ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Четвърти март

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

216

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

 13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

          

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В. М. П. от гр. К. редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Л. П., редовно упълномощен и приет от съда отпреди.

           ОТВЕТНИКЪТ Ръководителят на ТП на НОИ – Разград редовно уведомен, не се явява. За него се явява юриск. В., редовно упълномощена и приета от съда отпреди.

          

           По хода на делото:

           АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

           ЮРИСК. В.: Да се даде ход на делото.

 

 

 

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

           ДОКЛАДВА писмо вх. № 244/09.02.2021 г. на ТП на НОИ – Разград, с което по делото са представени писмени доказателства, изискани от съда.

           АДВ. П.: Господин Председател, във връзка с указанието на съда от предходно съдебно заседание, представям Ви вярното уведомление. В предходно съдебно заседание сме представили грешния документ.

           С оглед представените от административния орган доказателства искам само да заявя, че до момента тези документи по никакъв повод не са ни връчвани и ние не сме запознати с тяхното съдържание, с хода на проверката и пр.  

           Представям Списък с разноски по чл. 80 от ГПК. 

           ЮРИСК. В.: Моля да приемете представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия доказателства, както и да приемете представените писмени доказателства от нас. Няма да представям допълнителни доказателства.

           С оглед изявлението на страните СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

          

           ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя -  заверени копия от Уведомление до „ДЕ КОНСУЛТ 13“ ЕООД от В. М. П.; системен бон; Известие за доставяне ИД PS 9004 008VQG 3; пощенски плик; товарителница 5300100378272 на Еконт; товарителница 5300098887381 на Еконт.

            ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените с писмо вх. № 244/09.02.2021 г. на ТП на НОИ – Разград писмени доказателства:

Констативен протокол № КВ-5-03-00819946 от 05.10.2020 г. на ТП на НОИ - Варна; Задължителни предписания № ЗД-1-03-00819962 от 05.10.2020 г. на ТП на НОИ - Варна; писмо с вх.№ 1042-03-355/4 от 17.12.2019 г. от ТД на НАП - Варна, във връзка с извършена проверка по спазване на осигурителното  законодателство на „Де консулт 13“ ЕООД .

            ПРИОБЩАВА към материалите по делото писмените документи, представени с писмо вх. № 203/04.02.2021 г.  

            ПРИОБЩАВА към материалите по делото и Списък с разноските по чл. 80 от ГПК, представен в днешно съдебно заседание от процесуалния представил на оспорващия. 

           АДВ. П.: Нямам други доказателствени искания.

           ЮРИСК. В.: Нямам други доказателствени искания.

           С оглед изявлението на страните, че нямат други доказателствени искания СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО

           АДВ. П.: Уважаеми господин Председател, аз ще Ви помоля да отмените обжалвания от нас административен акт. Ще изтъкна две основания, поради които считам, че той е незаконосъобразен. 

           Първото ми основание е изводимо от представените от самия административен орган документи. От тях е видно, че дори и да има  относима проверка, в случая тя е приключила още 2020 г., а сега сме месец  март 2021 г. Тук е много важно да се прецени, че настоящото производство не следва да изследва самите фактически установявания в рамките на проверката. Те са предмет на други спорове и евентуално на други производства. Тук е важно дали към настоящия момент съществува основание за спиране. Аз считам, че такова основание към момента няма, защото дори и да е имало проверка, тя е приключила много отдавна.  Отделно, съгласно актуалната нормативна уредба, към момента е налице едно лимитиране на срока от 6 месеца. Налице е едно изменение в нормата на чл. 54“г“, ал.4 от КСО, мисля, че т. 2 от тази алинея. Сега в момента максималната продължителност на спирането може да е 6 месеца. Към настоящия момент този срок и той е изтекъл.

           Заради тези две основания, аз Ви моля да отмените обжалвания от нас административен акт.

           ЮРИСК. В.: На първо място, искам да отбележа, че заявлението от жалбоподателя за отпускане на въпросното обезщетение е подадено през месец август 2020 г. Към него момент проверката, която е извършвана на осигурителя „Де консулт 13“ ЕООД не е приключила.  Именно поради тази причина длъжностното лице се е произнесло с  разпореждане, с което спира производството по произнасяне по въпросното заявление до приключване на извършваната  проверка. Видно от представените доказателства, въпросната проверка на ТП на НОИ – Варна е приключила през месец октомври 2020 г. Кога точно ТП на НОИ – Разград е било уведомено, аз не мога да дам информация.

              Следваща причина, поради която спряното производство не е било възобновено в съответните срокове е именно наличието на образувано съдебно производство спрямо издаденото разпореждане за спиране. При наличието на висящо съдебно производство, административният орган не може да се произнесе с административен акт до приключване на съответното съдебно производство и до произнасянето на съда със съответния съдебен акт. Така че, считам, че не са налице нарушения относно причините за спиране на административното производство или за невъзобновяването му в съответния срок, поради което моля да потвърдите обжалвания административен акт, а именно Решение № Ц1012-16-61/1 от 04.11.2020 г. и потвърденото с него разпореждане.

           АДВ. П. (реплика): Уважаеми господин Председател, предметът на настоящото производство е разпореждане за спиране на производство за изплащане на обезщетение за безработица. Ако административният орган беше преценил, че са налице основания за възобновяване на производството със съответното разпореждане, настоящото съдебно производство по никакъв начин не препятства административния орган. То няма такава нормативна уредба, която да го препятства. Винаги административният орган, когато прецени, че са налице основания за възобновяване, той със съответното разпореждане може да го възобнови. В такъв случай настоящото производство щеше да изгуби своя смисъл.

           Другото, което искам да изтъкна, е че не е отчетен фактът, че освен проверяваното юридическо лице „Де консулт 13“ ЕООД, моят доверител е работил и в друго дружество, което не е проверявано. Най-малкото за осигуряването си в това дружество не получава обезщетение.

            Моля за присъждане на разноските.

 

            СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.   

 

           Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/