ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Четвърти февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Марин Маринов

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

1

 

2021

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:20

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е. М. Ю., чрез нейната майка и законна представителка О. Р. С. редовно призована. За нея се явява законният представител, майка ѝ О. Р. С. и адв. Х., редовно упълномощен и приет от съда.  

           ОТВЕТНИКЪТ  Директорът на ОДМВР – Разград редовно призован,  не се явява. За него се явява гл. юриск. М., редовно упълномощена и приета от съда.

           ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – РАЗГРАД редовно

уведомени на основание чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето – не изпращат представител. 

           Съдът докладва Социален доклад вх. № 127/26.01.2021 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград.

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомени, не се явява представител.

 

           По хода на делото:

           АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

           ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА жалба от О. Р. С. от гр. Р., действаща като майка и законна представителка на малолетното си дете Е. М. Ю., родена през *** г. срещу отказа на директора на ОДМВР Разград да издаде на паспорт за задгранично пътуване, обективиран в писмо УРИ 330000-29838 от 05.11.2020 год. В жалбата се излагат доводи, че отказът е незаконосъобразен, че са налице всички материалноправни, законови и процесуални предпоставки за издаване на искания паспорт. А оспореното писмо е незаконосъобразно, тъй като не става ясно кои данни на упълномощителя са променени, по какъв начин това рефлектира върху делегираните му права по представеното със заявлението за издаване на задграничен паспорт пълномощно. Излагат се доводи, че пълномощното е безсрочно и се предполага, че евентуално различните данни са новата лична карта на бащата на детето. От съда се иска да отмени отказа за издаване на паспорт за задгранично пътуване.  

           ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспореното писмо, представена с писмо вх. № 1/04.01.2021 г.  

           ДОКЛАДВА и Социален доклад вх. № 127/26.01.2021 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, предоставен по делото на основание чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето.

           АДВ. Х.: Поддържаме жалбата. Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме искания за събиране на други доказателства. Запознати сме със социалния доклад и не възразяваме да бъде приобщен. Също така не възразяваме да бъде приобщена и административната преписка.

           ЮРИСК. М.: Жалбата е неоснователна. Моля да приемете приложената административна преписка, както и да се приеме социалният доклад, представен от органите на социално подпомагане.  Нямам искания за събиране на други доказателства.  

           С оглед изявленията на страните по доказателствата СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото административната преписка по издаване на оспорения отказ, представена с писмо вх. № 1/04.01.2021 г.

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото и постъпилия Социален доклад вх. № 127/26.01.2021 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград.

           С оглед изричното изявление на страните, че нямат искания за събиране на други доказателства, СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО

           АДВ. Х.: Уважаеми господин Председател, моля да постановите решение, с което да уважите нашата жалба и да отмените  отказа, постановен от ОД на МВР – Разград, да бъде издаден документ за задгранично пътуване на Е. М. Ю. и който да бъде получен от нейната майка и законна представителка, за да може да го използва. Считам, че събраните по делото доказателства по безспорен начин доказват твърдените от нас факти, а именно, че директорът на ОД на МВР – Разград няма правно и фактическо основание да постанови този  отказ, а също така, това което е формирал като становище по никакъв начин не се разбира в какво изрично се състоят неговите мотиви, за да откаже издаването на задграничен паспорт. Единственото, на което се натъкваме е че са променени данните на упълномощителя, а от този факт, който дали е верен или не е верен, ние не можем да преценим точно кои данни. Няма как да следва, че представеното пълномощно, с което  майката е пожелала да се снабди с документа за самоличност, то продължава да поражда своите делегирани правомощия и да може да го ползва упълномощеното лице. Няма никакво настъпило прекратително основание по отношение на това пълномощно и може да бъде използвано съвсем нормално и адекватно за обслужване на правата и законните  интереси на детето Е. М. Ю. В моята жалба съм посочил също така и липсата на правни и фактически основания за отказа, които отсъстват в самия отказ, като такива. Поради тези съображения, моля да отмените отказа и да дадете задължителни указания на директора на ОД на МВР – Разград да издаде паспорт за задгранично пътуване на Е. М. Ю.

