ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Двадесет и четвърти февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2021

 

10

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:05

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ О. А. В. от гр. Р. се явява лично и с пълномощник адв. Е. С., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на ОД на МВР – Разград се явява главен юрисконсулт С. М., редовно упълномощена.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД, редовно уведомени, не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ДОКЛАДВА постъпилата  жалба от О. А. В. от гр. Р. против Заповед № 330з-2915 от 15.12.2020 г., издадена от директора на ОД на МВР – Разград, с която на основание чл. 204, т. 3 и чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание порицание за срок от шест месеца. В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, като издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон, за което се излагат подробни съображения. Иска се заповедта да бъде отменена с присъждане на разноските по делото.

ДОКЛАДВА дисциплинарната преписка по издаване на оспорената Заповед № 330з-2915 от 15.12.2020 г.

ДОКЛАДВА и писмен отговор от ответника, който оспорва жалбата като неоснователна и представя изисканите от съда Правила за действие на полицейските органи при получаване на сигнал за извършено нарушение по ЗЗШОС; Заповед рег. № 8121з-828 от 23.07.2019 г., с която са утвърдени тези правила; Заповед рег. № 8121з-1432 от 25.11.2015 г. на министъра на вътрешните работи за утвърждаване на правила за организацията на работата в МВР с предложенията и сигналите и заповеди за изменение допълнение на Заповед рег. № 8121з-1432 от 25.11.2015 г.

АДВ. С.: Поддържаме жалбата. Нямаме възражение да бъде приета приложената дисциплинарна преписка. Ние твърдим, че от една страна са допуснати процесуални нарушения. Първо, че е изтекъл срокът за налагане на наказание. Второ – видно от тези писмени доказателства са извършени две последователни проверки за едно и също нарушение, като  всяка една от тези проверки е приключила с различен резултат.

Докладът по първата преписка от инспектор П. приключва, че няма допуснати нарушения. Втората справка, за същото нарушение, приема, че има допуснато нарушение. Във връзка с това, както и във връзка с твърденията, че в случая е налице анонимен сигнал, а не конкретен жалбоподател, ние правим тези допълнителни искания.

Отделно от това твърдим, че в случая ако има нарушение, то е от страна именно на това лице, което е подало сигнала на тел. 112 в процесната вечер. Във връзка с това правим тези искания, за да се изчисти и установи действително фактическата обстановка. Дали говорим за анонимен сигнал, дали говорим за действителен жалбоподател. Още  повече, че от тяхното писмо с рег. № 187300-4199 те са изпратили писмо до имейл адреса, който е посочен. Обратна връзка дали е получен отговор няма. Има ли действителен жалбоподател? Какво е последвало, няма никакви данни. Посочват се единствено тези факти, затова правим искане както да бъдат изслушани двата файла, така и да бъдат допуснати до разпит тези двама свидетели, които са изготвили справката и докладната.

ЮРИСК. М.: Уважаема г-жо Председател, считам жалбата за неоснователна. Поддържам писмения отговор. Моля да приемете приложената дисциплинарна преписка.

По отношение на така наведените доводи от страна на жалбоподателя и неговия пълномощник заявявам, че проверката е започнала по сигнал срещу служител, която се е развила по  реда на чл. 107 АПК – жалби и сигнали срещу служители. Тя е дадена за проверка на инспектор И. П., като е приключила с мнение, че има данни за извършено дисциплинарно нарушение от страна на служителя О. В. и едва след това е започнала същинската дисциплинарна проверка. Тя е назначена със заповед на 08.09.2020 г. и е приключила с мнение, че служителят следва да бъде наказан.

В този смисъл считам, че са събрани достатъчно писмени доказателства където двата органа, на които е разпоредена проверка, съответно по АПК и по ЗМВР, са изложили своите писмени становища и не се налага техният разпит. Възразявам те да бъдат допускани,  тъй като са изложили писмено позицията си в съответните административни документи, които са приложени по проверките.

Не възразявам да бъдат изслушани записите. Относно това, че служителят се е почувствал обиден считам, че редът е друг и е можело да си предяви претенцията по гражданскоправен ред. Тук в случая предмет на спора е извършено нарушение на служебната дисциплина от негова страна.

