ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Седемнадесети февруари

 
                                                                                                                    състав

На                                                           Година

Ива Ковалакова-Стоева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

8

 

2021

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Епола Хънтинг“ ЕООД, гр. Разград при редовно призоваване не изпраща процесуален представител.

           Постъпила е писмена молба от адв. Г. А., процесуален представител на жалбоподателя, в която сочи, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да се даде ход на делото в него отсъствие.     

           ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на Дирекция ОДОП - Варна при ЦУ на НАП-София при редовно призоваване не изпраща процесуален представител.

           Постъпила е молба от К. И. Д. – гл. юрисконсулт при Дирекция ОДОП, която сочи, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото.

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомени, не се явява представител.

 

           СЪДЪТ след като съобрази писмените изявления на процесуалните представители на страните, намира, че не са налице процесуални пречки в днешно съдебно заседание да бъде разгледано делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене.

           ДОКЛАДВА постъпилата жалба от „Епола Хънтинг“ ЕООД, гр. Разград против Ревизионен акт № Р-03001720001426-091-001/13.10.2020 г., потвърден с Решение № 293/21.12.2020 г. на Директора на Дирекция ОДОП – Варна при ЦУ на НАП - София.  В жалбата се твърди, че в хода на развилото се ревизионно производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и норми и ревизионният акт е постановен в нарушение на материалния закон. С оглед на това се иска от съда да бъде отменен същият ведно със следващите от това законови последици.

            ДОКЛАДВА и постъпилото становище от процесуалния представител на ответника, в което се сочи, че жалбата е неоснователна и недоказана. Твърди се, че издаденият ревизионен акт е в съответствие с процесуалния и материалния закон, поради което се иска от съда да отхвърли жалбата ведно със следващите от това законови последици.

           ДОКЛАДВА постъпилата молба от процесуалния представител на  жалбоподателя, която съдържа и доказателствени искания. Същите   преценява  за  допустими и относими към спора.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРИОБЩАВА към материалите по делото представената преписка, съставена във връзка с оспорения ревизионен акт:

           папка 1 - жалба с вх. № 48234/27.10.2020 г. срещу Ревизионен акт № Р-03001720001426-091-001/13.10.2020 г.;Заповед № 1465/31.08.2018 г.;

Заповед № 2273/20.12.2018 г.; ЗВР № Р-03001720001426-020 001/12.03.2020 г.; ЗИЗВР № Р-03001720001426-020-002/22.06.2020 г.; Ревизионен акт № Р-03001720001426-091-001/13.10.2020 г.; Ревизионен доклад № Р-03001720001426-092-001/04.09.2020 г.; доказателства, приложени към Ревизионния доклад: ИПДПОЗЛ № Р-03001720001426-040-001/04.06.2020 г.; представени документи с вх.№ 7458/30.06.2020 г. в отговор на връчено ИПДПОЗЛ; ИПДПОЗЛ № Р-03001720001426-040-002/20.08.2020 г.; представени документи от ЗЛ в отговор на връчено ИПДПОЗЛ с вх. № 9727/27.08.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-001/04.06.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх.№ 7027/19.06.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-002/04.06.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх.№ 6915/17.06.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-003/04.06.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 7518/02.07.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-004/08.06.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 6795/15.06.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-005/26.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх.№ 6795/15.06.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-006/26.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 9998/04.09.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-007/27.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 9912/02.09.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-008/27.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 9956/03.09.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-009/27.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх.№ 910058/08.09.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-010/27.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 9891/01.09.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-011/27.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 9883/15.06.2020 г.; ИПДСПОТЛ № Р-03001720001426-041-012/27.08.2020 г.; представени документи с придружително писмо с вх. № 10000/04.09.2020 г.; Протокол за присъединяване на доказателства № Р-03001720001426-ППД 001/04.06.2020 г.;

папка № 2 - Протокол № П-03001719076559-073-001/10.09.2019 г.;

