ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Дванадесети януари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Ива Ковалакова-Стоева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

212

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

14:00

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ

           ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И. Д. Т. от гр. Р. се явява адв. К., упълномощен и приет от съда.

           ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на ОДМВР – Разград се явява юриск. М., упълномощена и приета от съда.

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомени, не се явява представител.

 

           По хода на делото:

           АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

           ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА постъпилата жалба на И. Д. Т. от гр. Р. против Заповед № 330з-2530/23.10.2020 г. на Директора на ОДМВР - Разград, с която му е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от шест месеца. В жалбата се сочи, че заповедта е незаконосъобразна, като издадена при допуснати процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Твърди се, че описаните в нея дисциплинарни нарушения не са извършени от наказания полицейски служител, поради което се иска същата да бъде отменена ведно с всички законови последици.

           АДВ. К.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме жалбата, така както е депозирана пред Административен съд – Разград.  По отношение на доказателствата, считам, че представените писмени такива от ответната страна са относими към делото и следва да бъдат приети.

           Имаме искания за събиране на доказателства, като на първо място, ще Ви моля да задължите ответната страна да представи справка кой служител на ОДМВР  - Разград е бил назначен като дежурен в ОДЧ и същият да бъде разпитан в качеството на свидетел в съдебно заседание, с цел да се установят факти и обстоятелства относно колко е продължителността на неговата смяна, по какъв начин съответно регистрира данните, които постъпват при него от служителите, които са назначени като дежурни по КАТ. Също така да стане ясно как ги отразява и  къде ги отразява. В конкретния ден и час служителите, които са били на смяна дали са го информирали, че ще ползват съответни почивки.  

           Моят клиент твърди, че в този часови интервал автомобилът не е бил в КАТ през целия този интервал. Извън този половин час почивка, твърденията на моя клиент са, че колата си е била по маршрут, така както е трябвало да бъде. Твърдението на моя доверител е, че GPS данните от GPS на автомобила са безкрайно неточни и всъщност отразяват невярна фактическа обстановка. В подкрепа на това, той ще дойде в следващо съдебно заседание и ще покаже снимки, като при една от следващите смени, когато дежурният го е запитал „какво правите в чужбина“, а автомобилът всъщност не е бил там. Има снимки на GPS координати, които показват, че автомобилът е в чужбина на хиляди километри от Разград. Именно по този повод е второто ни искане за разпит на свидетел. Това е вторият служител, който е бил назначен в същата смяна, а именно С. Ю. Ще моля същият да бъде призован по месторабота за следващо съдебно заседание, с цел установяване на факти и обстоятелства по цялото проведено дежурство в рамките на коментираните дванадесет часа.

            На този етап нямам други искания по доказателствата.

            ЮРИСК. М.: Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете дисциплинарната преписка,  която сме представили. Днес представям заповед на министъра на вътрешните работи, с която се утвърждават Организационно-технологични правила за работа с автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътен контрол“. Това е системата, която записва вътре и вън от автомобила. Представям и заповед на директора на  ОДМВР – Разград с № 330з-290/05.02.2020 г., която е за организацията, разпределението и отчитане на работното време на служителите в ОДМВР – Разград. От същата е видно на какво работно време са автоконтрольорите, служителите от оперативна дежурна част, с какво време разполагат за хранене на всяка смяна, как се отразяват почивките в съответния регистър при съответното звено на оперативната дежурна част. Представям с копие за другата страна.

           Също така, тъй като се оспорва и фактическата обстановка, правя искане да се изиска от Дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР да представи файловете с аудио и видео информация за времето от 27.04.2020 г. от 20:00 часа до 08:00 часа на 28.04.2020 г. на служебен автомобил Kia Seed, с рег. № СВ6301КК.

            Не възразявам да бъде разпитан дежурният в ОДЧ. Доколкото виждам по преписката дежурен по време на тази смяна е бил Р. Р., но ще направим справка за това, дали наистина е бил той. Не възразявам да бъде разпитан и вторият служител, който е бил назначен в същата смяна, а именно С. Ю.

           Други доказателства няма да соча.

