ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Двадесет и шести януари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 

 
В публично заседание в следния състав:

Ива Ковалакова - Стоева

Марин Маринов

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

Емилиян Грънчаров

 
Секретар

Ива Ковалакова - Стоева

 

 
Прокурор

2020

 

122

 

КАН

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:00

 
дело номер                              по описа за                 година.

На именното повикване в                        часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П. П П. от гр. Р. не се явява. За него се явява адв. М. М.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Областна дирекция на МВР – Разград не се явява представител.

ЗА РАЗГРАДСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Емилиян Грънчаров.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОК. ГРЪНЧАРОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата касационна жалба от П. П. П. от гр. Р.  против Решение № 415 от 13.11.2020 г., постановено по АНД № 916/2020 г. по описа на Районен съд – Разград, с което е потвърдено НП № 19-1075-000341 от 22.04.2019 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Разград. С потвърденото наказателно постановление на основание чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени административни наказания глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за шест месеца за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от същия закон. В жалбата се твърди, че решението на въззивния съд е материално незаконосъобразно и постановено при съществени  нарушения на съдопроизводствените правила. Излагат се подробни съображения в подкрепа на сочените отменителни основания. Иска се решението да беда отменено, като бъде отменено и наказателното постановление.

АДВ. М.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОК. ГРЪНЧАРОВ: Жалбата е процесуално допустима. Нямам искания по доказателствата.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. М.: Уважаеми административни съдии, моля Ви да уважите касационната жалба по съображения, подробно изложени в същата. Да постановите съдебен акт, с който отмените като незаконосъобразно наказателното постановление, издадено от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Разград по съображения, подробно посочени в касационната жалба.

Моля за решение в този смисъл.

ПРОК. ГРЪНЧАРОВ: Уважаеми административни съдии, с оглед на събраните по делото доказателства намирам постановеното от въззивния съд решение за правилно и законосъобразно. Касационната жалба, макар и процесуално допустима, е неоснователна. Считам, че при изяснената фактическа обстановка по делото въззивният съд е изложил подробни правни изводи, които изцяло споделям. На инкриминираната дата касационният жалбоподател с деянието си е осъществил състава на нарушението по чл. 5 от ЗДвП, а именно управление на МПС с концентрация на алкохол над 0.5 на хиляда.

Действително, както и въззивният съд е приел, в АУАН не е посочена концентрацията в резултат на извършеното химическо изследване на кръвта, а единствено резултата от извършената проба с техническото средство дрегер. Административнонаказващият орган безспорно е взел предвид тези доказателства при съставяне и издаване на наказателното постановление и е посочил действителната концентрация. Правилно въззивният съд е приел, че деянието се явява съставомерно, тъй като разпоредбата на чл. 5 от ЗДвП предвижда наказателна отговорност за онзи, който управлява над 0.5 на хиляда, което безспорно в случая е налице.

Считам, че при провеждане на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения, нито нарушения на материалния закон, твърдени в касационната жалба, поради което Ви предлагам да оставите решението в сила.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                  СЕКРЕТАР:/п/