ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Девети февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Ива Ковалакова-Стоева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

 240

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ

           ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И. Р. М. от с.Л., обл.Р. се явява адв. М., упълномощен и приет от съда.

           ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на ТП на НОИ - Разград се явява юриск. В., упълномощена и приета от съда.

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомена, не се явява представител.

 

           По хода на делото:

           АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

           ЮРИСК. В.: Да се даде ход на делото.

 

 

 

 

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА постъпилата жалба против Решение № Ц1012-16-76/1 от 02.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград, с което е потвърдено оспореното пред него Разпореждане № Ц2140-16-114 от 23.10.2020 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване. В жалбата се сочи, че оспорените актове се явяват незаконосъобразни, като постановени в противоречие с материалния закон. Развиват се доводи, че времето през което жалбоподателят е отслужил редовна наборна военна служба, съставяла действителен трудов стаж, който следва да бъде зачетен при отпускане на исканата от него пенсия. С оглед на това се иска от съда да отмени оспорените актове, ведно с произтичащите от това законови последици. Претендира и присъждане на деловодни разноски.

           АДВ. М.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме жалбата. Представяме за констатация оригинала на Военната книжка на жалбоподателя. Други доказателства няма да сочим. Да се приеме представената административна преписка. 

           ЮРИСК. В.: Считаме жалбата за неоснователна. Моля да приемете и приобщите към делото представената от нас административната преписка. Няма да сочим други доказателства.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените с жалбата писмени доказателства: товарителница 60874820 на куриерска служба; Известие за доставяне; придружително писмо от директора на ТП на НОИ – Разград до И. М. с изх. № Ц1012-16-76/1 от 02.12.2020 г.; Решение №Ц1012-16-76/1 от 02.12.2020 г. на ръководителя на ТП на НОИ – Разград, както и приложената от административния орган преписка, съставена във връзка с оспорените актове на пенсионните органи: Заповед № 3441/17.08.2020 г. на подуправител на НОИ; Заповед № Ц1016-40-633/25.09.200 г. на управителя на НОИ; товарителница 60874820 на куриерска служба; придружително писмо от директора на ТП на НОИ – Разград до И. М. изх. № Ц1012-16-76/1 от 02.12.2020 г.; Решение № Ц1012-16-76/1 от 02.12.2020 г. на ръководителя на ТП на НОИ - Разград; жалба от И. М. вх. № Ц1012-16-76 от 03.11.2020 г.; военна книжка на И. М. № 156574; пълномощно; Известие за доставяне R PS 7200 00LK8К N; Разпореждане № Ц2140-16-114/23.10.2020 г. на ръководител „ПО“; Справка от Регистър на осигурените лица на НОИ при пенсиониране – към 08.09.2020 г. на И. М.; Удостоверение Обр. УП-3 с изх. № 2020-01 от 13.02.2020 г. от „Янакиев транс“ ЕООД; Удостоверение Обр. УП-13 на ТП на НОИ - Търговище с изх. № 5507-25-1036 от 28.08.2019 г.; опис на осигурителен стаж на И. М. с дата 20.05.2020 г.; Заявление за отпускане на пенсия от И. М. вх. № Ц2113-16-592 от 08.09.2020 г.; Разпореждане № 2140-16-101 от 27.05.2020 г. на ръководител „ПО“; Констативен протокол № КП-5-16-00755950 от 18.05.2020 г.; писмо от началник отдел „Пенсии“ до началник отдел „КПК“ при ТП на НОИ – Разград с изх. № 2113-16-98#7 от 17.03.2020 г.; Справка от Регистър на осигурените лица на НОИ при пенсиониране – към 27.02.2020 г. на И. М.; Справка от персоналния регистър на НОИ за осигурителните периоди от 01.01.2005 г. до 31.12.2020 г. при пенсиониране на И. М. – към дата 27.02.2020 г.; Удостоверение Обр. УП-2 от „Янакиев транс“ ЕООД, гр. Разград; Опис на осигурителен стаж на И. М. с дата 20.05.2020 г.; Опис на осигурителен стаж на И. М. с дата 12.03.2020 г.; Заявление за отпускане на пенсия от И. М. вх. № 2113-16-98 от 26.02.2020 г.; Разпореждане № 2140-16-178/02.08.2019 г. на ръководител „ПО“; Справка от Регистър на осигурените лица на НОИ при пенсиониране – към 09.07.2019 г.; Справка за осигурителния доход за периода от 01.04.1984 г. – 07.06.1989 г. на И. М. с вх. № 2113-16-588/9 от 30.07.2019 г.; Удостоверение Обр. УП-2 от „Балканфарма – Разград“ АД, гр. Разград с изх. № 112/15.07.2019 г.; Удостоверение Обр. УП-3 от „Балканфарма – Разград“ АД, гр. Разград изх. № 111 от 15.07.2019 г.; Уведомително писмо от началник на сектор ИДОСД до И. М. изх. № 5512-25-700 от 24.07.2019 г.; Удостоверение Обр. УП-13 от ТП на НОИ – Търговище изх. № 5507-25-848 от 25.07.2019 г.; Удостоверение Обр. УП-13 на ТП на НОИ – Търговище изх. № 5507-25-844 от 24.07.2019 г.; Опис на осигурителен стаж на И. М. от дата 31.07.2019 г.;  Опис на осигурителен стаж на И. М. от дата 12.07.2019 г.; Заявление за отпускане на пенсия на И. М. вх. № 2113-16-588 от 09.07.2019 г.

