ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Тринадесети януари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

208

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:00

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. А. В. от гр. Р. не се явява. За него се явява адв. К. К., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Директорът на ОД на МВР – Разград се явява главен юрисконсулт С. М., редовно упълномощена.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от Д. А. В. от гр. Р. против Заповед № 330з-2570 от 28.10.2020 г., издадена от директора на ОД на МВР – Разград, с която на основание чл. 204, т. 3 и чл. 197, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3, т. 2 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание писмено предупреждение за срок от шест месеца. В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, като издадена при неспазване на установената форма, при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствени правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Иска се заповедта да бъде отменена с присъждане на разноските по делото.

ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспорената Заповед № 330з-2570 от 28.10.2020 г., съдържаща писмени доказателства и веществено такова – 2 броя магнитни носители, съдържащи 96 бр. видеофайлове с информация от АИС ВПК, монтирана в служебен автомобил „Киа Сиид“ с рег. № СВ 6301 КК, в часовия диапазон от 00:00 ч. до 07:52 ч. на 08.05.2020 г. (камери 01,02 и 03).

АДВ. К.: Уважаема г-жо Председател, поддържам така подадената жалба. Не се противопоставям да се приемат като доказателства писмените такива, които са представени. Моля да допуснете до разпит един свидетел – А. Д. З. Това е свидетел-очевидец, който е бил по време на смяната заедно с Д. А. В. По отношение на това как са провели смяната, какви са били техните задачи, от кого са били  поставени, освен тези, които са в писмен вид и са ежедневните техни задължения, съответно дали са изпълнили и други задачи, поставени от ръководството по време на тази смяна. Твърдим, че по времето, за което се твърди в заповедта, че са били извън обхвата на камерите и не са изпълнявали служебните си задължения, всъщност са изпълнявали други служебни задачи, поставени им от непосредствения им ръководител. Още повече, че този период, в който се твърди, че е извършено нарушението, съвпада и е по време на обстановката, когато областните градове в страната бяха затворени за движение на автомобили. Освен тези задачи, които са вписани в ежедневната форма за отчет и ведомостите, които са изготвени предварително, те са имали и други задължения във връзка с т.нар. КПП.

Тъй като се твърди, че по време на периодите не са извършвани дейности, които са им вменени с ежедневната форма за отчет, Ви моля да се изиска разпечатка от дрегер със сериен № 0169, който е бил зачислен по време на службата на наряда. С този дрегер са извършвани проверки за алкохол, но не са отразени в ежедневната форма за отчет, тъй като са отчели нулеви стойности. В ежедневната форма за отчет се отразяват само положителни стойности. Но твърдението на оспорващия е, че с този дрегер са правени проверки за алкохол по време на смяната. Искаме разпечатка за цялата смяна, за да се види, че разпечатката е от тази смяна и в кой период е извършвана проверката от дрегера.

Също така ще молим да бъде изискана от административнонаказващия орган разпечатка от GPS-а на автомобила за времевите периоди, в които се твърди, че има извършени нарушения. Какво е било неговото движение, къде е бил.

Молим да се установи кой е бил оперативен дежурен по времето на наряда, на който всъщност нарядът трябва да докладва за всичко, включително и за почването и свършването на съответните почивки, които се полагат на наряда. Искаме да бъде разпитан за това дали са му се обаждали, дали е имало почивки, които да са били прекъсвани поради някаква служебна задача. Техен пряк началник им е възложил друга задача, която те са трябвало да изпълнят. За тези докладвания къде се отразява това нещо, по какъв начин се докладва. Как става на практика да го обясни дежурният.

ЮРИСК. М.: Уважаема г-жо Председател, считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете административната преписка, която сме представили по повод дисциплинарното производство. Няма да соча други доказателства.

По отношение на направеното доказателствено искане за разпит като свидетел на А. З. считам, че същото е неоснователно и не следва да бъде допускано, тъй като същият служител е наказан за същото по вид дисциплинарно нарушение. Поради което считам, че неговите показания няма да бъдат относими към преписката и няма да са обективни. Същият е предубеден, тъй като той е наказан за същите по вид нарушения по време на същия наряд.

Не намирам искането за разпечатка от дрегера за относимо към преписката, тъй като никъде няма данни, че те са ходили да проверяват с дрегера и същото би било неотносимо към предмета на доказване, който е съвсем друг.

