ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Трети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

241

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Еуро & Конт“ ЕООД – гр. Разград се явява адв. И. З., редовно упълномощен и приет от съда.

ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на Дирекция ОДОП гр. Варна при Централно управление на НАП не се явява представител.

Постъпила е молба от юрисконсулт А. П. – процесуален представител на ответника, която уведомява съда, че е възпрепятствана да се яви в съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. З.: С оглед редовното призоваване считам, че няма пречки по даване ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от „Еуро & Конт“ ЕООД – гр. Разград против Ревизионен акт № Р-03001719005809-091-001 от 11.05.2020 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП – Варна, потвърден с Решение № 182 от 29.10.2020 г. на Директора на Дирекция ОДОП – Варна, Централно управление на НАП, с който в тежест на жалбоподателя са установени допълнителни задължения за данъчен период 2018 г., както следва: корпоративен данък – 50.01 лв. лихви; задължителни осигурителни вноски по КСО за фонд „ДОО“ – общо 11 213.32 лв., от които главница 9 577.25 лв. и лихви 1 636.07 лв.; осигурителни вноски по КСО за фонд „ДЗПО – Универсален пенсионен фонд“ – общо 3 788.29 лв., от които главница 3 235.55 лв. и лихви 552.74 лв. и здравноосигурителни вноски по ЗЗО – общо 7 801.78 лв., от които главница 6 632.89 лв. и лихви 1 168.89 лв.  В жалбата се твърди, че ревизионният акт е незаконосъобразен, като издаден при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон, за което се излагат подробни  съображения. Иска се актът да бъде отменен. По доказателствата е направено искане да бъде задължен ответникът да представи данъчно-осигурителната сметка на жалбоподателя.

ДОКЛАДВА писмено становище на ответника, който оспорва жалбата. Моли да се приеме административната преписка. Представя и моли да бъдат приети като доказателства разпечатки (справки) от информационните  системи на НАП относно статута на лицата, за които с ревизионния акт са определени допълнителни задължения за данъци и осигуровки. Изпратени са по електронната поща, сканирани, като сочат, че ще бъдат изпратени допълнително и по пощата с обратна разписка на хартиен носител с преписи за жалбоподателя. По отношение на искането  да представят данъчно-осигурителната сметка на дружеството считат, че в жалбата не е обяснено за доказване на кое обстоятелство е необходимо представяне на тази сметка. Намират доказателството за неотносимо и предлагат искането да не бъде уважавано. Сочат също, че става въпрос за данъчно-осигурителна информация, чието  разгласяване се извърша по специалния ред на чл. 72 ДОПК.

АДВ. З.: Не възразявам по електронна поща да ми изпратите представените от ответника документи. По отношение на тези, които са разпечатани по делото и онези, които не са разпечатани, но са представени в електронен вариант, ако същите съдържат сверка за вярност от определено лице и това лице не е посочено, би следвало да се изиска от ответника по жалбата информация или електронен документ с надлежно отразяване на лицето, заверяващо електронния документ, качеството му и пълномощията да прави такива заверки, тъй като става въпрос за боравене с квалифициран електронен подпис. Това са определени длъжностни лица, а не всяко лице, което е член на данъчната администрация. В противен случай няма как да се извърши проверка на достоверността на документа. Издаден ли е от надлежно лице, съществува ли такъв електронен документ? По същия начин, както се процедира и за ревизионните актове и ревизионните доклади. Това са електронни документи с електронен подпис. По отношение на тях безспорно има утвърдена процедура за тяхната проверка. Би следвало и за останалите електронни документи, изходящи от същата администрация да се спазва пак същият ред. В противен случай бихме влезли в режим на ненужно оспорване, за да кажем тези документи оспорваме ли ги или не ги оспорваме. Ако са заверени по надлежния ред от съответните оторизирани лица, тогава бихме се съгласили, че изхождат от електронната система на НАП и тези по делото са такива, каквито съществуват в електронната система на НАП.

Не възразявам да се приеме административната преписка представена от органа.

По отношение данъчно-осигурителната сметка искам да обясня, че  на практика върху данъчно-осигурителната сметка на жалбоподателя вписванията и констатациите вътре се базират на ОДОП с решението, с което потвърждават ревизионния акт, както и самият ревизионен акт се позовава на вписванията в данъчно-осигурителната сметка. По тази причина това е задължителна информация, която следва да бъде по делото, за да можем да разберем дали онова, което е прието в ревизионния акт, съответно в решението, с което е потвърден, съответства на фактите по делото. Това е на стр. 5 от решението, втори параграф: „Органите по приходите са констатирали, че при извършената проверка на документите на дружеството е установено, че същото не е начислило задължително  осигурителни здравни вноски върху изплатените доходи на физически лица през 2018 г., както и че няма внесени суми по данъчно-осигурителната сметка на проверяваното дружество за тези лица“. Главният спор е за това, че няма правно основание да се претендират от  дружеството тези вноски, тъй като те като изкупвачи с изкупвателни пунктове, идват някакви лица, които предоставят за изкупуване някакви количества гъби и трябва да им внасяме вноските на тези лица. Не сме внасяли, защото не сме длъжни да внасяме. Не представляваме осигурител за тези лица.

За мен тази данъчно-осигурителна сметка е релевантна по делото. Не виждам защо тази данъчно-осигурителна сметка представлява някаква тайна специално за лицето, за което е сметката. Когато става въпрос за здравноосигурителни вноски, не е само въпрос да се внесат парите. Има много случаи, когато парите са внесени, но не са разнесени. Възможно е да има такива средства, които стоят неразнесени и поради тази причина не фигурират в данъчно-осигурителната сметка. Ние не знаем какво пише в данъчно-осигурителната сметка. Ревизионният акт се позовава на тази сметка, на една информация, която ние не можем да видим. ОДОП също гледа една информация, която ние също не можем да видим, пък тя се отнася за дружеството-жалбоподател. Освен това говорим за данъчно-осигурителна сметка, това не е защитена информация, особено за лицето, за което става въпрос. Напротив, има задължение, при поискване, данъчният орган да я даде. Освен това тя ще Ви бъде предоставена на електронен носител, така че няма да затрудни никого.

