ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Тринадесети януари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

202

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

          

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД, гр. Велико Търново, редовно призован, за него се явява адв. М. И., редовно упълномощен и приет от съда.

           ОТВЕТНИКЪТ Директорът на Дирекция ОДОП – Варна при ЦУ на НАП – София, редовно призован не се явява и не изпраща представител. 

           Съдът докладва постъпила молба вх. № 45/12.01.2021 г. на Г. Е. - главен юрисконсулт в дирекция „Обжалване“, редовно упълномощена от ответника, с която моли съда да се даде ход на делото, ако не са налице процесуални пречки за това. 

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомени, не се явява представител.

 

           По хода на делото:

           АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

           СЪДЪТ, като взе предвид изявлението на страните, НАМИРА, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА жалба от „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД срещу Ревизионен акт № Р-03001718001751-091-001 от 12.09.2018 год. на орган на приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с  Решение № 188 от 29.07.2020 год. на директора на Дирекция ОДОП – Варна при ЦУ на НАП, с което е  установен Корпоративен данък за данъчния период 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за внасяне в размер на 110 306.86 лв. и лихва в размер на 38 660.31 лв. Жалбоподателят счита ревизионният акт за незаконосъобразен. Твърди се, че същият е постановен при допуснати особено съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като в хода на ревизионното производство не са извършени насрещни проверки на командированите лица, не са им искани писмени обяснения. Извършен е  анализ и едностранно тълкуване на приложените документи, като друга част от тях са игнорирани. Според жалбоподателя административният орган неправилно е приложил и материалния закон, като не се е съобразил с разпоредбите на чл. 33 от ЗКПО и чл. 10 от ЗКПО, т.е. счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обосновано, като счита, че с представените от оспорващото дружество писмени доказателства и счетоводни документи, той е доказал по несъмнен начин, че разходите са направени във връзка с дейността на дружеството, поради което и същите следва да бъдат признати за данъчните цели по ЗКПО. Счита, че ревизионният акт е издаден в нарушение на чл. 3, 5 и 6 от ДОПК.  От съда се иска да отмени изцяло ревизионния акт.

           ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспорения ревизионен акт, представена с писмо вх. № 1500/28.10.2020 г., съгласно описа в писмото - 4 броя папки административна преписка в т.ч. Решение № 188/29.07.2020 г.; СРС Определение № 50/10.06.2020 г.; жалба; копие плик, пълномощно и диск 1 бр.

           АДВ. И.: Уважаеми господин Председател, на първо място заявявам, че поддържам депозираната пред Вас жалба. В днешното съдебно заседание бих си позволил да я разширя, като направя и възражение за нищожност на обжалвания ревизионен акт, респ. в петитума на същата. Молим съда да прогласи за нищожен обжалвания ревизионен    акт. Основанието за това е, че след като се запознах с материалите по делото, не открих нарочна заповед на компетентния териториален       директор на НАП – Варна, която да е упълномощило госпожа Р. М. М. същата да е ръководител на екип, респ. да издава  ревизионни актове. Тоест материалната и териториалната компетентност на второто лице, което е издало обжалвания ревизионен акт.

            На следващо място, молим да приемете административната преписка съгласно представения опис и докладван от съда.

            С оглед направеното твърдение в обжалвания ревизионен акт, моля съдът да допусне съдебно-счетоводна експертиза от едно вещо лице, което след като направи справка по материалите по делото, направи справка и в ТД на НАП, при необходимост и справка в счетоводството на жалбоподателя „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД да отговори на следните въпроси:

           1. Редовно ли е водено счетоводството на жалбоподателя „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД, съобразно изискванията на Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове?

            2. Лицата, които са командировани и за които органите по приходите отказват да признаят командировъчни разходи за 2014 г. в Германия, имали ли са трудови договори, респ. дали тези трудови договори са декларирани в НАП? Съответно има ли по счетоводни данни разходи за заплати и осигуровки на тези лица?    

           3. По счетоводни данни дружеството „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД реализирало ли е приходи по договор с търговски дружества на територията на Германия? 

            4. Командировъчните отговарят ли на изискванията за първичен счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието?

           Това са формулираните задачи към вещото лице.

           Ще моля съда да бъдат допуснати до разпит свидетели. Ако съдът ми укаже допълнителен срок да представя молба с имената и адресите на  пет или шест човека, които да се разпитат като свидетели.

            На този етап други доказателствени искания нямам.

            Господин Председател, не оспорваме обстоятелството, че заповедта за възлагане на ревизия е връчена на дружеството. Не оспорваме, че електронните подписи са издадени на лицата, за които се твърди и които са подписали ревизионния доклад и ревизионния акт.

