ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Десети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2021

 

6

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:00

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С. К. Д. от гр. Р. не се явява. За нея се явява адв. М. М., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Директорът на ТП на НОИ – Разград се явява главен юрисконсулт Т. А., редовно упълномощена. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от С. К. Д. от гр. Р. против отказа на директора на ТП на НОИ – Разград да бъдат възобновени правата ѝ по изплащане на парични обезщетения и пенсии от държавното обществено осигуряване и да бъдат отменени Задължителни предписания № ЗД-1-16-00668682 от 25.10.2019 г., издадени от контролен орган при ТП на НОИ – Разград. В жалбата се твърди, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, като издаден в нарушение на материалния закон, за което се излагат подробни писмени съображения. Иска се актът да бъде отменен.

ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

АДВ. М.: Поддържаме жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства, както и преписката по оспорения административен акт. Нямаме други доказателствени искания.

Само за да се отдели спорното от безспорното, ако е възможно представителят на административния орган да заяви има ли постановявани откази за изплащане на обезщетения за временна  нетрудоспособност на С. К. Д. за периода от 16.11.2018 г. до 14.08.2020 г. когато влиза в сила § 4 от Постановление № 199 на Министерския съвет, с което е изменена наредбата за осигуряване на самоосигуряващи се лица. Моята клиентка попада в категорията лица по чл. 4, ал. 3, т.1 от КСО. Тя е лице, което е регистрирано като упражняващо свободна професия.

На л. 43 от адм. дело № 11/2020 г. има доклад от 19.08.2019 г. на Е. М. А., в който е записано, че С. Д. е продължила да подава данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за периода 31.10.2018 г. до 31.05.2019 г. В констативен протокол от 25.10.2019 г., на л. 26-27 от адм. дело № 11/2020 г., изготвен от Д. А. е записано, че след 01.02.2019 г. не са внасяни осигурителни вноски и не са подавани данни по чл. 5, ал. 4 от КСО.

Ние твърдим, че са внасяни и са подавани данни. Не е преставала да подава декларация обр. 1 и да внася осигуровки до месец август 2020 г.

Не ми е известно дали е имало приключило административно  производство с постановен отказ за отпускане на обезщетение от ДОО.

ЮРИСК. А.: Намирам жалбата за неоснователна. Представям и моля да приемете Заповед № Ц1016-40-633 от 25.09.2020 г., с която на началника на отдел „Пенсии“ В. К. е възложено да изпълнява правомощията на директора на ТП на НОИ – Разград, както и Заповед № 3441 от 07.08.2020 г. на подуправителя на НОИ. Представям и копие на болничен лист, от който е видно че г-жа К. се е намирала в отпуск за времена неработоспособност към датата на подписване на спорното писмо.

По отношение на доказателства за връчване на акт № 1019-16-901 от 01.12.2020 г. не представяме, тъй като същият е връчен с обикновена пратка, а не препоръчано с обратна разписка.

Да бъдат приети представените от нас доказателства, както и приложените към делото.

Не спорим, че С. Д. е регистрирана като самоосигуряващо се лице и попада в категорията по чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО.

Към момента не мога да отговаря категорично на въпроса дали жалбоподателката след отпускането на пенсията ѝ е продължила да подава декларация обр. 1 и да внася осигуровки до датата на влизане в сила на ПМС № 199/2020 г.

Би трябвало да направя официална справка и да представя документи за това дали има висящи, спрени или приключили производства, по които да са отказани изплащания на обезщетения от ДОО. По всички болнични листи, които тя е представила, са извършени плащания. Не ми е известно дали има висящи, спрени или приключили производства с постановен отказ за изплащане на парични обезщетения от ДОО.

Основанието за издаване на отказа е именно решението на ВАС, който се е произнесъл по такова възражение.

АДВ. М.: Да се приемат представените заповеди и болничния лист.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства по административната преписка: Задължителни предписания № ЗД-1-16-00668682 от 25.10.2019 г.; заявление от С. К. Д. от 18.11.2020 г.; заявление от С. К. Д. вх. № Ц1019-16-901 от 20.11.2020 г.; уведомително писмо до С. Д. с изх. № Ц1019-16-901/1 от 01.12.2020 г.

СЛУЖЕБНО прилага адм. дело № 11/2020 г. по описа на Административен съд – Разград.

ПРИЕМА представените от ответника Заповед № Ц1016-40-633 от 25.09.2020 г. на управителя на НОИ; Заповед № 3441 от 07.08.2020 г. на подуправителя на НОИ и болничен лист № Е20202222588.

УКАЗВА на ответника за следващото съдебно заседание да представи доказателства относно това дали след отпускане на пенсията на С. К. Д. тя е продължила да подава данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и дали е внасяла осигурителни вноски до момента на влизане в сила на ПМС № 199/2020 г., както и да представи доказателства дали към момента на издаване на оспорения отказ са били висящи, спрени или прекратени административни производства с постановен отказ за отпускане на обезщетения от ДОО.

АДВ. М.: Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСК. А.: Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2021 г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени.

 

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                            СЕКРЕТАР:/п/