ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Девети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 

 
В публично заседание в следния състав:

Ива Ковалакова - Стоева

Марин Маринов

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

Тихомир Тодоров

 
Секретар

Председателя

 

 
Прокурор

2021

 

2

 

КАН

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:35

 
дело номер                              по описа за                 година.

На именното повикване в                        часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р. С. К. от гр. В. не се явява. За него се явява адв. Ж. Ч., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Комисия за финансов надзор – София се явява главен юрисконсулт М. В., редовно упълномощен.

ЗА РАЗГРАДСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява Окръжният прокурор Тихомир Тодоров.

 

По хода на делото:

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. В.: Да се даде ход на делото.

ПРОК. ТОДОРОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата касационна жалба от Р. С. К. от гр. В. против Решение № 386 от 30.10.2020 г., постановено по АНД № 469/2020 г. по описа на Районен съд – Разград, с което е потвърдено НП № Р-10-348 от 03.07.2020 г., издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. С потвърденото наказателно постановление на основание чл. 221, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 20 000 лв. за нарушение на чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с т. 1, б. „б“ от същия закон. В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, като постановено при съществени нарушения на процесуалните правили и в нарушение на материалния закон. Излагат се  подробни съображения  в подкрепа на сочените отменителни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК. иска се решението да бъде отменено, като бъде отменено и наказателното постановление. В касационната жалба е направено доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна  експертиза, която да даде заключение:

1. в края на месеците август, септември, октомври и ноември разполагало ли е дружеството с налични парични средства по банкови сметки или в брой на каса?

2. какво е било предназначението на сумите по заеми и дали условията по заема са благоприятни?

АДВ. Ч.: Поддържам жалбата. На мен ми е известно, че пред касационната инстанция се приемат само писмени доказателства. Аз съм посочил, че не са изяснени тези обстоятелства, които са свързани с три наши възражения. Отделно от това ние сме направили едно друго искане да бъде отменено решението на районния съд и да бъде върнато за разглеждане от друг състав на същия съд и тогава евентуално да бъде прието това доказателствено искане.

ЮРИСК. В.: Оспорваме касационната жалба. Считаме, че на основание чл. 219 от АПК, доколкото се прилагат правилата на глава дванадесета, искането за допускане на експертиза е недопустимо и моля да го оставите без уважение.

ПРОК. ТОДОРОВ: Жалбата е процесуално допустима. Подадена е в срок. Аз също считам, че на този етап в касационното производство е недопустимо събирането на такова доказателство.

СЪДЪТ като взе предвид разпоредбата на чл. 219 АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за назначаване на съдебно-икономическа експертиза в касационното производство.

Счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Ч.: Уважаеми административни съдии, изложил съм много подробни съображения относно несправедливостта на обжалваното решение на районния съд. Исканията са две, които сме направили. Едното е да отмените изцяло решението и да върнете делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Едва ли сте разглеждали друго дело по което нито едно възражение, направено в жалбата пред районния съд, свързано със съществени основания относно правилността, да не е разгледано. Изобщо нито едно не е разгледано. Няма мотиви в тази връзка в решението и това обикновено означава, че не може да се провери правилността му. Не са събрани нито едно от доказателствата, които ние сме поискали, като няма никакви мотиви в тази връзка.

Иначе по правилността на решението ако прецените, че няма съществени нарушения на процесуалните правила на първо място Ви моля да разгледате дали не е изтекъл преклузивният срок по чл. 34 от ЗАНН, тримесечният преклузивен срок, във връзка със съставянето на АУАН. Ако има нарушение, то е довършено през месец  ноември 2018 г. През първата половина на 2019 г. административнонаказващият орган е имал представа за абсолютно всички факти, които е обсъждал в административния акт – кредитите, от кога са получени, размер на кредитите, кои са лицата, които представляват дружеството, кой е изпълнителен директор, какви решения са приемани, всичко това в докладите, които по силата на специалния закон публичното дружество е следвало да представя и по силата на отчетите, които е следвало да представя, са били в Комисията за финансов надзор. Това е изяснено по делото. Актът обаче е съставен през месец януари 2020 г., т.е. повече от половин година след като, според мен, всички  факти, свързани с евентуално нарушение, са били известни. По-важен  е следващият фактически въпрос – кога е бил открит нарушителят, който е публична фигура, който се съдържа във всички тези данни, които са представени по преписката и според мен срокът за съставяне на административния акт е бил изтекъл много преди месец януари 2020 г. Този срок е преклузивен и той води до недопустимост да се състави административният акт.

