ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Деветнадесети януари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Ива Ковалакова-Стоева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

219

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ

           ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Разград се явява гл. юриск. В. С., упълномощена и приета от съда.

           ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ към Главна дирекция "Оперативна програма околна среда" на Министерството на околната среда и водите, явява се Й. Т. – служител с юридическо образование, надлежно упълномощен и приет от съда.

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомени, не се явява представител.

 

           По хода на делото:

           ЮРИСК. С.: Да се даде ход на делото.

           Й. Т.: Да се даде ход на делото.

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки делото да бъде разгледано в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА постъпилата жалба против Решение от 03.11.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с което на жалбоподателя Община Разград е наложена финансова корекция в размер на 73 490 лв. В жалбата се сочи, че решението се явява неправилно, като постановено в противоречие на материалния закон и при допуснати процесуални нарушения. Развиват се доводи, че в хода на съответната процедура за възлагане на обществени поръчки не е допуснато соченото от Ръководителя на Управляващия орган нарушение, поради което не са били налице и основанията за налагане на финансова корекция по реда на ЗУСЕСИФ.

           ЮРИСК. С.: Поддържаме изцяло жалбата. Считаме, че  решението за налагане на финансова корекция на Управляващия орган от 03.11.2020 г. е неправилен и незаконосъобразен акт. Поддържаме изцяло вписаните доводи в жалбата и приложенията към нея. С оглед икономия на Съда, няма да правим изложения по същество. Поддържаме изцяло вписаното в жалбата и доказателствата по тях.  

           Допълнителни доказателства няма да сочим. Запознати сме с преписката и моля да се приеме.

           Изчерпателно сме посочили всичко, което Управляващият орган е посочил като нарушение. Като прилагане на документи, респ. и републикация за въпросния образец на техническо предложение, част от документацията. Основното е, че това е документ от цялата документация  и с коригирането на техническата грешка в новия образец, той изправя цялата документация като цяло, защото и в проекта на договора, който първоначално е публикуван, и в документацията в нейната част относно изисквания, указания и условия, изрично е посочено, срокът на изпълнение на поръчката за изработването на инвестиционния проект и за изпълнението на строително-монтажните работи. Допуснатата грешка е единствено и само в образеца на техническо предложение, където под срок за изработване на инвестиционния проект в календарни дни се включва времето от получаването на писменото уведомление от страна на Възложителя до получаване на разрешението за строеж. Корекцията и изправният текст, останалите два документа, които преди малко посочих

е, че срокът за изработването на инвестиционния проект е до 145 календарни дни и включва времето от получаването на писменото уведомление от страна на Възложителя до приемането му с приемо- предавателния протокол. Твърдим, че не е променен и образецът.

           Други доказателства няма да сочим. 

           Й. Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената с придружително  писмо от 19.11.2020 г. административна преписка, заверена и под опис. Също така, в изпълнение на разпореждане на Съда от 26.11.2020 г. представям Заповед № РД-ОП-11 от 04.02.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, която моля да приемете. Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото депозираната административна преписка, съставена  във връзка с издаденото решение:

ДБФП с приложения; Допълнение към Образец на техническо предложение; Техническо предложение -ДЗЗД "БЕЕ-КОМПОСТ-РАЗГРАД"; Техническо предложение - ДЗЗД "МАГИНЖЕНЕРИНГ РАЗГРАД 2019"; Техническо предложение - ОБЕДИНЕНИЕ "РСУО-РАЗГРАД"; Техническо предложение -"Хидро мат" ЕООД; Техническо предложение - ДЗЗД "РСУО-РАЗГРАД"; Техническо предложение - ДЗЗД "АБРИТУМ"; Техническо предложение - КОНСОРЦИУМ "Холдинг Пътища -ПИ ЕС ПИ ДЗЗД"; Протокол 1 на комисията; Протокол 2 на комисията; Протокол № 3 на комисията; Доклад по чл. 60 от ППЗОП; Договор 235/15.09.2020г. за възлагане на обществена поръчка; Заповед РД-ОП-13/07.02.2018 г. за оправомощаване на РУО на ОПОС; Заповед № РД-ОП-76/07.08.2018 г.,

           както и днес представената от процесуалния представител на ответника Заповед № РД-ОП-11 от 04.02.2020 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

           ПРИЕМА като доказателства по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и допълнително постъпилите:

 с жалбатаЗаверени копия на Техническа спецификация и изисквания към изпълнението, представляващи част от документацията на обществената поръчка; Решение № ЗОП-5 от 03.04.2020 г. за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”; Регистърът на постъпили оферти; Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация; писмо с Изх.№ 0-002-0006-2-720/03.11.2020 г. на ръководителя на УО на ОПОС с приложено Решение от 03.11.2020 г. за налагане на финансова корекция; Възражение до УО на ОПОС относно регистриран в Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. сигнал за установени нарушения и предложена финансова корекция по Договор № 235/15.09.2020 г.; електронен образ от публикация „Профила на купувача“ на Община Разград, удостоверяващо:

наличието на две електронни преписки: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190823Qbxg3767329

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190918tnZО3880763;Публикувана информация във всяка електронна преписка по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, датата на публикуване на новия образец на техническо предложение; електронен образ от публикация в АОП по поръчка с уникален номер 00338-2019-0017, удостоверяваща публикуването на Решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра (13.09.2019 г.) и в публикуването му в ОВ на ЕС (16.09.2019 г.).

