ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Четвърти февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

245

 

2020

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:00

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

          

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ”СОЦИАЛИНВЕСТ” АД, гр. Разград редовно призован, за него се явява адв. Б. Б., редовно упълномощен и приет от съда.  

           ОТВЕТНИКЪТ Началникът на отдел „Оперативни дейности“- Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП редовно призован не се явява.

            Съдът докладва постъпила писмена защита вх. № 177 от 01.02.2021 г. на процесуалния представител на ответника С. А. - редовно упълномощена и приета от съда.

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомени, не се явява представител.

 

           По хода на делото:

           АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

           ДОКЛАДВА жалбата от ”СОЦИАЛИНВЕСТ” АД, гр. Разград срещу Заповед за налагане на ПАМ № 394-ФК от 03.12.2020 год. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка, запечатване на търговски обект – газстанция за битова газ, находящ се в гр. Разград, Източна промишлена зона и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал.1, т. 1, б.“а“ от Закона за данък върху добавената стойност. В жалбата се твърди, че обжалваната заповед е незаконосъобразна, като по същество се излагат доводи, че дружеството не е допуснало нарушението, което е описано във фактическа страна в оспорената заповедта и е станало основание за налагане на същата. Твърди се, че заповедта е издадена в противоречие с целта на закона, тъй като е нарушен принципът за съразмерност. Излагат се подробни доводи в тази насока. От процесуална гледна точка се твърди, че са допуснати съществени процесуални нарушения, доколкото са посочени различни  номера на ЕИК по отношение на дружеството. Също така и съдържащи се вътрешни противоречия в мотивите на оспорената заповед, доколкото в същата е посочено, че дружеството е издало фискална касова бележка, а от фактическа страна се твърди като нарушение неиздаването на такава.

От съда се иска да се отмени оспорената заповед. С жалбата са представени писмени доказателства. Направено е доказателствено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с поставени задачи.

           ДОКЛАДВА административната преписка, представена с писмо вх. № 1813/29.12.2020 г., съставена във връзка с оспорената заповед.

           ДОКЛАДВА постъпилата писмена защита вх. № 177 от 01.02.2021 г., на процесуалния представител на ответника С. А., с която оспорва жалбата като неоснователна и моли съда да я отхвърли. Със същата са представени Заповед № 10175/06.11.2020 г. на директора на дирекция УЧР и Пълномощно № 431/03.12.2018 г.

           АДВ.Б.: Уважаеми господин Председател, поддържам жалбата. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателствени средства. Моля да приемете изпратената заповед с писмената защита от страна на НАП.

           Поддържам искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза. Смятам, че би допринесла за изясняване на делото от  фактическа и правна страна. Въпреки, че в самата заповед е посочено, че касов бон е издаден и е представен както от наша страна, така и от страна    на НАП.

           По така направените доказателствени искания, както и изложените в жалбата и в писмената защита СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото административната преписка по издаване на оспорената заповед, представена с писмо вх. № 1813/29.12.2020 г., съгласно описа в писмото.

            ПРИЕМА като доказателства по делото представените с жалбата писмени доказателства: копия от Заповед за налагане на ПАМ № 394-ФК от 03.12.2020 год. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП; Решение № 357/01.12.2020 г. по АНд № 526/2020 г. по описа на Районен съд – Разград; Фискален бон № 00704440 /28.10.2020 г., 14:22:38 ч. за сумата от 4,94 лв. за битова газ; Фискален бон № 00704443 от 28.10.2020 г., 14:36:44 ч. за сумата от 4,06 лв. за битова газ; Фискален бон № 00704444 от 28.10.2020 г., 14:38:36 ч. за сумата от 4,06 лв. за битова газ.

            ПРИЕМА като доказателства по делото представената с писмената защита на процесуалния представител на ответника вх. № 177 от 01.02.2021 г. - Заповед № 10175/06.11.2020 г. на директора на дирекция УЧР .

           СЪДЪТ НАМИРА искането на оспорващия за назначаване на съдебно-икономическа експертиза за основателно и допустимо, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза и със задача към вещото лице:

            След като се запознае с материалите по делото и извърши справки в ТД на НАП и в счетоводството на жалбоподателя да даде отговор на поставените с жалбата въпроси, а именно:

           1. Издаден ли е фискален касов бон за процесната сделка-продажба на битова газ на 28.10.2020 г.?

           2. Осчетоводена ли е процесната сделка-продажба на битова газ на 28.10.2020 г.?

           3. Включена ли е в дневник-продажби и справка декларация процесната сделка-продажба на битова газ на 28.10.2020 г.?

           ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещо лице в размер на 200  лв., вносим от жалбоподателя в 5-дневен срок, считано от днес.

           Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание, за което страните ще бъдат уведомени.  

 

            ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия - Фактура № 3073 от 02.02.2021 г. и платежно нареждане от 03.02.2021 г.   

           СЪДЪТ, на основание чл. 171, ал. 3 от АПК, УКАЗВА на оспорващия, че не представя доказателства по отношение на твърденията  си, че за извършената контролна покупка на обща стойност 5.00 лв. е издадена касова бележка. Доколкото в оспорената заповед се твърди, че е извършена контролна покупка за 5.00 лв., а представените от оспорващия, в т.ч. и от ответника фискален касов бон е за по-малка сума.

           Ето защо СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да представи допълнителни доказателства, в т.ч. и гласни в подкрепа на твърдяното от него обстоятелство в жалбата, от които да се възползва.

           АДВ.БОРИСОВ:  Уважаеми господин Председател, моля да допуснете при режим на довеждане двама свидетели, които са били на смяна на 28.10.2020 г. Това са лицата Е. Б. Н. и К. И. А. Тези лица са посочени в протокола, представен по делото.   

           СЪДЪТ НАМИРА искането на оспорващия за допустимо и основателно, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДОПУСКА до разпит като свидетели при режим на довеждане лицата Е. Б. Н. и К. И. А., които са присъствали по време на извършената проверка.

           ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.03.2021 г. от 13:30 часа, за която дата страните уведомени.

            ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да представят допълнително писмени доказателства.

 

            Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/