ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Десети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2021

 

7

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:20

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Алекса стил“ ЕООД – гр. Лозница не се явява представител.

Постъпила е молба от адв. Х. В. – пълномощник на жалбоподателя, която не възразява да бъде даден ход на делото.

ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София се явява старши юрисконсулт М. А., редовно упълномощен.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД, редовно уведомени, не се явява представител.

 

По хода на делото:

ЮРИСК. А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата  жалба от „Алекса стил ЕООД гр. Лозница против Уведомително писмо изх. № 01-2600/6130 от 17.11.2020 г., издадено от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за кампания 2017 г., с което е оторизирана субсидия в размер на 0 лева. В жалбата се твърди, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, като издаден в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с целта на закона. Излагат се подробни съображения в подкрепа на сочените отменителни основания. Иска се уведомителното писмо да бъде отменено с присъждане на разноските по делото.

ДОКЛАДВА постъпилата молба от адв. В., в която се сочи, че жалбата се поддържа. Въвежда се още едно основание за незаконосъобразност на писмото – нищожност по чл. 177, ал. 2 АПК. Не възразява да се приеме преписката. По същество се поддържат доводите по жалбата. Препис от молбата се връчи на юриск. А.

ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

ЮРИСК. А.: Уважаема г-жо Председател, изцяло оспорвам така подадената жалба. Считам, че е неоснователна и недоказана. Да се приема цялата административна преписка, представена от ДФ „Земеделие“. Считам, че административният акт е издаден от компетентен орган, при спазване на материалните и процесуалните правила.

По отношение на доказателствата – с жалбата жалбоподателят е поискал да се представят писмата за одобрение по мярка 11, въпреки че ги има по предходното дело аз пак мога да ги представя.

По отношение на други доказателства единственото, което намерих като ново доказателство е една докладна записка на зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ от 18.09.2018 г. с вх. № 02-0400/27#7 относно редакция на данни в регистър „Биологично растениевъдство“, регистър „Биологично пчеларство“ и регистър „Биологично животновъдство“ на ИСАК за кампания 2017 г. Това е във връзка с представено писмо на Министерството на земеделието и храните, с което са представени данни за извършени проверки през 2017 г.

По отношение на действията след влизане в сила на решението на ВАС е изготвена докладна записка от дирекция „Правна“ за последващи действия от дирекция „Директни плащания“. След изпращане на тази докладна записка от дирекция „Правна“ е изготвено само това писмо от дирекция „Директни плащания“, но „Алекса стил“ ЕООД не е уведомявано.

Нямам други доказателствени искания.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства по административната преписка: жалба от „Алекса стил“ ЕООД – Лозница с вх. № 01-2600/6130#2 от 16.12.2020 г.; писмо до В. В. – ръководител на орган за сертификация на продукти при „Маком сертифициране“ ООД – Велико Търново с изх. № 70-4923 от 12.12.2017 г.; доклад за несъответствие от „Маком сертифициране“ ООД – Велико Търново от 21.12.2017 г.; Уведомително писмо изх. № 01-2600/6130 от 17.11.2020 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – София; Заповед № 03-РД/2891 от 23.07.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – София; Становище от С. Г. – директор на дирекция „Директни плащания“ с изх. № 01-2600/6130 от 29.12.2020 г.; заявление от „Алекса стил“ ЕООД – Лозница с УИН 1707061700265 за кампания 2017 г., както и представената от ответника докладна записка от П. С. – зам.-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ с вх. № 02-0400/27#7 от 18.09.2018 г.

СЛУЖЕБНО прилага адм. дело № 145/2019 г. по описа на Административен съд – Разград.

Счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ЮРИСК. А.: Уважаема г-жо Председател, считам, че жалбата е неоснователна и недоказана. Издаденият административен акт е издаден от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила и материалния закон. Безспорно е установено от проверката на Министерство на земеделието, храните и горите, че е нарушен Регламент № 834 от 2007 г. и Регламент № 889 от 2008 г. по отношение на биологичното производство. Констатациите, извършени от експертите от министерството доказват, че липсва карта на съответния мащаб, указващ нахождението на кошерите, липсва идентификация на животновъдния обект като пчелин, ограда и табелки, също така и документ по чл. 29, § 1 от Регламент № 834 не отговаря на посочените изисквания по Приложение 12.

Считам, че тези нарушения няма как да не повлияят на самото биологично производство. Самото биологично производство е строго регламентирано в тези регламенти и при всяко нарушение това  компрометира самото биологично производство. По отношение на липсата на табела не  компрометира, но по отношение на липсата на карта самият пчелин трябва да е в такъв район, където да няма технически култури в периметър от 3 км.

Това са констатирали, че наистина има нарушения. Те не се оспорват от жалбоподателя.

В самата методика министърът никъде не указва кое нарушение от регламента трябва да се счете за драстично. Има наредба, но това е по базовите изисквания. Наредбата само урежда когато 5-годишният ангажимент е прекратен каква част от субсидията трябва да се върне на фонда в зависимост от коя година е кандидатствал. Това урежда наредбата.

Моля да приемете писмена защита, която представям с препис за жалбоподателя.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмената защита на ответника със списък за разноските. Препис от защитата да се изпрати на жалбоподателя на посочения по делото електронен адрес.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/