ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Двадесет и четвърти февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

202

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

          

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД, гр. Велико Търново, редовно уведомен, за него се явява адв. М. И., редовно упълномощен и приет от съда отпреди. 

           ОТВЕТНИКЪТ Директорът на Дирекция ОДОП – Варна при ЦУ на НАП – София, редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.  

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. М. Д. редовно призована, явява се лично. 

 

           По хода на делото:

           АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

           Съдът докладва молба вх. № 327 от 22.01.2021 г. на процесуалния представител на ответника гл. юрисконсулт Е., с която моли да се даде ход на делото, ако не са налице процесуални пречки.

 

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА молба вх. № 242/09.02.2021 г. на адв. С., с която по делото са представени преведени писмени доказателства /счетоводни документи/, които са представени в административната преписка без превод от лист 1028 до лист 1054 – фактура № 424 от 09.01.2014 г.; фактура № 424 от 09.01.2014 г.; фактура № 425 от 21.01.2014 г.; фактура № 423 от 06.01.2014 г.; фактура № 427 от 10.02.2014 г.; фактура № 429 от 12.03.2014 г.; фактура № 430 от 12.03.2014 г.; фактура № 433 от 02.04.2014 г.; фактура № 437 от 12.05.2014 г.; фактура № 435 от 12.05.2014 г.; фактура № 436 от 12.05.2014 г.; фактура № 438 от 19.05.2014 г.; фактура № 439 от 12.06.2014 г.; фактура № 440 от 12.06.2014 г.; фактура № 442 от 14.07.2014 г.; фактура № 441 от 11.07.2014 г.; фактура № 443 от 14.07.2014 г.; фактура № 446 от 08.08.2014 г.; фактура № 445 от 08.08.2014 г.; фактура № 448 от 15.09.2014 г.; фактура № 449 от 15.09.2014 г.; фактура № 451 от 02.10.2014 г.; фактура № 426 от 10.02.2014 г.; фактура № 456 от 14.10.2014 г.; фактура № 454 от 13.10.2014 г.; фактура № 453 от 07.10.2014 г.; фактура № 452 от 06.10.2014 г.; фактура № 455 от 14.10.2014 г.; фактура № 458 от 14.11.2014 г.; фактура № 457 от 14.11.2014 г.; фактура № 459 от 14.11.2014 г.; фактура № 464 от 09.12.2014 г.; фактура № 463 от 09.12.2014 г.; фактура № 471 от 14.01.2015 г.; фактура № 472 от 14.01.2015 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 31.03.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 30.04.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 30.04.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител, месец на услугата: май; Поръчка/Одобрен подизпълнител, месец на услугата: май; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 30.06.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 31.07.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 13.10.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 14.10.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 14.10.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 04.12.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 07.10.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 10.11.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 10.11.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 04.12.2014 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 30.12.2013 г.; Поръчка/Одобрен подизпълнител от 05.01.2015 г.

ДОКЛАДВА постъпилото с писмо вх. № 290/16.02.2021 г. заключение от вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

          ДОКЛАДВА постъпила молба вх. № 342/23.02.2021 г. на ответника, с която по делото са представени писмени доказателства относно материалната и териториална компетентност на Р. М. М. на длъжност Главен инспектор по приходите, издала и подписала оспорения ревизионен акт.

АДВ. И.: Да се приемат представените от адв. С. документи. Да се изслуша вещото лице. Водим и петима свидетели, но моля те да се разпитат след вещото лице. Мисля, че заключението няма да се повлияе от изслушването на лицата, доколкото вещото лице е работило само по документи по настоящия казус. 

По отношение на представените от ответната страна документи, възразявам същите да бъдат приети. Аргументът ми е, че същите не са надлежно заверени, като нямат подпис, нямат и печат свеж. Не се знае по какъв начин са изпратени, т.е. авторството им и т.н. Аз също подписвам документи с електронен подпис и се изписва определен ключ и имената на съставителя. В тази връзка, моля същите да не бъдат приемани като доказателства.

С оглед изявлението на страните СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените с молба вх. № 242/09.02.2021 г. преводи на български език на представени по делото и    находящи се в административната преписка счетоводни документи на чужд език от лист 1028 до лист 1054.

           СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице.

           СНЕ самоличността на същото.

           М. М. Д. - ** г., ***, ***, без взаимоотношения със страните. 

           СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за отговорността по чл. 291 от Наказателния кодекс за даване на невярно или заинтересовано заключение.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ обеща да даде вярно и незаинтересовано заключение.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Потвърждавам внесеното заключение, но установих пропуск на едно изречение, което е важно във връзка с последния въпрос към поставените задачи. Тоест липсва обобщаващото заключение относно това дали установеното от експертизата променя данъчния финансов резултат по ЗКПО за 2014 г. и лихвите. Тоест експертизата установи след всички проверки, че данъчният финансов  резултат, съответно установените допълнителни данъчни задължения, посочени в обжалвания ревизионен акт, не се променят в посока на намаление.

           АДВ. И.: На стр. 7-ма от заключението, във връзка с отговора на въпрос № 4, касаещ реквизитите за командировъчните заповеди. Така както сте ги видели и описали тези командировъчни заповеди, едно трето лице, което не е свързано с дружеството, може ли да придобие представя за какъв точно документ става въпрос? Това е във връзка с реквизитите. Въпросът ми е, като погледне целия документ едно трето лице, може ли да разбере какъв е бил предметът, каква е била целта и т.н.?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Мисля, че въпросът е житейски, а не счетоводен и затова ми е много странно да отговоря. Ако го представим  този документ на един артист, не знам каква представа ще добие. 

           АДВ. И.: Отговорът Ви на въпроса е само вследствие на соченото в т. 4, че във всеки един от документите, а именно 563 бр., липсва  име, фамилия и подпис на съставителя. На това ли се базира, че според Вас не отговарят въпросните документи за вътрешни документи?

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В т. 4, много ясно съм написала какви са отклоненията от задължителните реквизити по Закона за  счетоводството. Посочено е всъщност, освен име, фамилия и подпис на съставителя, че липсва номер на документа. В 4-ти въпрос отговарям   точно на това, дали заповедите за командировка отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 2 на Закона за счетоводството.    

           АДВ. И.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Господин Председател, представям първичните документи към справката-декларация.

           С оглед изявлението на страните СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИЕМА заключението на вещото лице, представено с писмо вх. № 290 от 16.02.2021 г., в т.ч. с направеното в днешно съдебно заседание допълнение към заключението.

           ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение за вещо лице в размер на  1565.00 (хиляда петстотин шестдесет и пет) лева.

           ЗАДЪЛЖАВА оспорващия в 7-дневен срок от днес да довнесе    сумата от 965.00 (деветстотин шестдесет и пет) лева за възнаграждение за вещо лице, като го предупреждава, че ако не внесе сумата в същия срок, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 77 от ГПК.    

           След внасяне на допълнителния депозит да се издаде РКО за сумата от 1565.00 (хиляда петстотин шестдесет и пет) лева, която да се изплати на вещото лице след удържане на необходимите осигуровки.

           ПРИОБЩАВА към  материалите по делото представените в днешно съдебно заседание от вещото лице счетоводни документи относно направените разходи по даване на заключението.

           СЪДЪТ освободи вещото лице.

           АДВ. И.: Господин Председател, представям и моля да приемете Пълномощно и Договор за правна защита и съдействие.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото днес представеното от процесуалния представител на жалбоподателя Пълномощно от 18.11.2020 г. и  Договор 0212666 за правна защита и съдействие.

           АДВ. И.: Господин Председател, свидетелите, които водим са М. М. Х., Н. М. И., М. А. С., И. Ф. И. и М. Н. И.

     СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДОПУСКА до разпит като свидетели лицата М. М. Х., Н. М. И., С. М. А., И.  Ф. И. и М. Н. И.  

СНЕ самоличността на свидетелите:

     М. М. Х. – ** г., ***, неосъждана. Бивш работник съм на „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД.

     Н. М. И. – ** г., ***, неосъждан. Бивш работник съм на „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД.

     М. А. С. – ** г., ***, неосъждан. Бивш работник съм на „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД.

