Търговище, от която е видно, че писмото с получател РУ „Полиция“ гр. Разград с кореспондентска пратка № PS770000HF1A2 е изпратена на 15.10.2020 г. 

           Да се приемат представените писмени доказателства от ответника.

           С оглед изявлението на страните СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИЕМА като доказателства по делото представената в днешно съдебно заседание от оспорващия Служебна бележка на Областна пощенска станция гр. Търговище, както и представените с писмо вх. № 28/11.01.2021 г. писмени доказателства от директора на ОД на МВР – Разград, съгласно описа в писмото.

           ЖАЛБ. А.: Господин Председател, искам да уточня, че както към момента на издаване на заповедта и към настоящия момент съм служител от група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при Районно управление – Разград и съгласно длъжността ми характеристика прекият ми началник е Началник на група „Териториална полиция“ в сектор „Охранителна полиция“ при Районно управление – Разград.

           АДВ. П.: Господин Председател, нямаме други доказателствени искания. Представям и моля да приемете Списък на разноските.

           СЪДЪТ с оглед липсата на доказателствени искания на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото Списък на разноските, представен от процесуалния представител на оспорващия.

           СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО

           АДВ. П.: Уважаеми господин Председател, ще бъда кратък, тъй като депозираната пред Вас жалба е изключително подробна и всички доводи сме навели в нея. Считаме, че основателността на същата се извежда и от събраните по делото доказателства, които са представени по делото.

           Според нас моят доверител е бил образно казано принуден от Началник сектор „Охранителна полиция“ главен инспектор А. С. да стори нещо, което не му влиза в длъжностната характеристика и в неговите задължения, а именно да изготви проект на наказателно постановление. Реално той няма как да изготви, тъй като такъв термин като проект няма. Освен това той не е административнонаказващият орган, който следва да изпълнява тази функция, съобразно неговите задължения и права.  Възникнал е вътрешен конфликт между тях и виждайки, че не може да го реши, той е депозирал т.нар. докладна записка. Като според нас съществото на тази докладна записка, въпреки нейното име, не е точно характерът и смисълът на докладна записка, такова каквото е определено във вътрешните правила за организацията на документооборота в МВР, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 2. Това според нас по-скоро има функцията, формата, съдържанието по-скоро на сигнал или на предложение, буква“и“, тъй като всъщност той моли началника на Районно управление - Разград да вземе отношение и да реши тези проблеми и всъщност да тушира по някакъв начин възникналите проблеми в колектива. Въпреки това и към настоящия момент, по тези негови молби няма никакво движение, никакво развитие. Видно е от самата дисциплинарна проверка, че главният инспектор С. е бил и част от проверяващите да извършат тази проверка. Изключително според нас е тенденциозно това наказание.  Считаме, че не сме извършили вмененото административно нарушение.

           На последно място, ще отбележа, че на няколко места в  заповедта се твърди, че нарушението на служебната дисциплина е извършено на 17.06.2020 г. Това е записано в началото на заповедта, както и малко преди диспозитива. А във фактическата част се обсъжда Докладна записка рег. № 1873р-12768/19.06.2020 г., която не е съгласувал с Началник сектор „Охранителна полиция“, който реално не му е прекият началник, както стана ясно. Така че в крайна сметка не може да разберем, това нарушение, което се твърди, че моят доверител е извършил на 17.06.2020 г. ли е, и ако е на 17.06.2020 г. какво е то? Както казах, обсъжда се и се наказва той заради тази докладна записка, която е от 19.06.2020 г. 

           Моля Ви за решение в този смисъл, да приемете жалбата за  основателна. Моля да присъдите на моя доверител и сторените деловодни разноски.

           ЖАЛБ. А.: Нямам какво да добавя. Поддържам изложеното становище от адвоката ми.

 

           СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

           Заседанието приключи в 13:45 часа.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:          /п/

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/