Моля да не допускате искането за събиране на GPS координатите на автомобила по време на целия наряд, защото за това са събрани достатъчно други писмени материали, както е и налице веществено доказателство, и при необходимост на същото може да бъде извършен оглед, ако тези обстоятелства се оспорват. По случая считам, че не е спорно, че автомобилът по време на тези часови интервали се е намирал пред сградата на сектор „Пътна полиция“ и служителите са били извън обхвата на камерите, като не са осъществявали контрол на пътното движение по разпоредения им маршрут и няма отчетена дейност по контрол на пътното движение.

По отношение на последното доказателствено искане – в   документите се съдържат данни кой е бил оперативен дежурен. Това е инспектор Г. Г. Събрани са и доказателства от книгата, която се води в оперативната дежурна част кога той им е разрешил да почиват, тъй като по време на наряда имат право на две почивки по 30 минути. Същите са отразени и не намирам за необходимо неговия разпит, тъй като в същото време до началника на оперативната дежурна част са поставени конкретни въпроси и на същите е отговорено, че същите не са искали разрешение за отклонение от наряда, както и не са докладвали за възникнали други задачи по време на наряда. Такива няма отразени и в ежедневната им ведомост, която те попълват собственоръчно, поради което се противопоставям по тези доказателствени  искания.

СЪДЪТ НАМИРА, че приложените по административната преписка писмени доказателства и вещественото такова са относими към предмета на делото и следва да бъдат приети като такива. С изключение на последното доказателствено искане, намира останалите доказателствени искания на жалбоподателя за основателни. Фактите във връзка с показанията на дрегера през процесния наряд във връзка с местоположението на автомобила през посочените в заповедта периоди и служебната заетост на двамата полицейски служители от наряда са необходими за изясняване на обективната истина по делото, поради което ответникът следва да представи поисканата справка за GPS  координатите на служебния автомобил за двата времеви периода, за които е наказан жалбоподателят. Допустими са и показанията на втория служител от наряда А. З., като тяхната достоверност ще бъде преценявана след изслушването. Искането за разпит като свидетел на оперативния дежурен е неоснователно. Начинът, по който се възлагат служебните задачи по време на работа на наряда и начина на отчитане на изпълнението са установени от писмените доказателства по делото, поради това не се налага да бъде разпитван оперативният дежурен.

АДВ. К.: На оперативния дежурен когато се докладва за извършени проверки за това, което са правили по време на работа и са проверявали лица, автомобили и т.н., той никъде не го отразява това нещо. Далеч съм от мисълта, че при положение, че смените му са през два или три дни ще се сети за точно определената дата дали са му докладвали или не и какво са му докладвали. Искаме го като свидетел, защото по времето, когато се записват задължителните за оперативния дежурен тези данни, които тук са представени, виждаме, че има поправка в самата тетрадка. Има правена поправка на часа. Кога е правена тази поправка и дали е записано същото, което те са му докладвали?

