ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Двадесет и първи януари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

201

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. М. И. от с. Т., обл. Р. редовно уведомен, явява се лично.

           ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“, гр. София редовно уведомен, не се явява. За него се явява юриск. А., редовно упълномощен и приет от съда.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. В. И. редовно призован, се явява лично.

 

           По хода на делото:

           ЖАЛБ. И.: Да се даде ход на делото.

           ЮРИСК. А.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА писмо вх. № 1716/10.12.2020 г. на директора на ОДБХ – Разград, с което са представени изисканите от съда писмени доказателства.

           ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице вх. № 58/13.01.2021 г. по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

           ЖАЛБ. И.: Да се приемат представените доказателства от  ОДБХ – Разград. Да се изслуша и вещото лице. Други доказателства няма да соча.

           ЮРИСК. А.: Да се приемат  доказателства от ОДБХ – Разград. Да се изслуша и вещото лице. Към настоящия момент няма да представям други доказателства. 

           С оглед изявлението на страните СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените писмените доказателства с писмо вх. № 1716/10.12.2020 г. от директора на ОДБХ – Разград - копия на Заповед № РД 11-1964/05.10.2017 г. на изпълнителния директор на БАБАХ за обявяване на възникнало огнище на болестта антракс по животните в с. Трапище, общ. Лозница; Протокол от 06.10.2017 г. за обявяване възникването на заразна болест антракс по животните в една засегната ферма; Предписание 054/05.10.2017 г. за провеждане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта антракс в с. Трапище, общ. Лозница; Справка за животни в обект по категории № 648554 за дата 01.01.2016 г.; Справка за животни в обект по категории № 648572 за дата 31.12.2016 г.; Справка за животни в обект по категории № 648573 за дата 01.01.2017 г.; Справка за животни в обект по категории № 648555 за дата 31.12.2017 г.; Справка за животни в обект по категории № 648574 за дата 01.01.2018 г.; Справка за животни в обект по категории № 648575 за дата 31.12.2018 г.

           СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице.

           СНЕ самоличността на същото.

           Н. В. И. – ** г., ***, ***, без взаимоотношения със страните.

           СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за отговорността по чл. 291 от Наказателния кодекс за даване на невярно или заинтересовано заключение.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ обеща да даде вярно и незаинтересовано заключение.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Поддържам заключението, което съм представил.

           ЖАЛБ. И.: Нямам въпроси към вещото лице.

           ЮРИСК. А.: Нямам въпроси към вещото лице. По отворите на въпроси 1, 2 и 3,  вещото лице не е отговорило точно на въпросите, като считам, че следва да му се даде възможност да отговори точно на въпросите, както са формулирани от съда. А именно какъв е действителният размер на приходите от реализирането на продукцията от агнетата и овчето мляко за финансовата 2016 г., 2017 г. и 2018 г.? В самото заключение са представени приходи от растениевъдство, което не е заложено в бизнес плана на проекта. 

           Тоест за агнетата ги има приходите, но за овчето мляко, като приход се счита изразходваното мляко. 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Проблемът е, че овцевъдството е специфичен отрасъл и овцете млекодават може би около шест месеца, като някъде около три месеца след добива на агнетата, овцете не се доят, а млякото се използва за хранене на агнетата. Няма как шест месеца да се дои от овцете мляко. Може такова нещо да се прави, ако агнетата след раждането се умъртвяват.  

           ЮРИСК. А.: Приходите са предвидени за календарна година. 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Пак казвам, че по принцип самите овце дават мляко в рамките на около шест месеца. Първите три месеца, след раждането на агнетата, те не се доят, тъй като млякото, което дават се използва за изхранване на новородените агнета. Могат да се доят единствено при условие, че след раждането на агнетата, същите бъдат умъртвени или премахнати от стадото. В България не се практикува изкупуване на новородени агнета. Доколкото знам такова нещо се практикува във Франция за ресторантите и е деликатес, но в България няма такава практика.

           В следващите три месеца овцете дават мляко, а след това престават да дават мляко. Овцете се заплождат на деветия месец след раждането на агнетата. Като последните три месеца, те са на усилено хранене с фураж.  

Всъщност овцете дават мляко около шест месеца през годината.

           При положение, че млякото е най-силно в първите 2-3 месеца докато доят. След това намалява, докато пресъхнат овцете.

           Искам да уточня, че от този брой овце, които отглежда жалбоподателят, по принцип не могат да се добият големи количества мляко, тъй като кривата на млекодаването на овцата е специфична. В първите месеци може да стигне до 1.5 литра, както е заложено в бизнес плана, но следващите месеци добивът пада, като може да стигне под 500 мл на ден. 

