ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Трети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

242

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

14:10

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Еуро & Конт“ ЕООД – гр. Разград се явява адв. И. З., редовно упълномощен и приет от съда.

ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на Дирекция ОДОП гр. Варна при Централно управление на НАП не се явява представител.

Постъпила е молба от юрисконсулт И. Й. – процесуален  представител на директора на Дирекция ОДОП, която уведомява съда, че не може да се яви лично, но не възразява да се даде ход на делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от „Еуро & Конт“ ЕООД – гр. Разград против Ревизионен акт № Р-03000319007544-091-001 от 26.05.2020 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП – Варна, потвърден с Решение № 180 от 02.11.2020 г. на Директора на Дирекция ОДОП – Варна, Централно управление на НАП, с който в тежест на жалбоподателя са установени задължения за ДДС по ЗДДС в размер на 40 391 лв. за данъчен период месец февруари 2019 г. В жалбата се твърди, че ревизионният акт е незаконосъобразен, като издаден при съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон, за което се излагат подробни съображения. Иска се ревизионният акт да бъде отменен. По доказателствата в жалбата се правят искания ответникът да представи ревизионния акт на „Биотренд eкспорт“ ЕООД гр. Пазарджик за месец февруари 2019 г., както и данъчно-осигурителната му сметка, а също и преписката по ревизионното производство, приключило с отменения ревизионен акт от 02.08.2019 г. Иска се и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите дали „Биотренд експорт“ ЕООД е имало стокова наличност, за да достави стоката по процесните фактури; дали в ревизията на „Биотренд експорт“ ЕООД при процесните доставки е прието надлежно възникналото задължение по ЗДДС и дали стоката е последващо реализирана от жалбоподателя. Иска се и разпит на двама свидетели, които да установят времето, начина и обстоятелствата относно извършването на процесните доставки.

ДОКЛАДВА писменото становище на ответника, който оспорва жалбата. Моли да се приеме административната преписка, която съдържа материалите и по първото, и по второто ревизионно производство. Представя поискания от жалбоподателя ревизионен акт на „Биотренд eкспорт“ ЕООД, като уточнява, че същият не е влязъл в сила, а е предмет на административен контрол. Сочи, че административната преписка по първото ревизионно производство, приключило с отменения ревизионен акт, е представена по делото. По искането за представяне на данни от данъчно-осигурителната сметка на „Биотренд експорт“ ЕООД счита същото за неотносимо. Не се противопоставя на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като счита, че част от задачите трябва да бъдат формулирани по друг начин:

1. Притежавал ли е прекият доставчик фактурираните стоки по вид, количество и качество и какъв е техният произход?

2. Как е формирана себестойността на добитата продукция при прекия доставчик и да се съпостави със стойността по фактурите?

3. Заприходени ли са в счетоводството на жалбоподателя трюфелите по вид, количество и стойност?

4. Платени ли са сумите по процесните фактури? Осчетоводени ли са плащанията при жалбоподателя, при прекия и предходни доставчици и въз  основа на кои платежни документи от съответни дати? Може ли да се определи фактическото състояние на разчетите между жалбоподателя и прекия доставчик на процесната стока чрез проследяване на тяхното взаимно отчитане?

5. Отразява ли воденото при жалбоподателя счетоводство вярно измененията на активите в предприятието, съгласно нормативните изисквания за счетоводна дейност? Водено ли е счетоводството на „Еуро & Конт“ ЕООД – гр. Разград, на „Биотренд експорт“ ЕООД – гр. Пазарджик и „Деза лукс“ ЕООД – с. Алеко Константиново съгласно изискванията на Закона за счетоводството?

6. Може ли да се приеме, че стоките, предмет на последващата  реализация от жалбоподателя, са придобити именно по сделки, предмет на спорните фактури и защо?

7. За периода на издаване на фактурите получавани/закупувани ли са от „Еуро & Конт“ ЕООД идентични стоки от други доставчици, освен от „Биотренд експорт“ ЕООД.

По искането за допускане на свидетели принципно не се противопоставя, но след установяване на функционалната им връзка с жалбоподателя и или с неговите доставчици.