По изложените от нас възражения – има обаче някои пряко свързани с наличието на фактическия състав, който казва, че нарушението, което е свързано с превишаване на един минимален праг следва да се вземе стойността на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса, от които единият да е одитиран. В административния акт е посочен отчет месец септември 2019 г., който не е одитиран, но той не е последният отчет, тъй като нарушението е довършено през следващия месец. Само по това възражение нещо е казал районният съд и аз съм посочил в касационната жалба да го поправи, че има и един месец юни 2019 г., т.е. ако се приемат тези два отчета, тогава се приема, че минималния праг, който е нарушен с действията на изпълнителния директор, но нито един от двата не е одитиран. Още в наказателното постановление, в административния акт е приет баланс, който не е последен, независимо дали е отидиран или не. Според нас само това е достатъчно да се приеме, че не е налице фактическият състав на административното нарушение.

Експертизата, която поискахме пред районния съд е свързана със съществени обстоятелства по делото, които се съдържат и в самите договори за заем, в тях изрично е написано, че са свързани със заплащане енергийни разходи и заплати на работници. Трите месеца дружеството не е имало нито един лев по своите сметки и сега да откаже районният съд да изследва това обстоятелство, което е свързано и с чл. 28, който е свързан с чл. 8 според мен е съществено нарушение на процесуалните правила.

Искам да се спра на още едно нарушение, свързано с правилността на наказателното постановление, което също не е разгледано от районния съд. Има изключващи забраната, която е разгледана в наказателното постановление обстоятелства и те са посочени в чл. 114, ал. 10, т. 3. По делото с документи, които районният съд прибра по делото, но това са  извадки от публичния Търговски регистър, справка може да се направи и без да се представят писмени доказателства, е установено, че холдинговото  дружество има акционерни права повече от 78% върху дружеството,  чиито изпълнителен директор е санкциониран. При това положение цитираната от мен разпоредба е изключение от това правило, което представлява забрана да се теглят заеми или да се извършват други сделки  над определен праг от активите на дружеството. Считам, че до приложението на това изключение също следва да се направи извод за неправилността на наказателното постановление и от там за неправилността на решението на районния съд.

Моля да разгледате и всички други конкретни обстоятелства, които сме изложили, свързани с правилността на обжалваното решение и да се произнесете по начина, по който сме поискали.

Ние сме претендирали разноски пред районния съд, би могло да се произнесе съдът, ако отмени решението и се произнесе по същество.

В този смисъл моля и за Вашия съдебен акт.

ЮРИСК. В.: Уважаеми касационни съдии, моля да оставите касационната жалба без уважение и да оставите в сила решението на въззивния съд като правилно. Считам, че не са налице касационни  основания за отмяна на обжалвания акт още повече, че основанията, преповторени в касационната жалба веднъж са обсъдени в административнонаказателното производство, втори път са обсъдени пред въззивния съд и сега се преповтарят едни и същи основания. Ние сме изложили подробни съображения в самото наказателно постановление, така и пред Районен съд – Разград.

Искам само да маркирам някои основни факти. Считам, че плоскостта в случая се измества защото твърдените факти, че дружеството е било в крайна необходимост, не е можело да функционира, всъщност  изместват плоскостта за извършеното нарушение. Жалбоподателят е санкциониран за това, че без изрично овластяване от общото събрание на акционерите са сключени определени договори, които надвишават праговете по ЗППЦК. Законът не забранява на дружествата да сключват  договори, а въвежда специални изисквания по какъв начин да става това изрично овластяване. В случая нито съвета на директорите, нито жалбоподателят са били овластени от общото събрание на акционерите,  поради това е и съставен АУАН и издадено наказателно постановление за извършване на нарушение.

