ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Девети февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Ива Ковалакова-Стоева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

212

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

14:00

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           СТРАНИТЕ РЕДОВНО УВЕДОМЕНИ

           ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И. Д. Т. от гр. Р. се явява адв. К., упълномощен и приет от съда отпреди. 

           ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на ОДМВР – Разград не се явява процесуален представител.

           Постъпило е писмено становище от него, с което сочи, че не възразява делото да бъде разгледано в отсъствие на страната или на нейния представител. Развиват се доводи за неоснователност на жалбата. Иска се възможност да се предоставят писмени бележки.

           СВИДЕТЕЛИТЕ С. С. Ю. и Р. Н. Р.  редовно призовани, се явяват лично.

 

           По хода на делото:

           АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

          

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене.

           ДОКЛАДВА на страните писмо вх. № 51/13.01.2021 г. от процесуалния представител на ответника, с което е представен график за работата на смени в група ОДЧ при ОДМВР – Разград за месец април 2020 год.

            ДОКЛАДВА на страните писмо вх. № 110/25.01.2021 г. от Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР, с което са представени 1 (един) оптичен носител с  № 05-01-00-1151, съдържащ 51 (петдесет и един) файла от камери 01 и 02, както и оптичен носител с № 05-01-00-1152, съдържащ 23 (двадесет и три) файла от камера 03, монтирани в служебен автомобил „Киа Сиид“ с рег. № СВ 6301 КК.

            АДВ. К.: Уважаема госпожо Председател, не възразявам да се приемат докладваните писмени доказателства. Заявявам, че съм запознат със съдържанието на двата диска и не желая в днешно съдебно заседание да се възпроизвеждат.

           СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИЕМА като доказателство по делото, представения от ответника с писмо вх. № 51/13.01.2021 г. График за работата на смени в група ОДЧ при ОДМВР – Разград за месец април 2020 год.

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените от Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР 1 (един) оптичен носител с 

№ 05-01-00-1151, съдържащ 51 (петдесет и един) файла от камери 01 и 02, както и оптичен носител с № 05-01-00-1152, съдържащ 23 (двадесет и три) файла от камера 03, монтирани в служебен автомобил „Киа Сиид“ с рег. № СВ 6301 КК.

           СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелите.

СНЕ самоличността на свидетелите:

     С. С. Ю. – ** г., ***, неосъждан. Работя като  *** в ОДМВР – Разград.

           Р. Н. Р. – ** г., ***, неосъждан. Работя като ***  (***) при ОДМВР – Разград.

     СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетелите за отговорността по чл. 290 от НК.

СЪЩИТЕ обещаха да говорят истината.

     СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля С. С. Ю., а другият свидетел се изведе от залата.

           Работя като *** в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Разград. Бях наряд с жалбоподателя И. Д. Т. на  27.04.2020 г.

           На въпроси на Съда, свидетелят С. С. Ю. отговори:

           Какво сме правили по време на този наряд,  за периода от  02 часа до 6:45 часа, казвам, че по това време бяхме на КПП-та. Това беше поради обстановката в страната – пандемията. Имаше наложени КПП-та. Ние бяхме дежурен екип, съгласно задълженията си по графика, като имахме и устно разбиране с ръководството, когато екипът по КПП има нужда да бъде сменен от нас. За този период сме описали почивките от колко до колко сме ги ползвали. 

           Не мога да си спомня къде беше автомобилът през този период, но твърдя, че сме си изпълнявали задачите.

           Тогава М. Д. беше ОДЧ на нашата смяна.

           Не си спомням за този интервал от 02 часа до 6:45 часа какво сме правили. Имаше образувано дисциплинарно производство и срещу мен. В хода на това дисциплинарно производство, както аз, така и колегата И. Т. сме дали писмени обяснения. Описали сме, че сме ползвали почивките си.  Не знам къде е бил автомобилът през този период. Не си спомням. 

             АДВ. К.: Уважаема госпожо Председател, моля на свидетеля да се предяви часови график на лист 51 по делото. Това е часови график за работа на нарядите от ПК при сектор „ПП“ – при ОДМВР – Разград. 

           СЪДЪТ ПРЕДЯВИ на свидетеля приложения на лист 51 по делото часови график.

           СВИДЕТЕЛЯТ С. Ю.: Където се пише „Други извършени дейности“, с отразяването „връчени 4 бр. ел. фишове; почивка 02:30 – 03:00; почивка 05:30 – 06:00“, казвам, че ръкописното изписване е положено от колегата И. Т. – жалбоподател в производството. 

