ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Девети февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                           Година

Ива Ковалакова-Стоева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Ралица Вълчева

 
          

 

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

Адм.

 

11

 

2021

 
Сложи за разглеждане докладваното от

13:45

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

           СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ

           ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ М. И. М. от с. С. с., обл. Р. се явява адв. Н. М., упълномощена и приета от съда.

           ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА Директорът на ТП на НОИ – Разград се явява юриск. В., упълномощена и приета от съда.

           ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД редовно уведомени, не се явява представител.

 

           По хода на делото:

           АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

           ЮРИСК. В.:  Да се даде ход на делото.

 

 

 

 

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           ДОКЛАДВА постъпилата жалба от М. И. М. от с. С. с. обл.Р. против Решение № Ц1012-16-74/1 от 20.11.2020 г. на Директора на ТП на НОИ - Разград, с което е потвърдено оспореното пред него Разпореждане № Ц2140-16-96 от 06.10.2020 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване. В жалбата се сочи, че оспорените административни актове се явяват незаконосъобразни, като постановени в противоречие с материалния закон. Развиват се доводи, че времето, през което жалбоподателят е отбивал наборна военна служба, съставлява  действителен осигурителен стаж и следва да бъде зачетено при отпускане на исканата от него пенсия, като такъв. С оглед на това се иска отмяна на оспорените актове, ведно със следващите от това законови последици. Претендират се и заплащане на деловодни разноски.

           АДВ. М.: Поддържам депозираната жалба. Представям и моля да приемете копие на Военна книжка, от която е видно, че доверителят ми положил военната си служба за времето от 15.09.1973 г.  до 01.11.1975 г. Нямаме други искания по доказателствата.

           ЮРИСК. В.: Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете представената от нас административна преписка и да я приобщите към делото. Няма да сочим други доказателства. Не възразявам да се приемат днес представените писмени доказателства.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото представените с жалбата писмени доказателства:  Решение № Ц1012-16-74/1 от 20.11.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград; военна книжка Серия АЛ, № 112298, както и днес депозираното от процесуалния представител на жалбоподателя писмено доказателство – заверено копие от лист 3 и лист 5 от Военна книжка № 112298. 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото и приложената административна преписка, съставена във връзка с оспореното Решение № Ц1012-16-74/1 от 20.11.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград: Решение № Ц1012-16-74/1 от 20.11.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград; придружително писмо до М. М. изх. № Ц1012-16-74/1 от 23.11.2020 г.; Известие за доставяне от 29.12.2020 г.; Заповед № Ц1016-40-633 от 25.09.2020 г. на управителя на НОИ; Болничен лист № Е20202222545 от 11.11.2020 г. на Д. К.; жалба от М. М. вх. № Ц1012-16-74 от 26.10.2020 г.; Разпореждане № Ц2140-16-96 от 06.10.2020г. на Ръководител „ПО“; Известие за доставяне ИД PS 7200 00NITM А; Служебна бележка, издадена от Началник отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ - Разград за М. М. с вх. № Ц2113-16-398/11 от 14.09.2020 г.; Констативен протокол № КВ-5-16-00809807/11.09.2020 г.; писмо Началник отдел „Пенсии“ до Началник отдел „КПК“ с изх. № Ц2113-16-398/4 от 12.08.2020 г.; Справка от регистър на осигурените лица за М. М. към дата 13.07.2020 г.; Справка от персонален регистър за осигурените периоди от 01.01.2005 г. до 31.12.2020 г. на лицето М. М. към дата 13.07.2020 г.; Удостоверение от кметство Лудогорци Обр. УП-3 с изх. № 94.00-026 от 13.03.2020 г.; Удостоверение от „Електроизграждане“ АД Обр. УП-3 с изх. № 25 от 20.08.2018 г.; Опис на осигурителен стаж на М. М. с дата 17.09.2020 г.;  Опис на осигурителен стаж на М. М. с дата 07.08.2020 г.; Заявление за отпускане на пенсия от М. М. вх. № Ц2113-16-398 от 13.07.2020 г.

           АДВ. М.: Нямаме други доказателствени искания.

           ЮРИСК. В.:  Нямаме други доказателствени искания.

           СЪДЪТ, след като съобрази изявлението на процесуалните представители на страните, НАМИРА, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО НА ДЕЛОТО

           АДВ. М.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените изцяло обжалваното Решение № Ц1012-16-74/1 от 20.11.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград, с което е потвърдено Разпореждане № Ц2140-16-96 от 06.10.2020 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване.

           Моля да ни бъдат присъдени сторените разноски, съобразно Списъка по реда на чл. 80 от ГПК, който представям.

           В допълнение на подробно изложените съображения в жалбата ще вметна само, че  след като стажът за редовна военна служба, положен от доверителя ми за процесния период се зачете за такъв и е положен до 31. 12.1999 г., при действието на нормата на чл.81 от ППЗП (отм.), то с оглед разпоредбата на § 9, ал. 1 КСО, същият следва да бъде признат за действителен осигурителен стаж по смисъла на § 1, т. 12 от ПЗР на КСО.

В този смисъл е и практиката на ВАС, известна на съда. Като е отказал да зачете този стаж за действителен осигурителен такъв, административният   орган неправилно е изтълкувал и приложил закона, респ. неправилно е изчислил и размера на общия осигурителен стаж на доверителя ми, което е довело да едно порочно решение. 

           След признаването на посочения стаж, отбит на редовна военна служба за осигурителен стаж за времето от 15.09.1973 г. до 01.11.1975 г., то осигурителният му стаж безспорно надвишава 15 години и с оглед на навършената му възраст към датата на подаване на заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, то същият    несъмнено е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68, ал. 3 от КСО. 

           Още веднъж, моля да поставите съдебния акт, в смисъла, в който бе поискан, както и да ни присъдите сторените съдебно деловодни разноски. В този смисъл моля за Вашия съдебен акт.  

            ЮРИСК. В.: Уважаема госпожо Председател, за периода от 15.09.1973 г. до 01.11.1975 г. на М. И. М. е зачетен стаж с продължителност 02 год. 01 мес. 17 дни, но същият не е действително положен по смисъла на § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на КСО. Съгласно същата разпоредба, действителен стаж е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работили по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Следователно действителен стаж е реално отработеното време. Положеният стаж на наборна военна служба   не е реално отработено време по трудово, служебно или друго правоотношение. Именно поради тази причина не може да се признае за  действителен осигурителен стаж.

           С оглед изложеното, моля да отхвърлите жалбата на М. И. М., като неоснователна и да потвърдите Решение № Ц1012-16-74/1 от 20.11.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград и потвърденото с него разпореждане, като правилни и законосъобразни.

           СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИОБЩАВА към материалите по делото днес депозирания от процесуалния представител на жалбоподателя Списък на разноските.

           СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

           Заседанието приключи в 13:55 часа.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/