ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен съд - Разград

 

Административен

 
Година                                                                       Град                                           

Деветнадесети януари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                        Година

 Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

Ива Ковалакова - Стоева

Марин Маринов

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

Ива Рангелова

 
Секретар

 Ива Ковалакова - Стоева

 

 

 

 

 
Прокурор

118

 

2020

 

КАН

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:10

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ТД на НАП – Варна не се явява представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА „Пилко“ ЕООД – Разград не се явява представител.

Постъпило е писмено становище от ответника, който заявява, че няма да се яви негов представител и не възразява да се разгледа делото в негово отсъствие.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД се явява прокурор Ива Рангелова.

 

По хода на делото:

ПРОК. РАНГЕЛОВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата касационна жалба от ТД на НАП – Варна против Решение № 332 от 04.11.2020 г., постановено по АНД № 509/2020 г. по описа на Районен съд – Разград, с което е отменено НП № 493858-F499023 от 07.01.2020 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ЦУ на НАП. С отмененото наказателно постановление на „Пилко“ ЕООД – Разград за нарушение на чл. 118, ал. 10 от ЗДДС във връзка с чл. 59б, ал. 1, във връзка с чл. 59а, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на министъра на финансите са наложени съответно административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС, административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС и административно наказание “имуществена санкция“ в размер на 500,00 лева на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон, за което са излага съответни съображения. Иска се решението да бъде отменено, като бъде потвърдено наказателното постановление.

ДОКЛАДВА писменото становище на ответника, който счита жалбата за неоснователна, а решението за правилно и законосъобразно, и моли да бъде потвърдено изцяло.

ПРОК. РАНГЕЛОВА: Считам жалбата за допустима. Следва да бъде разгледана. Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОК. РАНГЕЛОВА: Уважаеми административни съдии, считам, че атакуваното съдебно решение следва да бъде отменено като неправилно. Не считам, че е допуснато съществено нарушение, което да е довело до ограничаване правото на защита така, както е посочено в съдебното решение на Районен съд – Разград. Видно от материалите по делото съставеният АУАН е изготвен в присъствието на пълномощник, съответно е и връчен на пълномощник на дружеството. Считам, че дори и да се приеме допуснато процесуално  нарушение при съставяне и връчване на АУАН, същото не е от категорията на съществените, което да води до отмяна на атакуваното пред районен съд  наказателно постановление.

Съгласно постоянната съдебна практика съществени са онези нарушения, които водят до ограничаване правото на защита на наказаното лице или пряко се отразяват върху съдържанието на крайния акт. Считам, че в настоящия случай нито една от посочените хипотези не е налице, тъй като нарушителят е имал възможност в пълнота да упражни правото си на защита и да установи факти и обстоятелства, различни от установените в акта и в наказателното постановление. Този извод се подкрепя от обстоятелството, че срещу съставения АУАН в срок е постъпило възражение. Наказателното постановление е своевременно обжалвано по съдебен ред пред Районен съд – Разград, който се явява инстанция по същество,  и наказаното лице е могло в пълнота да изложи всички свои доводи и възражения относно изготвеното наказателно постановление. Следователно считам, че не е допуснато соченото съществено процесуално нарушение, водещо до ограничаване правото на защита и опорочаване на наказателното постановление, с оглед посоченото.

Районен съд – Разград като е стигнал до обратните правни изводи и е отменил наказателното постановление на формално основание, съответно и без да разгледа спора по същество е допуснал съществено нарушение на закона, което налага отмяна на обжалваното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд – Разград.

В този смисъл моля за Вашия съдебен акт.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

          Заседанието приключи в 10:20  часа.

         

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:/п/