ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Двадесет и шести януари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 

 
В публично заседание в следния състав:

Ива Ковалакова - Стоева

Марин Маринов

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

Емилиян Грънчаров

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

123

 

КАН

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:10

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                        часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна се явява адв. Л. М.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Комисия за енергийно и водно регулиране – София се явява главен юрисконсулт Н. Н.

ЗА РАЗГРАДСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Емилиян Грънчаров.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. Н.: да се даде ход на делото.

ПРОК. ГРЪНЧАРОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА Решение № 366 от 15.10.2020 г., постановено по АНД № 280/2020 г. по описа на Районен съд – Разград, с което е изменено НП № НП-16 от 08.04.2020 г., издадено от председателя на КЕВР, с което за нарушение на т. 3.3.1 от Лицензия № Л-138-07 от 13.08.2004 г. за разпределение на електрическа енергия  на „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 60 000 лв. на основание чл. 206, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за енергетиката, като нарушението е преквалифицирано по чл. 206, ал. 1 от същия закон и е намален размерът на имуществената санкция от 60 000 лв. на 20 000 лв. Недоволни от решението са останали и двете страни от делото. Касационният жалбоподател КЕВР оспорва решението в частта, в която е изменено наказателното постановление, като е преквалифицираното деянието и е намалена санкцията. Излага подробни съображения, че решението в тази част е постановено в нарушение на материалния закон, поради което иска то да бъде отменено в тази част и да бъде потвърдено изцяло наказателното постановление.

Касационният жалбоподател „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна счита оспореното решение за постановено в нарушение на съдопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон, за което излага подробни съображения. Моли решението да бъде отменено и делото да бъде върнато на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав, алтернативно решението да бъде отменено и да се постанови ново, с което да се отмени наказателното постановление.

ДОКЛАДВА отговор на касационната жалба от „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна, в който се излагат съображения за нейната неоснователност.

АДВ. М.: Поддържаме депозираната касационна жалба, като оспорваме депозираната такава от страна на КЕВР. Няма да сочим  доказателства. Исканите от нас доказателства, които считаме за относими и допустими, не са събрани от Районен съд – Разград и същите не могат да бъдат събрани в настоящото производство, макар да поддържаме искането си.

ЮРИСК. Н.: Поддържам подадената от КЕВР касационна  жалба, с която оспорваме въззивното решение в частта, с която е преквалифицирано деянието. Оспорвам изцяло подадената от „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна касационна жалба. Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания.

АДВ. М.: Извън исканията по доказателствата, свързани с попълване на делото с доказателствен материал, искаме единствено да представим доказателства за сторените от нас разноски за настоящото  производство, които молим да приложите по делото.

ПРОК. ГРЪНЧАРОВ: Считам, че касационните жалби са процесуално допустими. Нямам доказателствени искания. Не се противопоставям да бъдат приети представените списъци за разноските по делото.

 

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. М.: Уважаеми административни съдии, както сме изложили и в депозираната от нас касационна жалба налице са множество нарушения, допуснати от Районен съд – Разград при първоинтанционното разглеждане на делото. Не са обсъдени възраженията, наведени в жалбата против наказателното постановление от страна на „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна досежно липсата на индивидуализация на нарушението от обективна страна, досежно нарушението на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, както и възражението за липса на изпълнително деяние, което да съставлява от фактическа страна нарушение.

Направени са доказателствени искания, насочени към установяване на липса на съставомерност на деянието, които доказателствени искания са оставени без уважение, при това без излагане на мотиви в тази посока от страна на първоинстанционния съд. Самото решение на Районен съд – Разград като цяло е немотивирано, то съдържа единствено безкритично възприемане на описаната в наказателното постановление фактология, без да съдържа каквито е да било мотиви относими към нарушението, неговата съставомерност, поради което считаме, че първоинтанционното решение  следва да бъде отменено, а делото върнато за разглеждане от друг състав на районен съд. В условията на евентуалност молим, в случай, че счетете, че многобройните процесуални нарушенията, допуснати от Районен съд – Разград са отстраними в настоящото производство, да отмените решението и да постановите ново, с което да отмените наказателното постановление.