           ЮРИСК. М.: Уважаеми господин Председател, моля с Вашия съдебен акт да потвърдите постановения отказ от директора на ОД на МВР – Разград, с което е направен отказ за издаване на паспорт на малолетно лице.  Отказът е издаден от компетентен  орган. В отказа се  съдържат правните и фактическите основания. В случая е направен опит да се използва изрично пълномощно, ползвано при издаване на паспорт през 2014 г. и жалбоподателката е поискала да бъде използвано отново без да се покрива с това действието, че е получено съгласието на другия  родител.   Процедурата по издаване на паспорт на пълнолетни и непълнолетни е строго нормирана. Тя е детайлно разписана и затова се изисква двамата  родители да присъстват. В случай, че единият не присъства, тогава е задължително да се представи изрично нотариално заверено  пълномощно за издаване на конкретната административна услуга. В случая не присъства другият родител, както и нямаме неговото съгласие, че той е съгласен да бъде издаден задграничен паспорт на малолетното лице, който впоследствие да бъде ползван. Считам, че процедурата с постановения отказ е протекла правилно и на законово основание, което е посочено в отказа, директорът правилно е постановил, че отказва на малолетното лице да бъде издаден задграничен паспорт, като е посочил и допълнително мотиви, че данните от личната карта на другия родител, в случая бащата, са променени, тъй като на същия е издадена нова лична карта. Посочено е в отказа, че не е представено нотариално заверено,  изрично пълномощно    за извършване на конкретната административна услуга. Оригиналът на представеното пълномощно се намира в ОД на МВР – Разград по административната преписка, касаеща издаване на задграничен паспорт на детето Е. М. Ю. през 2014 г. През 2020 г. отново с копие на това пълномощно, без да е изразена ясно позицията и съгласието на другия родител – бащата, се прави опит отново да се ползва тази административна услуга и да бъде издаден отново задграничен паспорт на малолетното лице. В този смисъл, считам, че директорът достатъчно подробно се е аргументирал, защо прави отказа и той е постановен на законово основание. В този смисъл моля да бъде потвърден. 

           АДВ. Х.: По отношение на оригинала на пълномощното, макар че пълномощното е издадено през 2014 г., при първоначалното издаване на задграничния паспорт то не е използвано, защото и двамата родители заедно са се явили за издаване на задграничния паспорт. Това пълномощно е било издадено, с оглед получаването му впоследствие и то е останало при майката на жалбоподателката. Впоследствие същото пълномощно, след изтичане срока на първия задграничен паспорт, в оригинал, тогава по повод и на настоящата преписка е представено и взето от органите на  МВР в Служба „Документи за самоличност“. Въпреки това, дори и да е такава фактическата обстановка, каквато се твърди от представителя на ОД на МВР – Разград, то с нищо това не променя правната същност на настоящия спор, че пълномощното не е за еднократно действие, а може да бъде използвано за аналогични, многократни действия. И с нищо не е прекратено съгласието на бащата да бъде издаван документ за самоличност на детето, още повече, че и двамата родители са в чужбина и майката се е върнала, за да поднови документите на дъщеря си, за да могат отново да се завърнат там където е и бащата.    

           Отделно от това, това, което се разви днес като теза от представителя на ОД на МВР – Разград, са нови факти и обстоятелства, които отсъстват в самия отказ. А за административния орган съществуват задълженията да изчерпи всички аргументи, с които е постановил отказа, и такива виждате, че в писмото отсъстват. Единственото, което е посочено е, че личните данни на упълномощителя не са актуални. И в какво не са актуални, не може да се разбере, което пък е също един самостоятелен мотив за отмяна на отказа.   

          

            СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

           Заседанието приключи в 13:35 часа.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                    СЕКРЕТАР: /п/