На следващо място бих искала да обърна внимание, че видно от жалбата срещу наказателното постановление направените доказателствени искания са от рода на това административнонаказващият орган да представи административнонаказателната преписката в цялост, което е направено. Искане разпит на двама свидетели, които да докажат какви са били производствените процеси към онзи период, което е оставено без уважение от Районен съд – Разград, защото е неотносимо. Не са представени никакви писмени доказателства, дори напротив. Ноторно известно е, че за периода, за който става въпрос, дружеството на практика е функционирало, производственият процес не е бил спрян, а всякакви вътрешни проблеми във връзка с изплащането на работни заплати, консумативи и други разходи нямат отношение, а дори да имаха отношение, управляващият дружеството би могъл да свика общо събрание на акционерите, да се вземе едно изрично овластяване, каквото изисква разпоредбата на чл. 114 от ЗППЦК и тогава нямаше да бъда налице съставът на извършеното нарушение.

По отношение на твърденията, че е пропуснат срокът по чл. 34 от ЗАНН за съставяне на АУАН моля да вземете предвид, че изрично и в акта и в наказателното постановление сме посочили считано от коя дата, кога са представени последните относими доказателства, а именно на 11.10.2019 г.

Наясно съм, че разпоредбите на ЗППЦК не са често срещани, но в крайна сметка законът ясно казва какви финансови отчети, баланси  представят публичните дружества, които са под надзорни на Комисията по финансов надзор лица и в случая за да се определи прага, с който се превишава една сделка разпоредбата ясно казва, че се вземат сумите от последните два изготвени счетоводни баланса, поне единият от които  одитиран, т.е. не е необходимо двата да са одитирани. Именно в защита на дружеството се вземат по-ниските стойности и за да не само на база на един одитиран финансов отчет законодателят е въвел два. Такава е разпоредбата и тя е ясна.

По отношение на изложеното в жалбата, че е налице чл. 28 от ЗАНН, а именно института на маловажността, считам, че не са налице доказателства, които да показват, че извършеното нарушение е с по-ниска степен на обществена опасност. Не разбирам изложените в касационната жалба мотиви за резултатните престъпления, защото в случая законодателят ясно не е предвидил за тази разпоредба настъпване на вредоносни последици, поради което намирам това за неотносимо.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение както за първата инстанция, доколкото въпреки изричната ни молба изпратена по чл. 248 от ГПК до Районен съд – Разград липсва произнасяне за присъждане на разноски пред първата инстанция, които са поискани надлежно в хода на делото по същество. Претендираме разноски и за  настоящата инстанция.

На стр. 5 от наказателното постановление ясно е посочено как са изчислени сумите и от кои баланси са взети. Разпоредбата изисква два, единият от които одитиран. Публичните дружества предоставят отчети на тримесечие, на шестмесечие, представят годишен одитиран финансов отчет. Твърде завишени са изискванията и се представят постоянно финансови уведомления или отчети съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

ПРОК. ТОДОРОВ: Уважаеми административни съдии, аз Ви  предлагам да оставите в сила решението. Същото е законосъобразно. Неоспорим факт е, че към момента на тези действия управителят и представител на акционерното дружество „Дружба“ АД е действал без да бъде овластен от общото събрание на дружеството. Това въобще не се спори по делото. От там изхождайки от единствената цел на този закон, че  е необходимо въвеждането на финансова дисциплина по отношение на финансовите, търговските и данъчните субекти очевидно е, че имаме нарушение на чл. 114 от законодателството. Нямаме нарушение на процесуалните правила, така че след като липсват каквито и да са касационни основания аз Ви предлагам да оставите в сила решението.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                  СЕКРЕТАР:/п/