По отношение на депозираната от страна на КЕВР жалба считаме същата за неоснователна. Подробни съображения сме изложили в депозирания отговор, както по отношение на липсата на определение за повторно в Закона за енергетиката и в този смисъл  липса на съставомерен признак на нарушението, който да е законоустановен, невъзможността за прилагане по аналогия както на закона, така и на правото.

Констатираната и от Районен съд – Разград различна квалификация на деянието по обжалваното наказателно постановление и цитираните в същото други наказателни постановления, с оглед обосноваване на твърдяната от КЕВР повторност, поради което и нарушенията не могат да се определят като такива от един и същи вид.

В този смисъл моля да оставите без уважение депозираната от КЕВР жалба.

ЮРИСК. Н.: Уважаеми административни съдии, оспорвам подадената касационна жалба. Поддържам подадената жалба от страна на КЕВР. Считам, че решението в частта, с която е изменено наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения сме изложили в касационната жалба, които поддържам в днешното съдебно заседание.

Видно от приложените по делото наказателни постановления „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна вече веднъж е било санкционирано за извършване на нарушение на лицензионната дейност, а именно предоставяна на електрическа енергия, несъответстваща на определеното качество.

Неправилно съдът е приел, че в случая не е налице идентичност между цитираните наказателни постановления, доколкото и в двата случая се касае за едно и също нарушение, а именно предоставяне на електрическа енергия, която не отговаря на определеното качество. В останала си част въззивното решение е правилно и законосъобразно. Не са налице твърдените от касатора нарушения на съдопроизводствените  правила, решението е мотивирано. Съдът е събрал всички относими към делото доказателства. Разпитан е един свидетел. Правилно в случая е оставено без уважение направеното искане за допускане на експертиза, доколкото същото е неотносимо към предмета на настоящия спор. С оглед събраните факти правилно въззивният съд е заключил, че безспорно „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна е осъществило вмененото му нарушение като е предоставило електрическа енергия, която не отговаря на посочените изисквания. Подробни съображения съм изложил в писмените бележки, които представям.

Правя възражение за прекомерност на претендираните разноски от страна на представителя на касатора и с оглед изхода на спора ще моля да ми бъдат присъдени разноски в размер на юрисконсултско възнаграждение.

Моля да постановите решение, с което да потвърдите изцяло издаденото наказателно постановление.

АДВ. М.: Моля да имате предвид, че спорът е специфичен, но тук става въпрос за една особена материя, която регулира качеството на предоставяне на захранване и исканата от нас експертиза е насочена именно към установявана на липсата на съставомерност както изключенията, предвидени в самата методология, и обектите, по отношение на които тя може да се прилага, така и по отношение на начина на установяване на нарушението. Много подробно сме описали в още в жалбата, която е разгледана от Районен съд – Разград срещу наказателното постановление, че видът на обекта, начинът на измерването, къде е измерен имат пряко отношение към това да се установи дали е налице въобще задължение за електроразпределителното предприятие, в лицето на „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна, да доставя енергия с определени показатели към процесния обект. В този смисъл експертизата не само е относима, но е насочена пряко към разкриване на съставомерни или липсата на съставомерни признаци на нарушение.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

Ние не доставяме енергия, тъй като ние сме разпределително предприятие. Доставчик на енергия е трето за спора лице. В жалбата са изложени подробни съображения по отношение на това, че въпросният  стандарт се прилага само по отношение на определени обекти в зависимост от това дали обектът е регулирана или нерегулирана територия. Експертизата е насочена и към това да установи дали въобще тази мрежа е наша, защото ние имаме задължение да доставяме енергия само по нашата мрежа. Докато там е налична частна мрежа. Това не е мрежа, която е изградена от нашето дружество и не може някой да ни вменява задължения да пренасяме енергия с определено качество по съоръжение, което не е наша собственост. Поисканата в производството пред Районен съд – Разград експертиза  е насочена към установяване и на тези факти, поради което ние считаме, че е налице процесуално нарушение на първоинстанционния съд при недопускането на исканата експертиза   доколкото по този начин делото е решено при липса на събрани  доказателства относно всички относими факти. Не на последно място разпоредбата на чл. 107, която сме цитирали в депозираната касационна  жалба, която вменява задължение на съда да събира доказателства както за виновност, така и за невинност на лицето. Всъщност тази експертиза ще разкрие факти и обстоятелства, което са относими към това да се извърши преценка дали въобще съществува такова задължение. Дали този обект, ако приемем, че съществува такова задължение енергията,  която се пренася към процесния обект да е с определени качества, и това е наше задължение, дали този обект не попада в изключенията от методиката, които са разписани от КЕВР, защото такива има и те са посочени в депозираната жалба срещу наказателното постановление.

