ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Четвърти март

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

245

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:45

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

          

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ”СОЦИАЛИНВЕСТ” АД, гр. Разград редовно уведомен, за него се явява адв. Б. Б., редовно упълномощен и приет от съда отпреди. 

           ОТВЕТНИКЪТ Началникът на отдел „Оперативни дейности“- Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.

           СВИДЕТЕЛИТЕ Е. Б. Н. и К. И. А. при режим на довеждане се явяват лично.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ю. Й. С. редовно призован, явява се лично.

 

           По хода на делото:

           АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

           ДОКЛАДВА постъпилото заключение вх. № 358 от 24.02.2021 г. по назначената съдебно-икономическа експертиза, както и допълнение вх. № 406 от 04.03.2021 г., с което вещото лице е представило получено от ТД на НАП – Варна писмена справка относно продажбите за процесната дата, постъпила в информационните масиви на ТД на НАП – Варна.

 АДВ. Б.: Господин Председател, моля да се изслуша вещото лице.

           СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице.

           СНЕ самоличността на същото.

           Ю. Й. С. - ** г., ***, ***, без взаимоотношения със страните.

           СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за отговорността по чл. 291 от Наказателния кодекс за даване на невярно или заинтересовано заключение.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ обеща да даде вярно и незаинтересовано заключение.

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Потвърждавам изцяло заключението.

           Има един фискален бон в 14:20 часа, който е за 4.94 лв.  После има два за 4.06 лв., но те са може би с 15-20 мин. по-късно издадени. Протоколът е започнат да бъде писан в 14:30 часа, когато вече първият бон е бил издаден и отчетен от касовия апарат.    

           Допълнително съм представил разпечатка от информационните   масиви на НАП, която я получих след като предадох заключението, в която са отразени всички продажби за деня на касовия апарат с посочения в заповедта номер на фискална памет.

           АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИЕМА заключението на вещото лице вх. № 358 от 24.2.2021 г., както и допълнение вх. № 406 от 04.03.2021 г., ведно с приложенията към тях.

           На вещото лице Ю. Й. С. ДА СЕ ИЗПЛАТИ внесеният депозит в размер на 200.00 (двеста) лева след удържане на необходимите осигуровки.

           ИЗДАДЕ се РКО № 7/2021 год.

           СЪДЪТ освободи вещото лице.

           СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелите.

СНЕ самоличността на свидетелите:

           К. И. А. – ** г., ***, ***. Работя в „Социалинвест“ АД.  

           Е. Б. Н. – ** г., ***, ***. Работя в „Социалинвест“ АД.

           СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетелите за отговорността по чл. 290 от НК.

СЪЩИТЕ обещаха да говорят истината.

     СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля К. И. А., а другият свидетел се изведе от залата.

            СВИДЕТЕЛЯТ К. А.: От 2009 г. работя в дружеството жалбоподател. През 2020 г. съм бил на работно място газстанция на „Социалинвест“ АД. Като започнах работа в „Социалинвест“ АД работя на газстанцията. 

           Присъствал съм на проверка, която беше на 28.10.2020 г. Бяхме на работа с колегата, който също е свидетел. До 12 часа преминаха проверки

от техническия надзор Русе, които проверяват техническата изправност на съоръженията.

           Казвам, че ние зареждаме само бутилки за вкъщи с пропанбутан и  технологията е следната: Идва клиентът и си носи бутилката. Ние имаме право да зареждане туристически бутилки. Клиентът слага бутилката на кантара. Всяка бутилка, независимо от размера, има технически   капацитет. Аз познавам всяка бутилка, била тя 5, 10 или 20 литра, колко тежи празна. Зареждаме до съответното техническо изискване. Бутилката не се пълни до горе, а се пълни до 80%. Като килограми разбирам какво количество газ съм заредил, когато приключи самото зареждане. Аз определям според цялото тегло, колко мога да заредя. 

           Зареждането става в обособено място. След зареждането се плаща на касата. Касата не е точно там, където се зарежда, тъй като с оглед безопасността се зарежда на едно място, а се плаща на друго място. Дава се на клиента касов бон. Той си взема бутилката и си заминава.

           Аз ги видях проверяващите, когато дойдоха втория път. Когато те са идвали и са зареждали, аз не бях там и не мога да разкажа как точно са зареждали. 

           АДВ. Б.:  Нямам въпроси към свидетеля.

           СЪДЪТ освободи свидетеля К. И. А. и ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Е. Б. Н.

           СВИДЕТЕЛЯТ Е. Н.: Работя в дружеството от 2009 г. Винаги съм работил на газстанцията. Към настоящия момент зареждаме само битови бутилки.

           На 28.10.2020 г. отидох сутринта и отворих газстанцията и  започнах работа. Идваха бутилки и ги пълня. Около 10 часа дойде проверка от метрологичен контрол, технически надзор и мисля, че имаше и служители на икономическа полиция.