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства по административната преписка: Заповед № 330з-2570 от 28.10.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; Протокол с рег. № 330р-27074 от 20.10.2020 г. за отказ от даване на писмени обяснения от служител, извършил дисциплинарно нарушение; Покана с Рег. № 330р-25251 от 02.10.2020 г. за даване на писмени обяснение; Справка с Рег. № 330р-25073 от 01.10.2020 г. относно извършена проверка по преписка с рег. № 330р-16082 от 02.07.2020 г.; Заповед № 330з-1431 от 02.07.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; Заповед № 330з-1551 от 15.07.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; Заповед №330з-1820 от 07.08.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; Докладна записка с рег. № 330р-19327 от 04.08.2020 г. от С. Т. – Началник сектор ООРТП; Покана з Рег. № 330р-22783 от 09.09.2020 г. за даване на писмени обяснения; Протокол с Рег. № 330р-16882 от 09.07.2020 г.; Протокол с Рег. № 330р-22794 от 09.09.2020 г.; Сведение от Д. А. В. с Рег. № 330р-23943 от 21.09.2020 г.; Обяснение от мл. инспектор А. Д. З. с Рег. № 330р-24117 от 23.09.2020 г.; писмо  Рег. № 330р-18730 от 28.07.2020 г. до началник сектор ООРТП от началник група ОДЧ ст. инспектор П. Д.; справка от автоматизирана система за локализация и визуализация на мобилните единици на МВР – 3 л.; копие на страница от дневника за отразяване на почивките на нарядите от сектор ПП в отдел ОП при ОД на МВР – Разград; писмо до началник група ОДЧ при ОД на МВР – Разград с Рег. № 330р-18119 от 21.07.2020 г.; писмо до началник сектор ООРТП в отдел ОП при ОД на МВР – Разград с Рег. № 330р-18394 от 23.07.2020 г. с приложение 2 бр. магнитни носители, съдържащи 96 бр. видеофайлове с информация от АИС ВПК, монтирана в служебен автомобил „Киа Сиид“ с рег. № СВ 6301 КК, в часовия диапазон от 00:00 ч. до 07:52 ч. на 08.05.2020 г. (камери 01,02 и 03); писмо с Рег. № 330р-18130 от 21.07.2020 г.; Характеристична справка на Д. А. В. с Рег. № 330р-18128 от 21.07.2020 г.; писмо с Рег. № 330р-17563 от 15.07.2020 г.; пътен лист 1 за служебен автомобил „Киа Сиид“ с рег. № СВ 6301 КК от 20:00 ч. на 07.05.2020 г. до 08:00 ч. на 08.05.2020 г.; писмо с Рег. № 330р-17521 от 15.07.2020 г.; Заповед № 330з-1401 от 23.05.2019 г. на директора на ОД на МВР – Разград; Указание относно изпълнение на пътен контрол по маршрут „Мобилен“ – Разград с Рег. № 330р-14831 от 13.06.2019 г.; месечен график за определяне на полицейските органи, деня и времето за непосредствено изпълнение на ПК на група „ОД, ПК и ПД“ при сектор „Пътна полиция“ през месец май 2020 г.; ежедневна ведомост за разстановка на силите и средствата от 08:00 ч. на 07.05.2020 г. до 08:00 ч. на 08.05.2020 г.; План с Рег. № 330р-11275 от 07.05.2020 г. относно провеждане на инструктаж на служителите от сектор „Пътна полиция“ – Разград на 07.05.2020 г.; часови график за работата на нарядите от ПК при сектор ПП – ОД на МВР – Разград с Рег. № 330р-11384 от 08.05.2020 г.; информация за силите и средствата от сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Разград, изпълняващи задълженията си с автомобили с монтирани GRS устройства за времето от 08:00 ч. на 07.05.2020 г. до 08:00 ч. на 08.05.2020 г.; АУАН № 212054 от 08.05.2020 г.; електронен фиш Серия GT, № 208261 от 07.05.2020 г.; списък на служителите от сектор „Пътна полиция“ – ОД на МВР – Разград, запознати със Заповед № 330з-290 от 05.02.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград относно организация, разпределение и отчитане на работното време на служителите в ОД на МВР – Разград; писмо с Рег. № 330р-17390 от 14.07.2020 г.; писмо с Рег. № 330р-17335 от 14.07.2020 г.; писмо с Рег. № 330р-17336 от 14.07.2020 г.; писмо с УРИ 330р-18052 от 21.07.2020 г.; Кадрова справка относно професионален стаж и заемани длъжности в МВР от служител от ОД на МВР – Разград мл. инспектор Д. В. с УРИ 330р-17800 от 17.07.2020 г.; протокол от 10.02.2016 г. за запознаване с длъжностна характеристика; Типова длъжностна характеристика с № 3286р-19539 от 11.11.2015 г. на длъжността мл. автоконтрольор II-I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР; Заповед № 330з-290 от 05.02.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; Докладна записка с Рег. № 330р-14841 от 18.06.2020 г. от ст. инспектор Н. С.; Становище до директора на ОД на МВР – Разград с Рег. № 330р-15981 от 01.07.2020 г. от началник сектор КАПОЧР С. С. относно квалификация на дисциплинарни нарушения по извършени предварителни проверки в сектор „Пътна полиция“.

ДОПУСКА до разпит като свидетел А. Д. З., който да бъде призован за следващото съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за представи разпечатка от дрегера, който е бил ползван от процесния наряд по време на смяната от 20:00 часа на 07.05.2020 г. до 08:00 часа на 08.05.2020 г., както и справка за GPS координатите на автомобила през времевите периоди, за които е наложено дисциплинарното наказание.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит като свидетел на оперативния дежурен.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.02.2021 г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ свидетелят по месторабота – младши  автоконтрольор А. Д. З. чрез ОД на МВР – Разград.

 

Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/