           СЪДЪТ ДОКЛАДВА и молбата на процесуалния представител на ответника по доказателствата, с която моли да се приеме административната преписка в нейната цялост. Че към този момент няма доказателствени искания. Също така и предвид, че с подадената жалба не са направени доказателствени искания и не са представени доказателства, в случай, че от страна на жалбоподателя, бъдат представени писмени доказателства или бъдат направени нови доказателствени искания, моли да й бъде дадена възможност да изрази становище по приемането им след предоставяне на препис от тях.

            С оглед на така направените доказателствени искания СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото административната преписка, представена с писмо вх. № 1500/28.10.2020 г., съставена във връзка с оспорения ревизионен акт.  

          

           СЪДЪТ НАМИРА искането на оспорващия за допускане до разпит на свидетели за допустимо и основателно, с оглед доказване на твърдените от него обстоятелства, че командировките са извършени във връзка с дейността, че е полаган труд в Германия и че са получени заплащания по командировъчни разходи.

           СЪДЪТ НАМИРА, че е достатъчен разпитът на 5-ма свидетели, тъй като фактите и обстоятелствата, по отношение на които ще бъдат разпитани свидетелите са идентични.

           Ето защо, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           УКАЗВА на оспорващия в 10-дневен срок да представи списък на лицата, които иска да бъдат допуснати до разпит като свидетели и дали същите ще бъдат при режим на довеждане или призоваване.  

           СЪДЪТ НАМИРА, с оглед служебното си задължение за произнасяне по валидността на оспорения административен акт, че следва да извърши преглед на представените от ответната страна на електронен носител 1 бр. CD електронни документи.

           СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към преглед на представения от ответната страна с писмо вх. № 1500/28.10.2020 г. електронен носител – 1 бр. CD.

           Прегледът се извърши със служебен компютър HP ProDesk 405 и мултимедиен проектор BenQ MP623.

           В залата присъства системният администратор на съда – Е. М.

           В присъствието на адв. М. И. – процесуален представител на жалбоподателя се извърши преглед на електронните документи, представени на CD.

           От същите се установи, че дискът съдържа:  3 архивирани файла - Р-03001718001751-020-001_archive; Р-03001718001751-091-001_archive (1); Р-03001718001751-092-002_archive. Всяка една от архивните папки съдържа файл във формат pdf и файл със същото име, съдържащ електронния подпис/и във формат PKCS#7 Signature.

           При проверка на подписа се установява че:

           1. Заповед за възлагане на ревизия № Р-03001718001751-020-001/23.03.2018 г. е подписана от орган по приходите Ш. А. С. на длъжност Началник на сектор при ТД на НАП - Варна, като е материализирана като електронен документ на 23.03.2018 г. При зареждане на удостоверението към файла с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Ш. А. С., с доставчик на услуга B-Trust Operational Qualified CA, с валидност за периода 18.01.2018  г. до 18.01.2019 г.

           2. Ревизионен доклад № Р-03001718001751-092-002/12.07.2018 г. е подписан от орган по приходите Н. А. Н.-М. на длъжност Старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Варна, като е материализиран като електронен документ на 12.07.2018 г. При зареждане на удостоверението към файла с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Н. А. Н.-М., с доставчик на услуга B-Trust Operational Qualified CA, с валидност за периода 18.01.2018 г. до 18.01.2019 г.

           Ревизионният доклад е подписан и от орган по приходите Р. М. М., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Варна,  като е материализиран като електронен документ на 12.07.2018 г. При зареждане на удостоверението към файла с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Р. М. М., с доставчик на услуга B-Trust Operational Qualified CA, с валидност за периода 18.01.2018 г. до 18.01.2019 г.

           3. Ревизионен акт № Р-03001718001751-091-001/12.09.2018 г. е подписан от орган по приходите Р. М. М., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Варна, като е материализиран като електронен документ на 12.09.2018 г. При зареждане на удостоверението към файла с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Р. М. М., с доставчик на услуга B-Trust Operational Qualified CA, с валидност за периода 18.01.2018 г. до 18.01. 2019 г.

           Ревизионният акт е подписан и от орган по приходите Ш. А. С. на длъжност Началник на сектор при ТД на НАП - Варна, като е материализиран като електронен документ на 12.09.2018 г.  При зареждане на удостоверението към файла с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Ш. А. С., с доставчик на услуга B-Trust Operational Qualified CA, с валидност за периода 18.01.2018 г. до 18.01.2019 г.

           АДВ. И.: Да се приобщи като доказателство.  

           СЪДЪТ освободи системния администратор Е. М.

           СЪДЪТ намира, че следва да бъдат приобщени като доказателства по делото предявените електронни документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото електронните документи - Заповед за възлагане на ревизия № Р-03001718001751-020-001/23.03.2018 г.; Ревизионен доклад № Р-03001718001751-092-002/12.07.2018 г. и Ревизионен акт № Р-03001718001751-091-001/12.09.2018 г. и 1 брой електронен носител CD.