     И. Ф. И. – ** г., ***, неосъждан. Бивш работник съм на „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД.

     М. Н. И. – ** г., ***, неосъждан. Бивш работник съм на „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД.

     СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетелите за отговорността по чл. 290 от НК.

СЪЩИТЕ обещаха да говорят истината.

     СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля М. М. Х., а другите свидетели се изведоха от залата.

           СВИДЕТЕЛКАТА М. Х.: Работила съм във фирма „Ем Престиж“ ЕООД през 2014 г. като заварчик. Около година работих в тази фирма, не мога да се сетя точно. Работното ми място беше в Германия. Не мога да си спомня колко време съм работила в Германия.

           Ние отидохме с наши превози в Германия, имам предвид с лични автомобили. Бяхме в град Мутерщад. Имах сключен договор, като отидох да работя. Работих като заварчик и това беше във фабрика. Не мога да кажа на кого беше собственост тази фабрика. Аз заварявах части за коли. 

           Там бяхме на квартира и тя беше наета от фирма „Ем Престиж“.

           На ден ми се плащаше по 35 евро. По банков ми се плащаше, но остатъкът от възнаграждението беше, когато се върнах в България.  Плащанията от 35 евро ми ги плащаха всеки ден на място в Германия. Не мога да кажа кой ми ги плащаше, не мога да си спомня.

           На месец си идвахме до България. Идванията и отиванията бяха с наши автомобили.

           Всичко, което ми дължаха е изплатено от работодателя. Това са заплати и командировъчни. Всичко ни изплатиха от фирма „Ем Престиж“.

Тези 35 евро бяха командировъчни. Това ли е била уговорката ни за 35 евро на ден, аз не мога да Ви кажа, тъй като минаха години.

            АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

            СЪДЪТ освободи свидетелката М. М. и ПРИСТЪПИ към разпит на СВИДЕТЕЛЯ Н. И.: Работил съм във фирма Ем Престиж през 2014 г. като заварчик. През цялата година бях работник там. Имах трудов договор с фирмата. Работното ми място беше във фирмаИзолайт и това е в Германия. Там заварявах ауспуси. Фирма Ем Престиж“ ни командирова да отидем в Германия. Не съм работил през цялата 2014 г. в Германия. Работил съм през периоди, като съм работил месец и след това съм се връщал в България и после пак са ме командировали. Когато съм се връщал в България имах работно място в с. Веселина. Там има цех, в който се произвеждат мебели. В село Веселина не  съм заварявал, защото там има цех за мебели. Вътре в селото се намира този цех. В цеха в с. Веселина, когато съм работил, работиха 5 – 10 човека.

           До Германия пътувах със собствен превоз, с приятели. Имало е и случаи, когато сме пътували с фирмен превоз. Тогава сме пътували с микробус. В Германия работих в град Вормс. Там бях в цех и заварявах  ауспуси. В град Вормс, този цех не знам на кого беше. Фирмата „Ем Престиж“ ни изпраща там и ние работим за тази фирма. Ръководителите са от там, от Германия и те ни дават работа.

Основната ми заплата беше 600 лева и командировъчни 35 евро на ден. За целия месец всичко беше около 1000 евро. Командировъчните пари ни ги плащаха всеки месец. Получавах ги на ръка и се подписвах на ведомост, че съм бил командирован. Даваха ни командировъчни заповеди. Аз съм попълвал отчети и съм получавал командировъчна заповед. Фирма „Ем Престиж“ не ми дължи нищо. За 2014 г. фирмата няма задължения към  мен.

           В Германия живеехме на квартира в къща и фирмата „Ем Престиж“ ни осигуряваше спането.

 Когато аз съм бил на работа там, долу-горе около 20 човека работиха в тази фирма. 

     АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

              СЪДЪТ освободи свидетеля Н. И. и ПРИСТЪПИ към разпит на СВИДЕТЕЛЯ М. С.: Работил съм за фирма „Ем Престиж“ през 2014 г. Работих 6–7 месеца за фирма „Ем Престиж“ и имах трудов договор. Заплатата ми по трудов договор беше 600 лв. На длъжност   бях точков заварчик. Нямам разряд, нямам и документ. Работното ми място беше в Германия. Аз не съм работил в България за тази фирма „Ем Престиж“.

