ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Двадесет и седми януари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

244

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:00

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Социалинвест“ АД – Разград се явява адв. Б. Б. от АК – Шумен, редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Началникът на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП не се явява представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Б.: Няма процесуални пречки и моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от „Социалинвест“ АД – Разград против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 395-ФК от 03.12.2020 г., издадена от в.и.д. началник на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС на жалбоподателя е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – газстанция за битова газ, намиращ се в гр. Разград, Източна промишлена зона и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни. В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, като издадена при допуснати съществени процесуални нарушения и в нарушение на материалния закон. Иска се заповедта да бъде отменена с присъждане на разноските по делото. В жалбата е направено доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите:

1. Издаден ли е фискален касов бон за процесната продажба?

2. Осчетоводена ли е тази продажба?

3. Включена ли е в дневника за продажби и справката-декларация по ЗДДС?

4. Има ли щета за фиска от процесната сделка?

ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспорената Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 395-ФК от 03.12.2020 г.

ДОКЛАДВА и писмена защита от ответника, който оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена с присъждане на юрисконсултско  възнаграждение. Към писмения отговор е приложена Заповед № 10175 от 06.11.2020 г., с която на заемащата длъжността началник на отдел в ГД „Фискален контрол“ Б. Г. е разрешен платен годишен отпуск от 16.11.2020 г. до 31.12.2020 г.

АДВ. Б.: Поддържам жалбата. Не възразявам да се приеме преписката. Не поддържам доказателственото искане. Моля да се приеме представената заповед.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства по административната преписка: Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 395 от 03.12.2020 г. на в.и.д. началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП; касов бон № 00704440 от 28.10.2020 г., 14:22:38 ч.; касов бон № 00704443 от 28.10.2020 г., 14:36:44 ч.; касов бон № 00704444 от 28.10.2020 г., 14:38:36 ч.; дневен отчет от 31.11.2020 г.; Решение № 357 от 01.12.2020 г. по АНД № 20203330200526/2020 г. по описа на Районен съд – Разград; Заповед № ЗЦУ-928 от 05.07.2018 г. на главния секретар на НАП; Заповед № ЗЦУ-1148 от 25.08.2020 г. на изпълнителния директор на НАП; Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 395-ФК от 03.12.2020 г. на в.и.д. началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП; Протокол за извършена проверка № 0419860 от 28.10.2020 г.; декларация от Е. Б. Н. от 28.10.2020 г.; декларация от К. И. А. от 28.10.2020 г.; опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката от 28.10.2020 г.

ПРИЕМА представената от ответника Заповед № 10175 от 06.11.2020 г.

АДВ. Б.: Няма да соча други доказателства. Прилагам списък за разноските.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Б.: Уважаема г-жо Председател, считам жалбата за допустима, основателна и доказана. От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят „Социалинвест“ АД – Разград е издал фискален бон за насочената дата 28.10.2020 г., като в обжалваната заповед не става ясно точно в колко часа се твърди, че не е издаден такъв бон. От друга страна обаче в същата заповед изрично е прието и записано, че такъв фискален бон е издаден с № 00320900055 за 4.06 лв., а правната квалификация, посочена от НАП, на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС е точно обратната, а именно да не е издаден съответен документ по чл. 118 от ЗДДС. В чл. 118 от ЗДДС има 20 алинеи и повече от 20 хипотези. НАП не са посочили коя точно хипотеза приемат, че е нарушил жалбоподателят. Това нарушава правото му на защита и води до невъзможност както от страна на жалбоподателя, така и на съда да прецени действително има ли неправомерно поведение от страна на жалбоподателя.

В заповедта има допуснати и процесуални нарушения, които съм посочил, като неточно посочване на ЕИК на жалбоподателя, от което може да се направи извод, че не е това наказаното лице. Има два посочени ЕИК ********* и ЕИК *********. Последният е посочен на три места, а първият е посочен на две.

Поддържам всички аргументи и доводи, изложени в жалбата за това, че заповедта е издадена в противоречие с целта на закона и в нарушение на принципа за съразмерност.

По отношение на посочената в заповедта разпоредба на чл. 27, ал. 4 от  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ сме представили доказателство, а именно отчет от 13.11.2020 г., в който се вижда, че групата е тази, която трябва да бъде. Тук е актуалната група. Ние твърдим, че към момента на издаване на заповедта нарушението е отстранено.

Предвид всичко изложено моля да отмените изцяло обжалваната  заповед за налагане на ПАМ. Претендираме разноски съобразно  представения списък за разноски.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/