           СЪДЪТ НАМИРА искането на жалбоподателя за назначаване по делото на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените от него въпроси за основателно и допустимо, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза с вещо лице  д.е.с. М. М. Д., която след като се запознае с материалите по делото, извърши проверка в информационните масиви на НАП и при необходимост извърши проверка в счетоводството на оспорващия, да отговори на поставените от него въпроси, а именно:

           1. Редовно ли е водено счетоводството на жалбоподателя „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД, съобразно изискванията на Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове?

            2. Лицата, които са командировани и за които органите по приходите отказват да признаят командировъчни разходи за 2014 г. в Германия, имали ли са трудови договори, респ. дали тези трудови договори са декларирани в НАП? Съответно има ли по счетоводни данни разходи за заплати и осигуровки на тези лица?    

           3. По счетоводни данни дружеството „ЕМ ПРЕСТИЖ“ ЕООД реализирало ли е приходи по договор с търговски дружества на територията на Германия? 

            4. Командировъчните отговарят ли на изискванията за първичен счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието?

           СЪДЪТ НАМИРА, че вещото лице следва да отговори и на следните въпроси:

           5. В отчетените от оспорващото дружество за 2014 г. разходи за командировки, отчетени ли са и такива, извършени през 2013 г.? Ако са отчетени какъв е техният размер и отчетени ли са съобразно изискванията на счетоводните нормативни актове и ЗКПО?  

           6. Направените разходи за пътни, дневни, квартирни и др. за командировки през 2014 г. документирани ли са съгласно изискванията на

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина?

            7. Каква е стойността на направените разходи по групи за пътни,  дневни, квартирни и др., ако могат да бъдат установени? Какви счетоводни записвания са отразени във връзка с декларираните от жалбоподателя разходи за командировки през 2014 год., въз основа на какви документи и същите съответстват ли на изискванията на Закона за счетоводството, ЗКПО и подзаконовите нормативни актове?

            8. Периодите, в които са направени разходите, съвпадат ли с периодите през които са били командировани служителите на жалбоподателя?

            9. Какъв е процентът на отчетените приходи от дейността на дружеството на територията на Република България спрямо общия размер на отчетените от дружеството приходи от дейността му за 2014 г.?

            При изготвяне на заключението, вещото лице да посочи във варианти финансовия резултат, данъчната основа и съответно дължимия данък по ЗКПО за 2014 г. и лихви, съобразно отразените в ревизионния акт  данни, заявеното от оспорващото дружество подаване на декларация по

чл. 91 от ЗКПО и установеното от вещото лице въз основа на счетоводните записвания и редовни счетоводни документи. 

            ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещото лице в размер на 600.00 (шестстотин) лв., вносими от оспорващия в 10-дневен срок, считано от днес.

            С оглед твърдяната от оспорващия нищожност на оспорения ревизионен акт, че ответникът не е представил доказателства за материалната и териториалната компетентност на Р. М. М. на длъжност Главен инспектор по приходите, издала и подписала ревизионния акт, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           На основание чл. 171, ал. 5 от АПК УКАЗВА на ответника, че не е представил доказателства за материалната и териториалната компетентност на Р. М. М. на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Варна, издала и подписала ревизионния акт.

           СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че в административната преписка по издаване на оспорения ревизионен акт, от оспорващия са представени  писмени доказателства /счетоводни документи/ от лист 1028 до лист 1054,  които са на чужд език, без приложен към тях превод на български език. 

           Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ДОПК в данъчното производство, данъчно задълженото лице при представяне на писмени доказателства на чужд език, следва да представи и приложен към тях превод на български език. Това не е сторено. В съдебното производство такова изискване е налице съгласно разпоредбата на чл. 185 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК. 

             Ето защо СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да представи в 20-дневен срок, считано от днес, превод на български език на представените на чужд  език писмени документи, находящи се от лист 1028 до лист 1054 от административната преписка.

           УКАЗВА на същия, че ако такъв превод не бъде представен, писмените доказателства на чужд език ще бъдат изключени от доказателствения материал. 

           АДВ. И.: Господин Председател, на нас преписката ни е изпратена в CD и не са номерирани листите. И за да сме експедитивни, аз току-що написах молба, като моля да ни бъдат направени копия от тези документи от лист 1028 до лист 1054. 

           СЪДЪТ НАМИРА искането на оспорващия за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на оспорващия копия от писмените доказателства, находящи се от лист 1028 до лист 1054 от административната преписка, след внасяне на дължимата държавна такса. 

           ПРИБОЩАВА към материалите по делото, днес представената от процесуалния представител на оспорващия молба за предоставяне на копия от писмени доказателства.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.02.2021 г. от 13:30 часа, за която дата страните уведомени.

            ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице.

 

           Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/