АДВ. С.: Това, което беше изложено в момента не отговаря на действителността. Точно докладната, която цитира колегата, от лицето, което е извършило проверката И. П., в т. 3.2 и в т. 4 същият констатира, че не са установени данни за служителя да е извършил нарушение, както и че подаденият сигнал счита за неоснователен и недоказан.

По отношение на това, че той е обиден ние нямаме претенции да се разглежда такъв иск. Ние твърдим, че в случая по-скоро лицето, което е подало сигнала се е държало по този начин със служителя.

Отделно от това ние не оспорваме, че е имало проверка. Напротив, ние твърдим, че е имало две отделни проверки за едно и също. И тъй като имаме две проверки с различен изход правим тези допълнителни искания. Едната проверка приключва, че няма нарушение. Последващата проверка приключва, че има нарушение.

СЪДЪТ НАМИРА, че към доказателствата по делото следва да бъдат приобщени материали по дисциплинарното производство. Следва да бъдат приети като писмени доказателства и представените от ответника заповеди и правила. От направените от жалбоподателя доказателствени искания основателно е единствено последното и то не изцяло. Направено е искане за изслушване на записите от обажданията на телефон 112 в присъствие на свидетелите. СЪДЪТ НАМИРА, че доколкото дискът, съдържащ тези записи, е веществено доказателство следва да бъде възпроизведен в съдебно заседание, но не намира необходимост това да се извърши в присъствието на двама полицейски служители, чиито показания са неотносими към предмета на делото и поради това не следва да бъдат допускани до разпит като свидетели. Всеки от двамата служители е извършил проверка, която му е била разпоредена по съответния ред. Резултатите от тези две проверки са обективирани в приложените по преписката докладни записки и при липса на оспорване на тези докладни записки не се налага разпит на техните автори. Въпросът дали е налице нарушение на служебната дисциплина е правен въпрос, на който съдът  ще отговори в настоящото производство и не е въпрос за отговора на който са му необходими показанията на един или друг полицейски служител. Що се касае до това да бъде изискана информация за автора на сигнала и за характера на сигнала по делото са налице достатъчно доказателства за тези обстоятелства. Става въпрос за сигнал, подаден по телефон 112 и за обработката, на който съществува специален ред. Освен това предмет на разглеждане по делото е поведението на жалбоподателя във връзка с правилата за работа по Закона за защита от шума, а не по общите правила за работа по сигнали и предложения. С оглед на това НАМИРА, че изясняването на посочените от жалбоподателя обстоятелства не е относимо към предмета на делото, поради което не следва да бъдат уважавани доказателствените искания.