           АДВ. К.: Да се приемат представените доказателства от ответната страна.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото депозираната административната преписка, съставена в хода на развилото се дисциплинарно производство, водено срещу жалбоподателя И. Д. Т. - Заповед № 330з-2530/23.10.2020г. на Директора на ОДМВР Разград; Протокол за отказ от даване на писмени обяснение от служител, извършил дисциплинарно нарушение Рег. № 330р-23872/18.09.2020 г.; Покана за даване на писмени обяснения Рег. № 330р-22920/10.09.2020 г.; Справка Рег. № 330р-22473/04.09.2020 г. относно извършена проверка по преписка с Рег. № 330р-13888/08.06.2020 г.; Справка Рег. № 330р-21167/24.08.2020 г. относно извършена проверка по преписка с рег. № 330р-13888/08.06.2020 г.; Заповед № 330з-1424/02.07.2020 г. на директора на ОДМВР – Разград; Заповед № 330з-1757/03.08.2020 г. на комисар К. К.; Докладна записка Рег. № 330р-19180 от 03.08.2020 г.; Докладна записка Рег. № 330р-13888/08.06.2020 г.; писмо от Началник група МПСВАНД Рег. № 330р-17737/17.07.2020 г.; придружително писмо от Началник отдел „Административен“ УРИ: 330р-18366/23.07.2020 г.; Протокол Рег. № 330р-4102 от 12.02.2020 г.; писмо от Началник група МПСВАНД Рег. № 330р-17624/16.07.2020 г.; Кадрова справка УРИ: 330р-18335/23.07.2020 г.; Типова длъжността характеристика № 3286р-19539/11.11.2015 г.; Становище от началник на сектор „КАПОЧР“ Рег. № 330р-15981 от 01.07.2020 г.; писмо от Началник група МПСВАНД Рег. № 330р-17880 от 20.07.2020 г.; писмо от Началник група ОДЧ Рег. № 330р-18171 от 22.07.2020 г.; пътен лист № 1 – 2 бр. от автоматизираната система за локализация и визуализация на мобилните единици в МВР; покана за даване на писмени обяснения Рег. № 330р-19437/05.08.2020 г.; Протокол за представяне за запознаване на материалите от дисциплинарната проверка от служителя Т. с Рег. № 330р-21016/20.08.2020 г.; Докладна записка Рег. № 330р-13888 от 08.06.2020 г.; писмо от директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ – София Рег. № 7855р-4123 от 19.05.2020 г.; Пътен лист 1 за периода 27.04.2020 г. 20:00 ч. – 28.04.2020 г. 08:00 ч.; Ежедневна ведомост Рег. № 330р-10148/21.04.2020 г.; Часови график Рег. № 330р-10692/29.04.2020 г.; Ежедневна форма на отчет с дата 27.04.2020 г.; Информация за силите и средствата от Сектор „ПП“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Разград, изпълняващи задълженията си с автомобил с монтирани GPS устройство за времето от 08:00 часа на 27.04.2020 г. до 08.:00 часа на 28.04.2020 г.; План Рег. № 330р-10614/27.04.2020 г. относно провеждане на инструктаж на служителите от сектор „ПП“ – Разград на 27.04.2020 г.; Заповед Рег. № 330з-1401 от 23.05.2019 г. на директора на ОДМВР – Разград; Указания Рег. № 330р-14881 от 13.06.2019 г. относно изпълнение на пътен контрол по маршрут „Мобилен“ – Разград; Списък на служителите от Сектор „ПП“ ОДМВР – Разград, запознати със Заповед Рег. № 330з-290/05.02.2020 г. на За директор ОДМВР – Разград относно организация, разпределение и отчитане на работното време на служителите в ОДМВР – Разград; Характеристична справка на И. Т. Рег. № 330р-21676 от 27.08.2020 г.; Протокол за отказ от даване на писмени обяснения от служителя Т. Рег. № 330р-21761/28.08.2020 г.

           ПРИЕМА като доказателства по делото и днес представените от процесуалния представител на ответника – Заповед № 8121з-1154/01.09.2017 г. на министъра на вътрешните работи и Заповед № 330з- 290/05.02.2020 г. на директора на ОДМВР – Разград.

           НАМИРА исканията на страните за събиране на допълнителни доказателства за допустими и относими.

           Ето защо СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДОПУСКА до разпит като свидетели лицата С. С. Ю. и Р. Р., които да се призоват по месторабота.

           ОПРЕДЕЛЯ депозит за свидетелите в размер на 10.00 (десет) лева за всеки един от тях, вносим от жалбоподателя.

           ЗАДЪЛЖАВА ответника по делото да представи справка, от която да е видно в периода 27-28.04.2020 г. кое лице е изпълнявало функциите  младши оперативен дежурен в ОДЧ.

           ДА СЕ ИЗИСКА от Дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР да представят електронен носител (диск), съдържащ видеофайловете,   заснели проведеното дежурство/наряд за периода от 20:00 часа на 27.04.2020 г. до 08:00 часа на 28.04.2020 г. на служебен автомобил Kia Seed, с рег. № СВ6301КК.

           ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.02.2021 г. от 14:00 часа, за която дата страните уведомени.

           ДА СЕ ПРИЗОВАТ свидетелите по месторабота - младши автоконтрольор С. С. Ю. чрез ОДМВР – Разград, Сектор „Пътна полиция“ и младши оперативен дежурен в ОДЧ Р. Р. чрез ОДМВР – Разград.

 

           Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/