В този смисъл експертизата е изключително необходима, защото Районен съд – Разград е разрешил това дело единствено преписвайки  констатациите в издаденото наказателно постановление и разпитвайки  административнонаказващия орган, и то давайки си ясна сметка, че наказателното постановление е издадено изцяло въз основа на документи. Аз затова твърдя и липса на мотиви в решението, защото ако може да се приеме, че има някакви мотиви въобще, то те са толкова бланкови, че са относими към всяко едно съдебно решение, с което се потвърждава каквото и да е наказателно постановление, независимо по кой закон.

Няма изложение в мотивите, което да касае обсъждане на възраженията, направени от „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна. Същите дори не са посочени в първоинтанционното решение, а те са множество и са подробно развити с позоваване на съответната приложима правна уредба, доколкото се касае за специфична материя. Нито дума по отношение на тези възражения в акта. Единствено буквално  преписване на констатациите в наказателното постановление. Никакви  мотиви по отношение на това защо съдът не желае да допусне експертиза. В крайна сметка това не само препятства правото на защита, а на практика отрича възможността да се осъществява такава въобще. Затова нашето искане е насочено към повторно разглеждане на това делото от друг състав.

ЮРИСК. Н.: Видно от материалите по делото безспорно имотът, до който се доставя електрическата енергия е на абонат на дружеството и в тази връзка като абонат на дружеството същият би следвало да получава енергия отговаряща на качеството по същия начин, по който всеки един друг абонат на дружествено. Тези факти не се спорят от жалбоподателя. В тази връзка е неотносими събирането на доказателства относно собствеността на мрежата. Абонатът е абонат на дружеството. Те доставят електрическа енергия до този абонат. Абонатът се намира в рамките на тяхната лицензионна територия. Именно поради тази причина те следва да изпълняват своите лицензионни задължения. По отношение на извършената проверка и казаното от колегата, че тя е само по документи. Да, но искам да подчертая, че в случая служителите на комисията, които са осъществили проверката, са изискали от дружеството жалби, по които вече веднъж дружеството се е произнесло по отношение на качеството. Това не е първична жалба подадена от този абонат. Тази жалба веднъж вече е била разглеждана и тя е била решена. В конкретния случай комисията осъществява един последващ контрол на действията на дружеството.

Искам да обърна внимание на съда, че констативният протокол, на чиито констатации, на базата на които е издадено наказателното постановление, е съставен от служители на дружеството. Измерването е направено от служители на дружеството, с уреди на дружеството и същите тези служители са обобщили констатациите в констативния протокол, който е представен на комисията, а видно от същия качеството не отговаря на нормативната уредба.

ПРОК. ГРЪНЧАРОВ: Уважаема административни съдии, с оглед събраните по делото доказателства считам, че постановеното от  въззивния съд решение, с което е изменено издаденото от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране наказателно постановление, с което на „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна е наложена имуществена  санкция от деяние по чл. 206, ал. 3 такова по чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката и съответно имуществената санкция е намалена от 60 000 лв. на 20 000 лв. за правилно и законосъобразно, а касационните жалби, макар и процесуално допустими, за неоснователни.

Считам, че въззивният съд е събрал в развилото се пред него производство всички относими по случая доказателства, които са позволили да реши делото по същество.

При изяснената фактическа обстановка считам, че въззивният съд е достигнал и до правилен правен извод, а именно, че с извършеното деяние действително е осъществен съставът на нарушението по чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката. Изцяло споделям изложените доводи, че в случая не може да става въпрос за повторност, тъй като макар и санкционирано веднъж „Електроразпределение Север“ АД – гр. Варна, то е за нарушение, което е различно по вид.

Считам, че съставеният АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление не страдат от пороци. Считам, че не са налице твърдяните в касационните жалби съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и нарушение на материалния закон. Не считам, че следва да бъдат събрани други доказателства по делото, поради което няма основание да бъде отменяно решението или връщане на делото за разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Ето защо Ви предлагам да оставите решението в сила.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                  СЕКРЕТАР:/п/