ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Двадесет и четвърти февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2021

 

21

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И. Е. М. от с. О., обл. Р. не се явява. За него се явява адв. Р. В., преупълномощен от адв. Н. М.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Ръководителят на ТП на НОИ – Разград се явява главен юрисконсулт Т. А., редовно упълномощена. 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от И. Е. М. от с. О., обл. Р. против Решение № Ц1012-16-83/1 от 21.12.2020 г. на ръководителя на ТП на НОИ – Разград, с което е потвърдено Разпореждане № Ц2140-16-131 от 10.11.2020 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 КСО. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон. Излагат се съображения, че периодът на наборната военна служба е действителен осигурителен стаж, поради което са налице предвидените в закона предпоставки за отпускане на пенсия на жалбоподателя.

ДОКЛАДВА административната преписка по издаване на оспорения административен акт.

ДОКЛАДВА представеното с жалбата извлечение от военна книжка Серия АЛ, № 89306 на Т. Н. М.

АДВ. В.: Поддържам жалбата. Представям списък на разноските.

ЮРИСК. А.: Намирам жалбата за неоснователна. Моля да приемете представената от нас административна преписка, както и представените от жалбоподателя писмени доказателства.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства по административната преписка: Заповед № 3441 от 07.08.2020 г. на подуправителя на НОИ; Решение № Ц1012-16-83/1 от 21.12.2020 г. на ръководителя на ТП на НОИ – Разград; копие от военна книжка Серия АЛ, № 89306 на Т. Н. М.; известие за доставяне от 11.01.2021 г.; придружително писмо до И. М. с изх. № Ц1012-16-83/1 от 22.12.2020 г.; ; Решение № Ц1012-16-83/1 от 21.12.2020 г. на ръководителя на ТП на НОИ – Разград; жалба от И. М. с вх. № Ц1012-16-83 от 01.12.2020 г.; договор за правна защита и съдействие № 0000078880 от 24.11.2020 г.; Разпореждане № Ц2140-16-131 от 10.11.2020 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване; справка от Регистър на осигурените лица на НОИ при пенсиониране – обобщени суми по осигурители и години и трудови договори на И. М. към 11.09.2020 г.; удостоверение обр. УП-2 от „Хан Кубрат“ АД – Кубрат; удостоверение обр. УП-3 от „Хан Кубрат“ АД – Кубрат с изх. № 00-03-02 от 02.03.2020 г.; удостоверение обр. УП-3 от „Строител“ ЕАД – Разград с изх. № 30 от 16.07.2019 г.; удостоверение обр. УП-13 от ТП на НОИ – Търговище с изх. № 5507-25-10 от 03.01.2020 г.; удостоверение обр. УП-3 от „Абритус“ ЕООД – Разград с изх. № 120 от 17.07.2019 г.; удостоверение обр. УП-14 от ТП на НОИ – Търговище с изх. № 5508-25-1 от 03.08.2020 г.; опис на осигурителен стаж на И. М. заявление за отпускане на пенсия/и и добавка/и от И. М. с вх. № Ц2113-16-623 от 11.09.2020 г.

Счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. В.: Уважаема г-жо Председател, от името на доверителя ми поддържаме жалбата против съответния административен акт на ръководителя на ТП на НОИ – Разград. Моля да отмените същия като незаконосъобразен. Няма спор по фактическите обстоятелства. Има спор по приложение на материалния закон. Считаме, че материалният  закон е приложен неправилно. Решението е постановено в нарушение на материалния закон. Моля да го отмените. В жалбата подробно сме посочили съображения. Посочена е константна практика на ВАС. Налице е практика и на настоящата съдебна инстанция при идентични казуси.

Моля да отмените този незаконосъобразен акт, като ни бъдат присъдени направените съдебни разноски съгласно представен списък по реда на чл. 80 от ГПК.

ЮРИСК. А.: Уважаема г-жо Председател, моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на ръководителя на ТП на НОИ – Разград като законосъобразно и правилно. Считам, че административният орган правилно е зачел спорния стаж, положен като  наборна военна служба, като общ осигурителен стаж, а не като действителен по смисъла на § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на КСО, поради което намирам както обжалваното решение, така и потвърдено с него разпореждане за отказ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя като законосъобразни и правилни.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/