           По т. 2 от заключението, неточно съм го формулирал, но  заключението ми е че съобразно приходите, които съм установил по т. 1 не отговарят на заложеното в бизнес плана за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

           ЮРИСК. А.: Би трябвало да се включи и млякото. В самия бизнес план, в производствената програма са заложени отделна позиция за агнета и отделна позиция за овче мляко. 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Искам да уточня, че овчето мляко, което съм посочил в експертизата си е добито от жалбоподателя през съответните години, но същото не е продавано на изкупвателна организация или други лица, а е използвано за изхранването на агнетата. В овцевъдството, счетоводството така процедира. Добивът на мляко, който се изразходва за изхранване на новородените агнета се счита за приход и затова съм го отчел като приход.

            Жалбоподателят не ми е представил счетоводни данни или счетоводни документи, от които да е видно, че той е продавал добито овче мляко през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. на други лица.

            Ако изчисля финансовите резултати и изпълнението на бизнес плана само въз основа на приходите от продажбата на агнета, то ще се получат същите резултати и проценти на неизпълнение, които са посочени в обжалвания акт.

           Данните в оспорения акт на ДФ „Земеделие“ за приходи от животинска продукция за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. са въз основа на предоставените от жалбоподателя отчетни документи (фактури и др.).  Те са същите, които аз съм разгледал, когато съм давал заключението, поради   което отново заявявам, че ако стойността на изразходваното овче мляко за  агнетата за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. бъде изключено от приходите от животновъдство, то стойността на приходите, процентът на неизпълнение на бизнес плана ще бъде същият, какъвто е установен с обжалвания акт.  Считам, че не е необходимо допълнително изчисляване.

           ЮРИСК. А.: По отношение на таблиците, които цитирате на 2-ри и 3-ти лист относно културите – пшеница, ечемик, вземате предвид, че просто това е добито количество фураж ли? За това ли сте ги посочили?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Не. Когато разговарях с главната счетоводителка, поисках справка за разбивка на таблицата за разходите, подадени по Годишна данъчна декларация. Да бъде направена една  аналитична разбивка, за да разбера има ли приходи, има ли разходи и какви са. Това е цялата сума на приходите, които има земеделският производител. Вижда се, че има сено, пшеница, ечемик. Както и царевица, но всъщност за царевицата не знам, но вярвам, че част от нея е продадена и не е употребена в стопанството.

           По т. 4, когато отговарям дали е правилно определен размерът на санкцията и отговарям с „НЕ“, защото в самия договор, който е сключен за покупката има две точки, в които има задължение. Едната точка 4.25, където трябва да отглежда земеделска земя в размер на 580 дка, като ползвателят обработка над 2500 дка. В другата точка пише какви животни. Като за мен това е добре направен договор. Не може да се стъпи на едни финансови показатели през 2015 г. и да ги търсиш 2018 г. пак 97 хил. без да е отчетена инфлацията.

           В Договора е записано, че по т. 4.25 се счита за изпълнено, ако ползвателят поддържа броя на животните, посочени в Таблица № 14. Пише, че овце майки трябва да има 200, дзвизки трябва да има 30, агнета 260, или общо 490.

           За 2016 г. има 233 общо животни или 59.59%. За 2017 г. има 298 общо животни или 60.82%. През 2018 г. са 345 общо животни или 70.41%.  

           През 2016 г. овцете майки ги прави на 178, като отглежда подрастващи. През 2017 г. овцете майки са 208 и е изпълнен планът.  През 2018 г. овцете майки на 209, като също е изпълнен планът, даже и преизпълнен. Двизките са различни. Той не може примерно 30 двизки да прехвърли при овцете, защото ако починат примерно 50, той ще си възстанови 50. Това означава, че агнетата, няма да ги продаде на изкупвател, а ще си ги остави за увеличаване на стадото. Затова би трябвало да се гледа общият брой животни дали е изпълнен планът. Правилно е посочено в договора. В таблицата, общият брой на животните е опреден – 490. През първата година са 233, през втората година са 298, а през третата година са 345. Това са средно 60%. Също така в договора пише, че под 20% се налага санкция. А той изпълнява 60% договор по отношение на заложените животни, които трябва да дават продукти. А отглеждането на земеделска земя е пет пъти.

           Казвам, че изпълнението на бизнес плана по отношение на приходи от овцевъдство, в него е включено и добитото мляко за отглеждане на малките агнета.

           ЮРИСК. А.: Господин Председател, държа вещото лице да  преизчисли отговорите по т. 3. Моля вещото лице да даде заключение по т. 3 и във варианта, при който в приходите не се включва стойността на добитото мляко през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., което е използвано за изхранване на агнетата.

           ЖАЛБ. И.: Господин Председател, аз не възразявам на искането на ответника.

           СЪДЪТ НАМИРА искането на ответника по делото за основателно и допустимо с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ВЪЗЛАГА на вещото лице да даде допълнително заключение по т. 3 от експертизата, като изключи от приходите овцевъдна продукция за 2016 г., 2017 г.  и  2018 г.  стойността на изразходваното овче мляко за агнета до шест месеца за съответните години.

            ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.02.2021 г. от 13:30 часа, за която дата страните и вещото лице уведомени.

           Вещото лице следва да представи допълнителното заключение най-малко в едноседмичен срок преди заседанието.

 

           Заседанието приключи в 14:10 часа.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/