ДОКЛАДВА ревизионната преписка по издаване на оспорения Ревизионен акт № Р-03000319007544-091-001 от 26.05.2020 г.

ДОКЛАДВА и оптичен носител, представен от ответника и съдържащ съставените в хода на ревизионното производство електронни  документи.

АДВ. З.: Поддържаме жалбата. Поддържаме доказателствените искания. По отношение преформулирането на задачата на експертизата считам, че част от въпросите, които е поставил ответникът по жалбата на практика излишно разширява въпросите, на които следва да отговори вещото лице. От такъв тип въпроси са тези дали цялото счетоводство е било редовно или не. Това е един огромен труд, който дори един одитор не би могъл да свърши, камо ли в рамките на една експертиза, която касае три фактури. Проверка цялостно на счетоводството се явява излишен въпрос. Няма как да отговори в рамките на проверката на три фактури вещото лице дали счетоводството е редовно или не.

Що се отнася до възлагане на ревизията на задачи, които касаят патримониума на доставчика на жалбоподателя считам, че е излишно и би било неотносимо дотолкова, доколкото ако приемем, че има някакви  недостатъци в счетоводството на доставчика или няма някакви недостатъци при всички положения е меродавно за доставката не дали доставеното количество е осчетоводено в доставчика, а дали в крайна сметка е сменена неговата собственост. Дали имаме реална доставка. Счетоводството при всички положения следва реалния стокооборот. Самият стокооборот е основание за създаване на счетоводство. А не обратното да казваме понеже има счетоводство или няма счетоводство затова нямаме реален стокооборот. Тези въпроси, свързани с това да  обследваме какво е счетоводството на доставчика считам, че са излишни и  неотносими към предмета на спора. Няма как жалбоподателят да носи отговорност за някакви пороци в счетоводството на неговия доставчик.

С оглед водещо служебно начало в настоящия процес би следвало да редуцирате въпросите, съобразно само онези, които са необходими за процеса на доказване, са релевантни за конкретния случай.

Що се отнася до позоваването на приложени разпечатки от ГД „БОП“ на л. 186-189 от папка № 4 от административната преписката, оспорвам тези разпечатки. Считам същите за неистински. В тази връзки Ви моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите:

1. Дали отразеното в тези разпечатки съответства на данните в Агенция пътна инфраструктура?

2. Дали на посочените дати 16.11.2018 г., 07.01.2019 г. и 02.02.2019 г. всички камери на Агенция пътна инфраструктура са работили? Съответно същите имали ли са възможност да регистрират ППС в тъмната част на денонощието?

3. Имали ли са отчетени ППС с неразпознати регистрационни  номера, поради различни причини – зацапани със сняг, кал, намиращи се последователно преминаващи ППС, ограничаващи видимостта на камерата, и ред други причини, които да са довели до това да не е разпознат номера на преминаващо ППС?

4. Дали тези камери по отразения в товарителницата преход от с. Братаница до гр. Разград са работили непрекъснато?

Може и да се изиска справка от Агенция пътна инфраструктура за тази информация, а при необходимост да се назначи вещо лице.

По отношение на свидетелите уточнявам, че това са лицата, които са осъществявали превоза и доставката, и при условие на довеждане ще ги доведем. Тяхната функционална връзка е принадлежността им към доставчика на жалбоподателя.  Това са Т. Х. и работник на дружеството-жалбоподател, който е присъствал при разтоварването на стоката.

Моля преди следващото заседание да се изиска информация дали е влязъл в сила ревизионният акт на „Биотренд експорт“ ЕООД.

Искането за данъчно-осигурителната сметка на „Биотренд експорт“ ЕООД е за това да установим дали тези процесни доставки са формирали в доставчика валидно задължение по разчетите с ДДС. Процесните доставки следва да са отразени при жалбоподателя и при прекия му доставчик.  Съответно признаването на доставката в доставчика дали е факт по данъчно-осигурителната сметка или не. Тук не говорим за понятието данъчен кредит, а говорим дали има доставка или не, т.е. изискване по чл. 6 от ЗДДС и там не може да се твърди, че предпоставките за наличие на доставка в доставчика са налице, а в получателя по доставката да не са налице, защото те са все едни и същи като изискване за доказване реалността на доставката. Докато за възникване на задължение по ДДС, съответно правото на данъчен кредит, предпоставките са различни и по принцип е възможно да се породи задължение по ДДС при доставчика, а пък да не се породи право на данъчен кредит при получателя. Но когато си говорим, че става въпрос за оспорване реалността на доставките, там изискванията и при доставчика, и при получателя са едни и същи. И да се приеме, че при единия е възникнала доставка, заради което дължи ДДС, пък от друга страна казват, че няма доставка, означава проява на данъчен уклон. Не виждам друго обяснение.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, представени по ревизионната преписка.