           На въпроси на адв. К., свидетелят С. С. Ю. отговори:

           За да ползваме ние почивка, казвам, че почивката първо се съобщава на дежурния и след негово разрешение тогава се вписва в нашата ежедневна форма на ведомост. Ако той ни разреши се ползва почивката.

Ако обаче не ни разреши почивка, тогава ние не вписваме във ведомостта, защото де факто не почиваме.  

             Ако се наложи да се прекъсне почивка поради нужда от извършване на дадена дейност, в този случай се процедира, като дежурният ни уведомява и ние си продължаваме по задачите, които са ни наложени.

           Казвам, че сме сменяли наряд. Казвам, че нашият екип първо бяхме на едно КПП и след това ни промениха и ни сложиха на дянковския път. Но точно период, април месец, на кое КПП бяхме не мога да се сетя. Това искам да обясня. Два пъти ни смениха КПП-та. За всяка смяна се налагаше да сменяме колегите.

            Тези почивки, които са вписани в тази ежедневна форма за отчет са

докладвани на дежурния. Той ако ни разреши, ние тогава вписваме в нашата книга. Ако не ни разреши почивка, не я вписваме и не я ползваме.

            На въпроси на Съда, свидетелят С. С. Ю. отговори:

           Не е определено кой от екипа ще се обади на дежурния, че ще ползваме почивка. За конкретния ден се обаждахме и двамата на ОДЧ, че ще ползваме почивки. Заявявам, че тогава не беше колегата Р., а беше друг колега.

           АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           На свидетеля С. С. Ю. ДА СЕ ИЗПЛАТИ внесеното възнаграждение в размер на 10.00 (десет) лева.

           ИЗДАДЕ се РКО № 4 /2021 г.

           СЪДЪТ освободи свидетеля С. С. Ю. и ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Р. Н. Р.:

           На въпроси на Съда, свидетелят Р. Р. отговори:

           Аз съм полицейски инспектор в група ОДЧ при ОДМВР – Разград. 

           СЪДЪТ ПРЕДЯВИ на свидетеля график за дежурствата на ОДЧ при ОДМВР – Разград за месец април 2020 г.

           СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Обяснявам, че в графика буквата „Д” означава дежурен. На 27.04.2020 г. има положена буква „Д”. След като е посочено, че на 27.04.2020 г. съм бил дежурен, това означава, че е било абсолютно така. За периода от 08 часа на 27.04.2020 г. до 08 часа на 28.04.2020 г. аз съм си дал поредното 24-часово дежурство, като оперативен дежурен. Не мога да обясня, защо така твърдят колегите -жалбоподателят и свидетелят, че не съм бил аз. След като така е било записано в графика, това е меродавно. Всяка една промяна, която настъпва в този график се отразява като се разпечатва и се регистрира нов график. Този график се подписва от директора. Това са много стриктни неща.

           От година - две, предвид пътно-транспортната обстановка за цялата страна и поради многото жертви по пътищата, ръководството държи изключително много на това сектор КАТ да си вършат съвестно работата. Като за целта, от нас, от оперативните дежурни се иска строг контрол, не само през светлата част, а и през нощта да има строг контрол, касаещ  работата на младши автоконтрольори. Има си предварително изготвен   утвърден график, който график е почасов и принципно трябва да се спазва стриктно от младши автоконтрольорите. За целта, при нас има компютърна система и аз виждам във всяка една минута къде се намира служебният автомобил и сравнявам с графика. Така разбирам дали той се спазва или не, за тяхното движение по улицата. Аз говоря за GPS системата, която посочва в кой момент къде се намира автомобилът.

           Когато ми се обади полицейският служител младши автоконтрольор, че иска да ползва почивка, обяснявам, че имаме отделен дневник регистър, в който аз вписвам почивката. Това ми е вменено като задължение. Ако няма вписана почивка в дневник, би следвало те да не са почивали.

            Те също си изготвят такива графици или докладни, не мога да кажа точно, и би трябвало да има покритие. Аз не им осъществявам контрол. Евентуално началникът на КАТ прави съпоставка между отразените почивки от служителите в Часовия график за работа и отразеното от  дежурния ОДЧ в регистър дневник. Изискването за този дневник е на всеки час или два, аз да извършвам поне една проверка в GPS системата, къде се намират нарядите. Този дневник за почивките се съхраня при нас, на работното място.