           В Германия бях в град Лудвигсхафен. След това се преместихме в град Вормс. От фирмата ни изпратиха до Германия и ние пътувахме с наши коли до там.

 Там ни плащаха командировъчни и това са 35 евро на работен ден. Плащаха ни на ръка, като веднъж беше на седмица, друг път на ден. Командировките ни ги плащаха в Германия. Този, който ни плащаше парите не си спомням от коя фирма беше, дали от немската фирма или от фирма „Ем Престиж“. Уговорката ни за 35 евро на ден командировъчни беше с фирма „Ем Престиж“. По банков път ни ги превеждаха, а тук получавах само 480 лева. Тези пари ми ги превеждаха по сметката ми в Пощенска банка.

В Германия живеех в апартамент с други работници. Наемът го

плащаше фирма „Ем Престиж“.

     АДВ. И.: Нямам въпроси към свидетеля.

              СЪДЪТ освободи свидетеля М. С. и ПРИСТЪПИ към разпит на СВИДЕТЕЛЯ И. И.: Работил съм през 2014 г. във фирма „Ем Престиж“ и бях година и половина в тази фирма. Аз бях с трудов договор. Работил съм само в Германия в гр. Вормс. Бях като заварчик. Баща ми от доста време е там, само че към немска фирма. Аз знаех как вървят нещата. Чрез фирма „Ем Престиж“ аз отидох в Германия. Те ме изпратиха там. Аз имах 600 лв. заплата във фирма „Ем Престиж“ и 35 евро на ден командировъчни. Плащаха ми ги на месец. Плащането беше – 480 лв. оставаха в карта, а другите пари ми ги даваха в плик в Германия. Идваха хората от фирма „Ем Престиж“ и ни носеха парите.

В Германия живеех във фирмена квартира на „Ем Престиж“. Там живеех за тяхна сметка.

Подписвал съм се само на трудов договор. Паричните възнаграждения ни ги носеха в плик и ни ги даваха. А тези 480 лв. ги превеждаха по картата.

           АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

              СЪДЪТ освободи свидетеля И. И. и ПРИСТЪПИ към разпит на СВИДЕТЕЛЯ М. И.: Работил съм във фирма „Ем Престиж“ през 2014 г. Започнах там през месец февруари или месец март.  Мисля, че работих до края на годината. Аз бях точков заварчик. Документ за правоспособност нямах, но в Германия взех. В Германия ме изпрати  фирма „Ем Престиж“. До там пътувахме с личен превоз. В гр. Лудвигсхафен работих. Бяхме на квартира и разходите бяха за българската фирма. Разходите ги плащаше фирмата. Заплатата ми беше 35 евро на ден. На месец 1050 - 1100 евро и плюс 480 лв., които получавах на карта. На месец ми ги плащаха. По банков път бяха 480 лв., а 1000 евро на ръка. Не си спомням кой ни ги плащаше, минаха доста години. Еврото в Германия ни ги даваха в плик. С фирмата съм подписвал трудов договор. Забравих, не мога да кажа по отношение на другите възнаграждения дали съм подписвал нещо. Фирма „Ем Престиж“ ми е разплатила всичко. Всичко, което ми дължаха за работата ми в Германия, ми е изплатено.

           АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля. 

              СЪДЪТ освободи свидетеля М. И.

  СЪДЪТ намира възражението на жалбоподателя, че представените от ответника писмени доказателства относно компетентността на длъжностното лице М., подписала ревизионния акт, не са  заверени по предвидения в ГПК ред за основателно                                                                                                                                                                                                                                                                                           и следва да се даде възможност на ответника да завери същите. 

           Ето защо СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         

           ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.03.2021 г. от 14:30 часа, за която дата страните уведомени. 

УКАЗВА на ответника, че следва да завери представените с писмо изх. № 565-33 от 22.02.2021 г. писмени доказателства, съгласно разпоредбата на чл. 183 от ГПК във връзка с чл. 179, ал. 2 от ГПК.

Указанието ДА СЕ СЪОБЩИ на ответника по делото.

 

           Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/