ИПДПОЗЛ № П-03001719076559-040-004/03.05.2019 г.; представени документи по ел. път от ЗЛ в отговор на връчено искане; ИИНП № П-03001719076559-141-001/15.05.2019 г.; ИПДПОЗЛ № 11-29002919084516-040-001/15.05.2019 г.; ПИНП № П-29002919084516-141-001/05.06.2019 г.;

представени документи с вх. № 4238/20.05.2019 г.; АУЗ № П-03001719076559-135-001/10.09.2019 г.; Покана по чл.103 от ДОПК № П-03001719076559-177-001/15.08.2019 г.; Уведомление от „Епола Хънтинг“ ЕООД с вх. № 7285/27.08.2019 г.;

          и Решение № 293/21.12.2020 г. на Директора на Дирекция ОДОП –Варна при ЦУ на НАП - София и електронно връчване.

          ПРИЕМА като доказателства по делото и представените от жалбоподателя с молба вх. № 299/17.02.2021 г. писмени доказателства:  Извлечение от главна книга на „Епола хънтинг“ ЕООД; Оборотна ведомост на „Епола хънтинг“ ЕООД; писмо от „ЕСПАС ШАС“ относно облагането на доставките на ловни трофеи от 28.04.2020 г.; Инвойс № 1/12.02.2018 г.; Протокол за проведен лов от 09.02. 2018 г.; Сметка за дължими суми № 90/12.02.2018 г.; Фактура № 0100000531/12.02.2018 г.; Потвърждение от получателя КЕТНЕР ВОИДЖИС от 28.02.2018 г.; Инвойс № 3/16.02. 2018 г.; Инвойс № 5/02.04.2018г.; Сметка за дължими суми № 91/12.02.2018 г.; Фактура № 0100000532/15.02.2018 г.; Потвърждение от получателя КЕТНЕР ВОИДЖИС от 28.02. 2018 г.; Инвойс № 6/26.06.2018 г.; Протокол за проведен лов от 19.06.2018 г.; Сметка за дължими суми № 95/25.06.2018 г.; Фактура № 0100000548/25.06.2018 г.; Потвърждение от получателя КЕТНЕР ВОИДЖИС от 05.07.2018 г.; Инвойс № 8/04.10.2018г.; Протокол за проведен лов от 04.10.2018 г.; Товарителница 49217;  Потвърждение от получателя КЕТНЕР ВОИДЖИС от 14.10.2018 г.

          СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към преглед на представения от ответника с писмо вх. № 40/12.01.2021 г. електронен носител – 1 бр. CD.

          От същия се установи, че дискът съдържа 4 архивни файла.

          Архивните файлове Р-03001720001426-020-001_ORGES; Р-03001720001426-020-002_ORGES; Р-03001720001426-091-001_ORGES; Р-03001720001426-092-001_ORGES съдържат файл в pdf формат с прикачен електронен подпис.

          При проверка на подписа в тези папки се установява че:

          1. Заповед за възлагане на ревизия № Р-03001720001426-020-001/ 12.03.2020 г., подписана от органа по приходите Е. С. Х., на длъжност Началник на сектор при ТД на НАП - Варна, като е материализирана като електронен документ на 12.03.2020 г. При зареждане на удостоверението с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Е. С. Х., с доставчик на услугата B-Trust Operational Qualified CA BORICA AD, с валидност за периода 20.05.2019 г. до 19.05.2020 г.

          2. Заповед за изменение на ЗВР № Р-03001720001426-020-002/ 22.06.2020 г., подписана от органа по приходите Е. С. Х., на длъжност Началник на сектор при ТД на НАП - Варна, като е материализирана като електронен документ на 22.06.2020 г. При зареждане на удостоверението с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Е. С. Х., с доставчик на услугата B-Trust Operational Qualified CA BORICA AD, с валидност за периода 19.05.2020 г. до 19.05.2021 г.

          3. Ревизионен доклад № Р-03001720001426-092-001/04.09.2020 г., подписан от органа по приходите Г. З. Х., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Варна, като е материализиран като електронен документ на 04.09.2020 г. При зареждане на удостоверението с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Г. З. Х., с доставчик на услугата B-Trust Operational Qualified CA BORICA AD, с валидност за периода 03.06.2020 г. до 03.06.2021 г.