Твърдението в жалбата, че не са спазени сроковете по чл. 117-120 ДОПК е, че става въпрос за движението по данъчната проверка, за всички срокове. Имаше един аргумент в отговора на ответника по жалбата по отношение на корпоративния данък – лихва. Жалим се за това, защото размерът на така изчислената лихва е неправилно изчислен. Безспорно за изчисляването на лихва се ползват едни калкулатори, намиращи се в интернет пространството, включително и на създадения от самия НАП за изчисляване на подобен вид задължения, произхождащи от лихва, но това, което може би не се разбира в случая е, че изчисляването на лихвата е като един процес на така наречената „черна кутия“. Задават се начални данни, получава се отговор, обаче обработката на началните данни, за да се стигне до отговора не става ясно как се извършва. В тази връзка там винаги, в този скрит процес на изчисляване винаги има една заложена грешка и тя се заключава в обстоятелството, че основният лихвен процент, който е задължителен елемент по изчисляването на законната лихва плюс  съответната надбавка от 10 пункта върху основния лихвен процент, когато се подава като информация от БНБ, промяната на лихвения процент става с решения на БНБ, този лихвен процент е изчислен съгласно банковите правила за година с продължителност 360 дни. Съответно ако имаме една календарна година забава за едно задължение при прилагане на този лихвен процент ние трябва да получим този лихвен процент, който трябва да съответства на лихвения процент, определен от БНБ. По начина, по който го изчислява НАП, годината няма 360 дни, а 365 дни. Съответно приложено по този лихвен процент, който е определен от БНБ за година с продължителност 360 дни излиза, че лихвеният процент, който се прилага, надвишава определения от БНБ, защото се изчислява за пет дни повече. Считам, че тази лихва е неправилно изчислена.

Уважаема г-жо Председател, във връзка с възлагането на доказателствената тежест на жалбоподателя Ви моля за допуснете съдебно-счетоводна експертиза със задача:

Вещото лице след като се запознае с документите по делото да даде отговор на въпроса:

1. Какъв е размерът на задълженията за социални и здравни осигуровки за 2018 г. по отношение на лицата, посочени на стр. 48-50 от ревизионния доклад?

2. Да изчисли дължимата лихва върху вече изчислената от вещото лице главница за осигурителните задължения, както и лихвата върху корпоративния данък, изхождайки от принципа, че годишният лихвен процент се определя при данъчна година с продължителност 360 дни.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, приложени по ревизионната преписка съгласно приложения опис на л. 15 от делото.

ПРИЕМА веществените доказателства във вид на оптични носители, съдържащи информация относно съставените електронни документи и валидността на електронните подписи на лицата, които са ги подписали, както следва:

1. Заповед за възлагане на ревизия Р-03001719005809-020-001 от  03.09.2019 г., подписана от С. С. А. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от  10.04.2019 г. до 09.04.2020 г.;

2. Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03001719005809-020-002 от 13.12.2019 г., подписана от С. С. А. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 10.04.2019 г. до 09.04.2020 г.;

3. Заповед № Р-03001719005809-023-001 от 26.03.2020 г., подписана от С. С. А. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 10.04.2019 г. до 09.04.2020 г.;

4. Ревизионен акт № Р-03001719005809-091-001 от 11.05.2020 г., подписан от Р. М. С. – Главен инспектор по приходите при ТД на НАП, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 06.12.2019 г. до 05.12.2020 г. и от С. С. А. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 07.04.2020 г. до 07.04.2021 г.;

5. Ревизионен доклад № Р-03001719005809-092-001 от 11.03.2020 г., подписан от Р. М. С. – Главен инспектор по приходите при ТД на НАП, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 06.12.2019 г. до 05.12.2020 г. и от Н. Ф. Д. – Главен инспектор по приходите при ТД на НАП, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 18.05.2019 г. до 17.05.2020 г.;

6. Заповед № Р-03001719005809-143-001 от 27.04.2020 г., подписана от С. С. А. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 07.04.2020 г. до 07.04.2021 г.

Получените по електронната поща разпечатки (справки) от информационните  системи на НАП да се изпратят на адв. З. на посочения от него имейл адрес: lawilko@hotmail.com.

По приобщаването към доказателствата на тези справки СЪДЪТ ще се произнесе след представянето им на хартиен носител и след установяване на факта дали са електронни документи и съответно дали са валидни като такива. Към момента тази преценка не може да бъде извършена.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прилагане на данъчно-осигурителната сметка на дружеството, тъй като по делото няма спор, че ревизираното лице не е внесло осигуровки за посочените в ревизионния акт физически лица, от които е изкупило трюфели.

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза с вещо лице И. Р. със задача: след като се запознае с доказателствата по делото да даде заключение за размера на осигурителните вноски и на здравно осигурителните вноски за 2018 г. за всяко от физическите лица, изброени в таблицата на стр. 48-50 от ревизионния доклад, както и за дължимите лихви, включително лихвата върху корпоративния данък за 2018 г. При изчисляване на задълженията за лихва вещото лице да вземе предвид възражението на жалбоподателя, че лихвата следва да се определи при база от 360 дни годишно.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 600 лв., вносим в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.03.2021 г. от 13:30 часа, за която дата страните уведомени. да се призове вещото лице.

 

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/