           Направиха много щателна проверка, но така или иначе дейността на пункта продължаваше. Аз помагах на проверяващите, тъй като те проверяваха почти всички уреди и трябваше да им помагам. Дори помагах на една служителка за разчитането на мониторите и за извършване на снимки. Същевременно през това време и обслужвах клиенти. Проверката продължи до обяд и те си заминаха. В 12 часа се сменихме с колегата и той започна да пълни. Аз отидох да обядвам. Към 14 часа колегата, който сега разпитахте, ме помоли да се сменим и се сменихме. Отново започнах аз да пълня.

           Не мога да посоча часа в минути, но след 14 часа идва клиент и   носеше 5-литрова бутилка, която ако е празна я пълним за 6 лева, тъй като трябва 80% да бъде пълна. Битовите бутилки се пълнят до 80%.  Но много често бутилките имат остатъци от газ. Понякога идват и на половина    пълни бутилки или на 1/3. Ние на монитора засичаме теглото. Аз зная тарата на бутилката колко е и ако не съм сигурен има табелка, на която е отразена тарата. Разликата между теглото и тарата ми дава дали има газ и какво е нейното количество. На база на това, аз пълня до 80%. За този човек, който дойде тогава, си спомням, че му казах за 5 лева. След като съм му казал за 5 лева, значи е имало остатъци от газ. 

           Количеството газ, което може да заредим се определя от тарата и от остатъка газ. Ние не можем да превишаваме количество газ, което може да заредим над 80%. Аз закачих бутилката, нулирах и стартирам пълненето.  Клиентът се дръпна на една страна и нещо си гледаше в телефона. Приключих пълненето и човекът си взе бутилката и си замина.

           Искам да посоча, че системата е вързана. Когато приключа пълненето на бутилката, автоматично в друга стая, където са компютрите там е и касовият апарат и автоматично се издава фискален бон. Клиентът    след като си тръгна и след 10-15 минути дойдоха четирима. Сред тях бяха клиентът, плюс още един от НАП и двама от икономическа полиция.  Извършиха проверка на касата, фактическа наличност. Междувременно колегата продължи да пълни на други клиенти.  

           Искам да обясня, че фискален бон за покупката на този клиент, който впоследствие се оказа служител на НАП, беше издаден.  Технологично няма как да не бъде издаден, тъй като зареждащото  устройство е свързано автоматично с касата, с компютрите и в момента, в който натиснем бутона за стоп, касовият апарат автоматично издава  касова бележка. Има някои клиенти, които не си вземат касовата бележка. Аз му давам касовата бележка, а той ми казва, че не му трябва. В конкретния случай, този клиент, който впоследствие се оказа, че е служител на НАП, в момента, в който му напълних бутилката и натиснах стоп, той си взе бутилката и си тръгна.     

           АДВ. Б.: Нямам въпроси към свидетеля.

            СЪДЪТ освободи свидетеля Е. Б. Н.

  АДВ. Б.: Господин Председател, представям Решение на Административен съд – Търговище, с което е потвърдено решение на Районен съд – Разград за отмяна на наказателното постановление, посочено в процесната заповед за налагане на ПАМ.

 Представям извлечение от моята банкова сметка, платежно нареждане и Списък за разноски.    

           Други доказателства няма да представям. Нямам и доказателствени искания.

           СЪДЪТ като взе предвид изявлението на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото Решение № 15 от 18.02. 2021 г. по кнахд № 14/2021 г. по описа на Административен съд – Търговище. 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото Списък на разноските и представените писмени доказателства за изплатено възнаграждение по договор за плана помощ.

          Предвид  липсата на искания за събиране на други доказателства, СЪДЪТ  СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО 

АДВ. Б.: Уважаеми господин Председател, считам жалбата за допустима, основателна и доказана. От събраните по делото писмени доказателствени средства и гласни доказателства се установи, че жалбоподателят е издал касов бон за процесната покупка. Съдебно- счетоводната експертиза, както и регистърът от НАП, приобщен към материалите по делото от 28.10.2020 г. доказват също, че всички   продажби на гориво са осчетоводени и са издадени касови бонове. По настоящото дело възниква въпросът кой е процесният фискален бон, за който се твърди, че не бил издаден. В самата заповед,  първо се пише, че не бил издаден бон, а след това самият издател на заповедта пише, че е издаден бон. Според издателя на заповедта има разлика от 94 стотинки.    Разпитаният свидетел установи, че служителят от НАП, който е направил контролна покупка не си е взел касовия бон. Бонът, който те твърдят, че е  негов е с час 14:38:36 за 4.06 лв. Това обаче противоречи на събраните по делото доказателства. Свидетелят установи, а и е записано в заповедта, че служителят от НАП е направил контролната покупка преди започване на проверката. Според протокола за извършена проверка,  тя е започнала в 14: 30 часа. По делото представихме и Вие приехте касов бон от 14:22:38 ч. за сумата от 4.94 лв. Това е процесната покупка от служителя на НАП и ако той беше изпълнил своето законово задължение да вземе фискалния си     бон, а самият той не е спазил закона в конкретната ситуация, нямаше да има дело, тъй като щеше да е наясно, че след като е платил 5 лева, както твърди, е получил газ за 4.94 лв. и фискален бон за същата сума.

 Предвид  всичко изложено, моля да отмените процесната заповед и да присъдите разноски, съобразно Списъка за разноски.

 

           СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

            Заседанието приключи в 14:15 часа.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/