           с писмо вх. № 1646/25.11.2020 г. – писмо изх. № 65-00-121/13.11.2020 г. до Председателя на ОбС – Разград, съдържащо уведомление за ползване на отпуск от кмета на Община Разград; писмо изх. № 06-00-151/13.11.2020 г. до Областния управител на Областна администрация Разград, съдържащо уведомление за ползване на отпуск от кмета на Община Разград.

           С оглед изявлението на страните, СЪДЪТ НАМИРА, че не е необходимо събирането на нови доказателства. Делото се явява изяснено от фактическа страна, поради което СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО 

            ЮРИСК. С.: Уважаема госпожо Съдия, считаме, че при изготвяне и връчване на решението за налагане на финансова корекция на Община Разград в размер на 10% от стойността на двата сключени договора, същото се явява незаконосъобразно, поради подробно изложените в жалбата доводи. Това, което искаме да акцентираме на Съда е, че управляващият орган е квалифицирал действията на Община Разград като нередност и неприлагане на законовите разпоредби на чл. 107 от  Закона за обществените поръчки. Не е взел под внимание възражението, което е направено по надлежния ред и в необходимия срок. Не е отчел публикациите, които са направени съгласно изискванията на Закона и Правилника му за прилагане в необходимите срокове. И не на последно място правното основание, въз основа на което е направено решението за  промяна. Считаме, че това е законова възможност, допуснатите технически грешки в актовете за откриване на процедурата, промяната на техническата грешка в образеца на техническото предложение в новия му образец е начин, по който ние може да изправим грешката без това да е необходимо за удължаване срока на офертите, какъвто не е направен. Решението за промяна е направено в 14-дневния законов срок, съгласно чл. 100, ал. 3 и срокът за изпълнение, като част от документацията на техническата спецификация, както в проекта на договора и бъдещия такъв, не коментира необходимост за удължаване срока на офертите.

           На следващо място, в решението за налагане на финансови корекции и при анализа на фактическата обстановка е вписано, че съществуват нарушения по отношение за критерии за подбор. На страница  5-та в решението за налагане на финансова корекция, в абзац 1-ви, изречение 2-ро - изведено е, че в конкретния случай УО на ОПОС е установил противоправно поведение при провеждане на обществената поръчка, финансирана със средства по ОПОС 2014-2020, изразяващо се в определяне на незаконосъобразен критерий за подбор и недостатъчен срок за подаване на оферти.   

           Изложеното в решението за налагане на финансова корекция, на следващо място, коментират такъв порок, който се изразява в противоправно поведение на Община Разград, което е довело 4-ма участници да бъдат отстранени поради неприлагане на правилния образец.  Управляващият орган не коментира обаче по какъв начин, как и защо, останалите 3-ма, видно от регистъра за подаване на офертите, които са 7

са подали коректен такъв образец и защо това е вина на Община Разград.  Не приемаме също, че с решението за финансова корекция е установено, че такъв образец изобщо не е публикуван, в резултат на което сме помолили Съда да установи наличието на два линка към преписката, които са посочени на страница 6-та от жалбата. Не случайно в решението за избор на изпълнител, в последната точка са направени съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки по отменената му редакция на чл. 43 във връзка с Преходните и заключителните разпоредби, необходимостта от показване на двата линка, което потвърждава законосъобразните действия от страна на Община Разград при провеждането на една законосъобразна процедура.

           Й. Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите акт, с който да отхвърлите жалбата на Община Разград като неоснователна, необоснована и недоказана. Считам, че решението на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е законосъобразно. Издадено е в съответствие с чл. 59 от АПК и чл. 21 от същия Кодекс. Постановявайки своето решение административният орган се е съобразил с процедурата на чл. 73 от ЗУСЕСИФ, като е издал акта след като е взел предвид възраженията, направени при откриване на нарушението. Спазени са сроковете съгласно ЗУСЕСИФ. Считам, че актът притежава необходимите основания за издаването си. Достатъчно добре е мотивиран от Ръководителя на Управляващия орган. Налице е наистина нарушение, което представлява нередност в цялата й съставомерност, поради което е наложена и финансовата корекция.

            Моля да ми дадете срок за писмени бележки. Също така моля и за  юрисконсултско възнаграждение в максималния размер, предвид стойността на поръчката и на материалния интерес по делото. 

           ЮРИСК. С.: Възразявам за срока за писмени бележки.  Делото е изяснено от фактическа страна и не е необходимо да давате такъв срок. В допълнение, представям и моля да приемете Списък на разноските.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника по спора да представи   писмени бележки в 7-дневен срок, считано от днес.   

           ПРИОБЩАВА към материалите  по делото депозирания Списък за разноски, сторени от жалбоподателя.

           ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

          

           Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/