ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Двадесети януари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

231

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:10

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В. В. А. от гр. К. се явява лично и с адв. М. Н. от АК – Разград, редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Началникът на РУ на МВР – Кубрат не се явява представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. НИКОЛОВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от В. В. А. от гр. К. против Заповед № 290з-296 от 19.11.2020 г., издадена от началника на РУ на МВР – Кубрат, с която на основание чл. 200, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 194, ал. 2, т. 2 ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, като издадена в противоречие с материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Излагат се подробни  съображения в подкрепа на сочените отменителни основания по чл. 146, т. 3 и т. 4 АПК. Иска се заповедта да бъде отменена с присъждане на разноските по делото.

ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспорената Заповед № 290з-296 от 19.11.2020 г.

АДВ. Н.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените писмените доказателства по административната преписка: Заповед № 290з-296 от 19.11.2020 г. на началника на РУ – Кубрат;   Протокол УРИ 290р-13802 от 09.10.2020 г. за отказ на държавния служител, срещу когото се води дисциплинарно производство и непредставяне от него на допълнителни обяснения или възражения; Покана УРИ 290р-13733 от 08.10.2020 г. за изслушване или даване на писмени обяснение; Справка с Рег. № 290р-13730 от 08.10.2020 г. относно извършена проверка; Заповед № 290з-234 от 09.09.2020 г. на началника на РУ – Кубрат; Докладна записка с Рег. № 290р-12156 от 02.09.2020 г. на ПИ С. К.; Заявление с Рег. № УИ290р-11726 от 20.08.2020 г. от Ц. К. Х.; Заявление с Рег. № 290р-11729 от 20.08.2020 г. относно подаден сигнал за ПТП от мл. автоконтрольор В. А.; Докладна записка с Рег. № 290р-11781 от 21.08.2020 г. от полицай К. С.; Докладна записка с Рег. № 290р-11825 от 24.08.2020 г. от полицай Н. С.; Сведение от М. И. П. от 21.08.2020 г.; Сведение от Т. Д. Т. от 27.08.2020 г.; писмо с Рег. № 290р-13423 от 02.10.2020 г.; Кадрова справка УРИ 330р-25590 от 06.10.2020 г. относно професионален стаж и заемани длъжности в МВР на служител от ОД на МВР – Разград за мл. инспектор В. В. А.; типова длъжностна характеристика с Рег. № 3286р-19549 от 11.11.2015 г. за длъжността младши автоконтрольор II-I степен в сектор „Охранителна полиция“, група „Пътен контрол“ на сектор „Охранителна полиция“, участък към районно управление на ОД на МВР; Протокол с Рег. № 290р-12720 от 17.09.2020 г. за приобщаване на материали към дисциплинарно дело; месечен график за изпълнение на ППД гр. Кубрат за месец август 2020 г.

Счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Н.: Уважаема г-жо Председател, моля да отмените Заповед № 290з-296 от 19.11.25020 г. на началника на РУ на МВР – Кубрат. Считам, че жалбоподателят не е осъществил състава на описаното в заповедта нарушение, тъй като за времето до 08:30 часа на 20.08.2020 г. той не е бил на разположение за изпълнение на задълженията, свързани със службата му.

Видно от представения месечен график за месец август 2020 г., който е в административната преписка, жалбоподателят е бил на смяна от 08:30 часа до 20:30 часа на 20.08.2020 г. Не е представен график или заповед за времето на разположение за месец август 2020 г. в РУ на МВР – Кубрат. Тъй като в заповедта е описано нарушение за това, че на 20.08.2020 г.  около 07:00 часа в гр. Кубрат жалбоподателят не е посетил възникнало ПТП на пътя от с. Горичево в посока гр. Кубрат, с което е допуснал нарушение на служебната дисциплина. Всъщност в 07:00 часа на 20.08.2020 г. жалбоподателят не е бил задължен, тъй като той не е бил на разположение за да изпълнява задълженията си по служба. Той няма как, тъй като ЗМВР, както и Наредба № 8121з-36 от 07.01.2020 г., която урежда времето на разположение и в нея се определя, че времето на разположение се определя в седмични или месечни графици, които се изготвят и утвърждават, като се спазват изискванията за непрекъсната междудневна и седмична почивка. Поради това считам, че жалбоподателят не е осъществил състава на описаното в заповедта нарушение, тъй като такава заповед или график в случая не е налице. През времето на своята почивка той не е бил  задължен да посети ПТП.

На следващо място считам, че при издаване на заповедта е допуснато нарушение на чл. 206, ал. 2 от ЗМВР, тъй като наказващият орган е приложил формално тази разпоредба. Аз съм описала подробно своите съображения, поради които считам, че заповедта не е мотивирана.

Видно от преписката на жалбоподателя са поискани писмени обяснения, като му е предоставен изключително кратък срок от 24 часа, за да представи обяснения, което считам за нарушаващо правото му на защита.

По тези съображения моля да отмените заповедта, като присъдите на жалбоподателя направените разноски в размер на заплатената държавна такса, а на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за адвокатурата да ми присъдите адвокатско възнаграждение за оказаната безплатна правна помощ.

В този смисъл моля за Вашия съдебен акт.

ЖАЛБ. А.: Придържам се към казаното от адвоката ми.

Обадиха ми се около 07:40 часа. Аз живея в отдалечено населено място, а и смяната ми започваше в 08:30 часа, но това не е основната причина да откажа. Аз съм полицай в пътна полиция от 15 години. Практика е при нас когато няма причинени материални щети на друго лице ПТП да не се посещава. То е посетено от колеги, видели са, че никой няма претенции и поради тази причина не съм посетил мястото. Практика е при нас такива произшествия да не ги посещаваме.

 

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/