          Ревизионният доклад е подписан и от органа по приходите Е. А. П., на длъжност Старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Варна, като е материализиран като електронен документ на 04.09.2020 г. При зареждане на удостоверението с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Е. А. П., с доставчик на услугата B-Trust Operational Qualified CA BORICA AD, с валидност за периода 05.06.2020 г. до 05.06.2021 г.

          4. Ревизионен акт №  Р-03001720001426-091-001/13.10.2020 г., подписан от органа по приходите Е. С. Х., на длъжност Началник на сектор при ТД на НАП - Варна, като е материализиран като електронен документ на 13.10.2020 г. При зареждане на удостоверението с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Е. С. Х., с доставчик на услугата B-Trust Operational Qualified CA BORICA AD, с валидност за периода 19.05.2020 г. до 19.05.2021 г.

          Ревизионният акт е подписан и от органа по приходите Г. З. Х., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Варна, като е материализиран като електронен документ на 13.10.2020 г. При зареждане на удостоверението с електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на Г. З. Х., с доставчик на услугата B-Trust Operational Qualified CA BORICA AD, с валидност за периода 03.06.2020 г. до 03.06.2021 г.

 

 

          СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА като доказателства по делото електронните документи - Заповед за възлагане на ревизия № Р-03001720001426-020-001/ 12.03.2020 г.; Заповед за изменение на ЗВР № Р-03001720001426-020-002/ 22.06.2020 г.; Ревизионен доклад № Р-03001720001426-092-001/04.09.2020 г.; Ревизионен акт №  Р-03001720001426-091-001/13.10.2020 г. и 1 брой електронен носител CD.

           СЪДЪТ НАМИРА, че с оглед изясняване на делото от фактическа страна следва да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           НАЗНАЧАВА по делото съдебно-счетоводна експертиза с вещо лице М. Д. и със задача след като се запознае с материалите по делото и проверка в счетоводството на жалбоподателя да даде заключение:

  1.  Водено ли е счетоводството на жалбоподателя съобразно

изискванията на Закона за счетоводството и другите законови и подзаконови нормативни актове и счетоводните стандарти, регламентиращи тази дейност, и по начин, който позволява да се извърши    хронологичен и достоверен текущ и последващ контрол на счетоводните операции?

           2. Как са осчетоводени и въз основа на какви първични счетоводни документи процесните доставки?

           3. Налични ли са транспортни или други документи, установяващи изпращането на ловните трофеи от територията на Република България до другата държава-членка на ЕС?

  4. Обложени ли са туристическите услуги с ДДС и отделени ли са доставките на услуги от доставките на ловни трофеи и по какъв начин?

           5. Декларирани ли са по реда на ЗДДС извършените услуги от жалбоподателя и как?

           6. Декларирани ли са по реда на ЗДДС доставките на ловни трофеи и как?

           7. Каква е стойността на ловните трофеи съобразно представените доказателства, и тя да се извади от сбора на всички получени плащания от доставчиците?

 8. Как се формира стойността на прихода на жалбоподателя и каква част от него е облагаема, на какво основание и къде?

           9. Според установеното в хода на проверката за посочените

VIN номера на KETTNER VOYAGES“ SARL, VIN FR52381811769 и „ESPACE CHASSE“ SARL, VIN FR39507946523, вещото лице да отговори дали са валидни.

           При изготвяне на експертизата вещото лице да посочи и размера на евентуално дължимия ДДС, съобразно установените от него данни по данъчни периоди (месечни) и съответно дължимата лихва върху него.

           ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещото лице в размер на 400 (четиристотин) лв., вносими по равно от страните в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

           ДА СЕ ИЗИСКА от ответника по спора да отговори писмено дали са извършвани проверки по СКАГ на получателите на услугите „KETTNER VOYAGES“ SARL, VIN FR52381811769 и „ESPACE CHASSE“ SARL, VIN FR39507946523 и какъв е резултатът от тях?

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2021 г. от 13:30 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

           ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице.

           ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства и да изявят становище по представените писмени доказателства.

           Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/