ПРИЕМА вещественото доказателство във вид на оптичен носител, съдържащ информация относно съставените електронни документи и валидността на електронните подписи на лицата, които са ги подписали, както следва:

1. Заповед за възлагане на ревизия № Р-03000319007544-020-001 от  26.11.2019 г., подписана от М. Т. Г. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от  18.11.2019 г. до 17.11.2020 г.;

2. Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03000319007544-020-002 от 03.02.2020 г., подписана от М. Т. Г. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от  18.11.2019 г. до 17.11.2020 г.;

3. Ревизионен акт № Р-03000319007544-091-001 от 26.05.2020 г., подписан от К. Г. Е.. – Главен инспектор по приходите при ТД на НАП, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 10.09.2019 г. до 09.09.2020 г. и от М. Т. Г. – Началник на сектор при ТД на НАП – Варна, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 18.11.2019 г. до 17.11.2020 г.;

4. Ревизионен доклад № Р-03000319007544-092-001 от 16.04.2020 г., подписан от К. Г. Е.. – Главен инспектор по приходите при ТД на НАП, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 10.09.2019 г. до 09.09.2020 г. и от С. Т. С. – Главен инспектор по приходите при ТД на НАП, с КУКЕП, издаден от B-Trust Operational Qualified CA, с валидност от 13.06.2019 г. до 12.06.2020 г.;

ПРИЕМА изпратения от ответника ревизионен акт на „Биотренд eкспорт“ ЕООД, копие от които да се изпрати на адв. Златев на посочен от него имейл адрес: lawilko@hotmail.com.

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ОСПОРВАНЕ истинността на  справка от ГД „БОП“ изх. № 126600-18447/10.12.2019 г. за движението на лек автомобил с рег. № ********.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да опровергае истинността на оспорения документ.

ДА СЕ ИЗИСКА от Агенция пътна инфраструктура информация за това дали на датите 16.11.2018 г., 07.01.2019 г. и 02.02.2019 г. по републиканската пътна мрежа е било засечено движение на лек автомобил Пежо Боксер с рег. № ********, дали на тези дати е имало повредени или неработещи камери по маршрута от с. Братаница за гр. Разград, технически възможно ли е да се регистрират ППС в тъмната част на денонощието и дали по посочения маршрут е имало отчетени движещи се ППС с неразпознати регистрационни номера (нечетливи, зацапани или др.).

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза с вещо лице И. Р. и със задача след като се запознае с доказателствата по делото и извърши проверка на съответните счетоводни документи да даде заключение по следните въпроси:

1. Имало ли е „Биотренд експорт“ ЕООД стокова наличност, за да достави стоките по процесните фактури и какъв е техният произход?

2. Заприходени ли са доставените по трите фактури трюфели в счетоводството на жалбоподателя по вид, количество и стойност, осчетоводени ли са плащания на доставките?

3. Правилно ли са отразени счетоводните операции във връзка с трите доставки и отговарят ли на нормативните изисквания за счетоводна дейност?

4. Налице ли е последваща реализация на доставените стоки от жалбоподателя и дали по същото време са били доставени стоки от същия вид от други доставчици?

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 600 лв., вносим в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя.

ДОПУСКА до разпит поисканите от жалбоподателя свидетели.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прилагане на данъчно-осигурителната сметка на „Биотренд експорт“ ЕООД като неотносима към предмета на делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника непосредствено преди следващото съдебно заседание да установи дали ревизионният акт на „Биотренд експорт“  ЕООД е влязъл в сила.

Делото ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 17.03.2021 г. от 14:00 часа, за която дата страните уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/