По изложените съображения СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като писмени доказателства приложените по дисциплинарната преписка и представените от ответника с писмения отговор: Заповед № 330з-2915 от 15.12.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; протокол с рег. № 330р-30631 от 01.12.2020 г. за изслушване на служител, извършил дисциплинарно нарушение; Покана с рег. № 330р-30057 от 24.11.2020 г. за изслушване или даване на писмени обяснения; придружително писмо до директора на ОД на МВР – Разград с рег. № 1873р-25749 от 01.12.2020 г.; Справка с рег. № 1873р-24447 от 13.11.2020 г. относно извършена проверка по Заповед № 330з-2105 от 08.09.2020 г.; придружително писмо до директора на ОД на МВР – Разград с рег. № 1873р-24542 от 16.11.2020 г.; Заповед № 330з-2105 от 08.09.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; докладна записка с рег. № 1873р-24264 от 11.11.2020 г. от Н. Н.; докладна записка с рег. № 1873р-24265 от 11.11.2020 г. от К. К.; протокол с рег. № 1873р-23786 от 04.11.2020 г.; разписка от 21.09.2020 г.; разписка от 09.10.2020 г.; информационна карта за дейността на наряда за 20.06.2020 г.; ежедневна ведомост за разстановка на силите и средствата за 20.06.2020 г. от 08:30 ч. до 08:30 ч. на 21.06.2020 г.; извадка от Viasat-SmartTracker за служебен автомобил рег. № СВ 9074 НН за времето от 20:30:00 ч. до 20:38:14 ч. на 20.06.2020 г.; дневник на дежурния радист по СОД (деж. По РПУ) – получени сигнали на тел. 112 от 10.03.2020 г. до 08.07.2020 г.; дневник-регистър за получени сигнали нарушения по ЗЗШОС; протокол за запознаване на служителите от РУ – Разград с документи, регламентиращи служебната дейност; писмо с рег. № 1873р-20234 от 18.09.2020 г.; писмо с рег. № 330р-24857 от 29.09.2020 г.;  Кадрова справка относно професионален стаж и заемани длъжности в МВР от служител от ОД на МВР – Разград мл. експерт О. А. В. с УРИ 330р-24856 от 29.09.2020 г.; справка за използван платен годишен отпуск на мл. експерт О. В. с УРИ 330р-24855 от 29.09.2020 г.; Заповед № 330з-2105 от 08.09.2020 г. на директора на ОД на МВР – Разград; писмо с рег. № 1873р-19054 от 02.09.2020 г.; доклад относно извършена допълнителна проверка с рег. № 1873р-19052 от 02.09.2020 г. от ПИ в сектор „ОП“ инсп. И. П.; писмо с рег. № 1873р-16997 от 07.08.2020 г.; доклад относно извършена проверка с рег. № 1873р-16996 от 07.08.2020 г. от ПИ в сектор „ОП“ инсп. И. П.; сигнал до ОД на МВР – Разград с рег. № 489700-3407 от 22.06.2020 г. – електронни съобщения, постъпили в ДКАО; докладна записка с рег. № 1873р-13012 от 22.06.2020 г. от О. В.; докладна записка с рег. № 330р-15692 от 30.06.2020 г. от началник група ОДЧ ст. инспектор П. Д.; писмо до К. П. с рег. № 187300-4199 от 08.07.2020 г.; писмо до РЦ 112 гр. Русе с рег. № 1873р-14693 от 08.07.2020 г.; писмо до РУ на МВР – Разград с рег. № 10586р-1001 от 13.07.2020 г. и 1 бр. CD; докладна записка с рег. № 1873р-16989 от 07.08.2020 г. от О. В.; разписка от 13.11.2020 г.; Заповед рег. № 8121з-828 от 23.07.2019 г. на министъра на вътрешните работи; Заповед рег. № 8121з-1432 от 25.11.2015 г. на министър на вътрешните работи; Заповед рег. № 8121з-1193 от 26.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи; Заповед рег. № 8121з-52 от 06.01.2017 г. на министъра на вътрешните работи.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания на жалбоподателя за изискване на справки с посочените данни относно автора на жалбата и за разпит като свидетели на полицейските служители А. С. и И. П.

ПРИСТЪПИ към възпроизвеждане на двата файла, съдържащи се в приложения по делото електронен носител.

АДВ. С.: Моля съдът да се произнесе, ако твърдим, че имаме спорно и безспорно, дали е спорно или е безспорно дали сигналът е анонимен или не. Ние твърдим, че е анонимен сигналът и не е следвало да се изпраща екип, точно затова, че е анонимен по ЗМВР. Отношението му беше достатъчно красноречиво как се говори и отказва да се представи.

ЖАЛБ. В.: Не уточнява точното място на силната музика. Каза, че не e сигурен, че е от заведение. Може и да е от къща, което в случая е нарушение на Наредба № 1, което не е по Закона за защита от шума.

АДВ. С.: Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСК. М.: Нямам искания за събиране на други  доказателства.

Счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. С.: Уважаема г-жо Председател, представили сме списък на разноските. Молим Ви да постановите решение, с което да уважете жалбата ни. Поддържаме изцяло изложените съображения за допуснати процесуални нарушения, както и за неправилното приложение на материалния закон.

За подробни съображения ще моля за срок за писмени бележки.

ЮРИСК. М.: Уважаема г-жо Председател, считам, че от всички събрани в хода на съдебното производство писмени и веществени доказателства се доказа безспорно, че е налице нарушение на служебната дисциплина от страна на жалбоподателя, изразяващо се в неизпълнение на служебни задължения по реда на Правилата за работа със сигнали за извършени нарушения по Закон за защита от шума в околната среда. Има детайлно разписани действия, които е следвало да извърши служителят при получаване на такъв сигнал.

Считам, че в случая правилата по АПК по жалби за сигнали срещу служители, където има регламентиран ред за анонимни сигнали, са неприложими.

Поддържам си писмения отговор, в който съм изложила писмено нашата позицията каква е. Претендирам за разноски под форма на юрисконсултско възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на претендирания адвокатски хонорар.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за писмени бележки по делото.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/