            Искам да вметна нещо друго, че често се случва да има ПТП и оперативната обстановка да е усложнена поради този факт и поради тази  причина често нарядите не ползват почивка.

            Редът за ползването на почивка е само след мое разрешение. 

            На въпроси на адв. К., свидетелят Р. Р. отговори:

            Служителите се свързват с мен предимно по GSM. Докладват ми и аз вписвам, че може да ползват почивката. 

            Докато аз съм бил на работа, не ми се е случвало да се искат дневниците, които се водят в ОДЧ, за да се извърши съпоставка между вписаните там почивки и вписаните почивки в часовия график от автоконтрольорите. Дневникът представлява една папка, формат А4. За цялата година е една папка.       

           Къде да си ползват почивките служителите, няма никакво указание. Това е личен техен избор. Те не ме уведомяват, къде ще я ползват почивката.

           Дали е имало случаи да се забрави да се впише дадена почивка, предполагам че има и такива случаи. Мисля, че перфектни хора няма. Може би се случва и това. Това е само предположение. На нас ни е вменено като задължение и аз се старая докато съм на смяна, както и те, да спазваме изискванията.

           По време на спорния период имаше КПП-та. Аз знам къде са КПП-та, но контролът не се осъществява от мен. На територията на община  Разград, ангажиментът за съставянето на плана и кои служители персонално ще бъдат на КПП е на началника на Районното управление. Това важи териториално, за всеки един началник на районно управление.

           На въпроси на Съда, свидетелят Р. Р. отговори:

           Не ми е известно да е имало такава уговорка между автоконтрольорите и служителите към РУ на МВР, които са на КПП-та да има заменяне на същите от автоконтрольорите, които са към сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Разград. Не мога да се сетя.

           На въпроси на адв. К., свидетелят Р. Р. отговори:

           Ако са правени такива смени, дежурният на районното трябва да знае и аз също трябва да знам.

           На въпроси на Съда, свидетелят Р. Р. отговори:

           Аз отговарям за автоконтрольорите, които са към сектор „Пътна полиция”. Ако трябва да им се смени графикът, и вместо да си вършат работата по КАТ, а да ходят по КПП-та, казвам, че аз трябва да знам.

           Във всеки един момент може да се случи автопроизшествие. Те просто ми трябват. Има постоянно сигнали за неправилно паркирали автомобили. Принципна договореност между директора на ОДМВР и съответно началника на Сектор „Пътна полиция” и началника на РУ, че служителите от КАТ ще ходят на КПП-та не ми е известно да е имало.

           На въпроси на адв. К., свидетелят Р. Р. отговори:

           Когато е необходимо да се реагира на ПТП или на сигнал, служителите от сектор „Пътна полиция” трябва да напуснат района си и да отидат на мястото. Сигналите са с приоритет.

           На въпроси на Съда, свидетелят Р. Р. отговори:

           В този случай сигналът пристига при мен на система 112. Сигналът се приема на система 112 и се вписва в регистър и аз устно разпореждам. От 2 – 3 месеца започнахме да отразяваме, че по даден сигнал аз съм разпоредил. Но за месец април м.г. няма къде да се види това. 

           АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           На свидетеля Р. Н. Р. ДА СЕ ИЗПЛАТИ внесеното възнаграждение в размер на 10.00 (десет) лева.

           ИЗДАДЕ се РКО № 5/2021 г.

           СЪДЪТ освободи свидетеля Р. Н. Р.

           АДВ. К.: Уважаема госпожо Председател, аз считам, че би следвало да бъде представен този дневник за описание на тези почивки, и би следвало да бъде изискан от ОДМВР – Разград, за периода от 08:00 часа на 27.04.2020 г. до 08:00 часа до 28.04.2020 г.

           СЪДЪТ НАМИРА, че искането на процесуалния представител за събиране на допълнителни доказателства се явява относимо и допустимо  към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДА СЕ ИЗИСКА от ОДМВР – Разград график/регистър на  ползваните почивки, водени от ОДЧ при ОДМВР – Разград за  периода от 08:00 часа на 27.04.2020 г. до 08:00 часа до 28.04.2020 г.

           ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.03.2021 г. от 14:30 часа, за която дата страните уведомени.

            ДА СЕ ИЗИСКА посочено по-горе доказателство. 

 

           Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/