ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен съд - Разград

 

Административен

 
Година                                                                       Град                                           

Девети февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                        Година

 Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

Ива Ковалакова - Стоева

Марин Маринов

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

Тихомир Тодоров

 
Секретар

Марин Маринов

 

 

 

 
Прокурор

125

 

2020

 

КАН

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:20

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Областна дирекция на МВР – Разград не се явява представител.

Постъпило е писмено становище от главния юрисконсулт на ОД на МВР – Разград, който не възразява да се даде ход на делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Р. И. К. от с. Г., общ. Р. се явява адв. Ю. Й., редовно упълномощен.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД се явява Окръжният прокурор Тихомир Тодоров.

 

По хода на делото:

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

ПРОК. ТОДОРОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата касационна жалба от главния юрисконсулт при Областна дирекция на МВР – Разград против решение от 29.10.2020 г., постановено по АНД № 491/2020 г. по описа на Районен съд – Разград, с което е отменено НП № 1873-15-134 от 10.07.2020 г., издадено от директора на ОД на МВР – Разград. С отмененото наказателно постановление на Р. И. К. на основание чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300,00 лева. В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон. Излагат се подробни съображение в подкрепа на отменителните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 НПК. В писменото становище, постъпило на 05.02.2021 г. се излагат същите доводи. Иска се решението да бъде отменено, като бъде потвърдено наказателното постановление.

АДВ. Й.: Моля жалбата да бъде отхвърлена. Няма да сочим други доказателства.

ПРОК. ТОДОРОВ: Жалбата е процесуално допустима. Подадена е в срок. Не е необходимо събирането на доказателства.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Й.: Уважаеми административни съдии, моля да оставите в сила решението на Районен съд – Разград поради следните съображения:

От фактическа страна изложената обстановка в наказателното постановление не отговаря на действителността. По време на извършване на проверката на 13.04.2020 г. Р. К. не е бил на детска площадка. Той е бил със семейството си в задблоковото пространство на ул. „Св. Климент“ № 42. Действително в района има детска и футболна площадка, но Кръстев не е бил на тях. По това време същите са били заключени с катинар и вериги, както се установи в хода на делото пред районния съд.

В действителност К. е излязъл на разходка със съпругата си и малолетния си син като целта на разходката е била по препоръка на лекарите, тъй като детето страна от тежко бъбречно заболяване – *******. Освен семейството не е имало наоколо други лица. Не са използвали детската площадка и отразеното в наказателното постановление не отговаря на действителността. По този начин същите не са нарушили заповедта на министъра на здравеопазването.

По интерес е настоящият случай от правна страна.  Цитираната Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. е издадена на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и безспорно непредставлява индивидуален административен акт  по смисъла на чл. 21 от АПК, при което следва да се разгледат и останалите два възможни варианта дали тази заповед е общ или нормативен акт. Съгласно легалната дефиниция на чл. 65 от АПК общи са административните  актове с еднократно правно действие, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказ да се издадат такива актове. Считам, че въпросната заповед не изпълнява  цитираната дефиниция. Същата има за свои адресати неограничен брой от лица, както и многократно правно действие.

От друга страна съгласно дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се неопределен и неограничен брой адресати и имат многократни правни действия. Считам, че въпросната заповед на министъра на здравеопазването  отговаря именно на тази дефиниция. Същата е издадена на основание законовата разпоредба на чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето. Във връзка с приложението на същата има за свои адресати всички пребиваващи на територията на Република България без ограничаване по място и относно кръга на лицата срещу които се прилага. Разпоредбите на заповедта имат многократни правни действия, тъй като създават задължение за всички субекти непрекъснато да спазват противоепидемичните изисквания и  мерки до изричната отмяна на акта, с който са въведени. Изброените характеристики определят министерската заповед като нормативен административен акт съгласно дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК.

Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България обаче  всички нормативни актове задължително се публикуват като условие за влизането им в сила. В чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните актове е предвидено, че законите и постановленията на Министерски съвет и нормативните актове на министрите и на ръководителите на други ведомства са обнародват в Държавен вестник. Изискване за обнародване в Държавен вестник на нормативните административни актове, освен тези на общинските съвети, е въведено и с разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от АПК. Въпросната заповед на министъра на здравеопазването не е била обнародвана в Държавен вестник, а освен това към него момент не е действала и разпоредбата на чл. 63, ал. 11 от Закона за здравето, тъй като същата е приета с изменението на Закона за здравето, обнародван в ДВ, брой 44 от 2020 г.  и са влезли в сила едва на 14.05.2020 г. Ето защо считам, че към 13.04.2020 г. въпросната заповед не е породила своето правно действие.

 В обобщение на горното независимо дали ще приемете, че цитираната заповед е общ административен акт или нормативен такъв, и в двата случая наказателното постановление е незаконосъобразно. Крайният извод, който се налага е за незаконосъобразност на наказателното постановление, издадено от директора на ОД на МВР – Разград поради постановяването му в нарушение на закона. Като се е произнесъл в същия смисъл, макар и прилагайки разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, Районен съд – Разград правилно е приложел закона.

При така изложеното намирам, че обжалваното решение на Районен съд – Разград не страда от пороци, представляващи касационни основания за отмяната му. Същото е правилно и законосъобразно постановено, поради което следва да бъде оставено в сила.

В тази връзка бих желал да посоча и съдебна практика, а именно Решение № 286 на Административен съд – Велико Търново по АНД № 10283 от 2020 г., Решение № 10 на Административен съд – Кърджали по АНД №  166 от 2020 г., Решение № 15 на Административен съд – Плевен по АНД №  1034 от 2020 г. и Решение № 285 от 22.12.2020 г. на Административен съд – Велико Търново по АНД № 10282 от 2020 г.

Считам, че ще се съобразите с така изложените от мен доводи, поради което моля да потвърдите решението на Районен съд – Разград.

Моля да ни бъдат присъдени и разноски по делото.

ПРОК. ТОДОРОВ: Уважаеми административни съдии, изцяло споделям доводите на представителя на Областна дирекция на МВР – Разград. Не сме изправени пред хипотезата на чл. 28 от ЗАНН. Налице е касационно основание, а именно противоречие с материалния закон, поради което Ви предлагам да отмените отменителното решение.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:30  часа.

 

         

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:/п/