           СЪДЪТ ИЗВЪРШИ Справка по представената от процесуалния представител на жалбоподателя Военна книжка с № 156574, от която е видно, че жалбоподателят е служил като редник в периода от 10.10.1972 г. до 01.12.1974 г.  След справка, Военната книжка се върна на процесуалния представител на жалбоподателя.  

           АДВ. М.: Нямаме други доказателствени искания.

           ЮРИСК. В.: Нямаме други доказателствени искания.

           СЪДЪТ, след като съобрази изявленията на процесуалните представители на страните, НАМИРА, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО 

           АДВ. М.: Уважаема госпожо Председател, моля Ви да постановите съдебен акт, с който да отмените атакуваните административни актове, като приемете, че същите са материално незаконосъобразни, по съображения изложени подробно в депозираната пред Вас жалба.

           Основният аргумент на пенсионният орган, съответно Ръководителят на ТП на НОИ да потвърди издаденото разпореждане и да приеме, че не са налице предпоставките за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е това, че не е зачетен като действителен осигурителен стаж от трета категория периодът на отбита наборна военна служба от жалбоподателя, а именно от 10.10.1972 г. до 01.12.1974 г. Считам, че направените изводи от административния орган са незаконосъобразни, несъответни на действащото обективно  законодателство, както и несъобразени с трайната практика на ВАС. Цитирана е в жалбата и безпротиворечиво приемащи, че периодът на наборната служба съставлява действителен осигурителен стаж, тъй като   отбиването на военна служба е факт, който е обществено значим и съответно е следвало да се приеме, че е било налице и валидно възникнало трудово правоотношение. В цитираното, в жалбата, решение на ВАС е посочено, че наборната военна служба попада сред хипотезите, които следва да се зачетат от пенсионния орган за действителен трудов и осигурителен стаж, тъй като същата очевидно е в полза на обществено и е призната еднозначно от законодателя за такъв стаж.

           Като не е съобразил тези обстоятелства, административният орган е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.       

           Оттеглям претенцията си за разноски и заявявам, че не претендираме такива. 

           ЮРИСК. В.: Уважаема госпожо Председател за периода от 10.10.1972 г. до 01.12.1974 г. на И. Р. М. е зачетен стаж с продължителност 02 год. 01 мес. 22 дни, но същият не е действително положен по смисъла на § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на КСО. Съгласно същата разпоредба, действителен стаж е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работили по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Следователно действителен стаж е реално отработеното време. Положеният стаж на наборна военна служба   не е реално отработено време по трудово, служебно или друго правоотношение. Именно поради тази причина не може да се признае за  действителен осигурителен стаж.

           С оглед изложеното, моля да отхвърлите жалбата на И. Р. М. като неоснователна и да потвърдите Решение № Ц1012-16-76/1 от 02.12.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград и потвърденото  с него разпореждане като правилни и законосъобразни.

 

            СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

           Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/