ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Девети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 

 
В публично заседание в следния състав:

Ива Ковалакова - Стоева

Марин Маринов

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

Тихомир Тодоров

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2021

 

3

 

КАН

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:10

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                        часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Областна дирекция на МВР – Разград не се явява представител.

Постъпило е писмено становище от главния юрисконсулт при ОД на МВР – Разград, в което не се възразява да се даде ход на делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА К. И. В. от гр. Р. се явява адв. Е. С., редовно упълномощена.

ЗА РАЗГРАДСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява Окръжният прокурор Тихомир Тодоров.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ПРОК. ТОДОРОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата касационна жалба от Областна дирекция на МВР – Разград против Решение № 330 от 04.11.2020 г., постановено по АНД № 20203330200521/2020 г. по описа на Районен съд – Разград, с което е отменено НП № 1873-15-271 от 15.07.2020 г., издадено от директора на Областна дирекция на МВР – Разград. С отмененото наказателно постановление на К. И. В. от гр. Р. на основание чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300,00 лева за нарушение на същия текст. В жалбата се твърди, че решението е неправилно и се излагат подробни съображения в подкрепа на касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1  НПК. Иска се решението да бъде отменено, като бъде потвърдено наказателното постановление. Същите съображения се излагат и в писменото становище, постъпило на 05.02.2021 г.

АДВ. С.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим доказателства. Представям и моля да приемете списък на разноски.

ПРОК. ТОДОРОВ: Жалбата е процесуално допустима. Не е необходимо събирането на доказателства.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. С.: Уважаеми административни съдии, моля да потвърдите решението на Районен съд – Разград като правилно и законосъобразно. Считам, че съображенията, които са изложени в жалбата по никакъв начин не се подкрепят от събраните по делото доказателства. Нарушението така, както е посечено в наказателното постановление не беше доказано в съдебно заседание. И двете инстанция както Районна прокуратура – Разград, така и Районен съд – Разград много подробно са анализирали събраните доказателства и са стигнали до единствения правилен извод и затова считам, че решението следва да бъде потвърдено.

От друга страна от изложените в жалбата съображения по никакъв начин не става ясно защо според жалбоподателя не следва да се приеме, че случаят е маловажен. Фактът, че е била такава обстановката не е достатъчно като основание да се налага такова наказание.

Отделно от това медицинската документацията, която беше приложена по делото, беше с единствено цел да бъдат подкрепени  твърденията от наша страна. Никой не оспорва датата, на която са издадени. Единствено във връзка с тази документация се е намирало лицето с децата си в парка по това време. Затова считам, че решението е правилно и ще Ви моля да го потвърдите в този смисъл.

ПРОК. ТОДОРОВ: Уважаеми административни съдии, ако следваме логиката на въззивната инстанция при констатиране на нарушение по Закона за здравето излиза, че всяка една проява, на всеки един член на обществото, бидейки наказателно отговорно и административнонаказателно отговорно, следва да се неглижира и да се приема разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, защото точно въззивната  инстанция е приела, че сме изправени пред хипотезата на чл. 28 от ЗАНН.  Нещо, което е съвършено погрешно.

Във времена, при които тази пандемична обстановка непрекъснато се разраства, това не е някакъв регионален, не е някакъв републикански, а е световен проблем, и да се разсъждава по този начин е недопустимо и нелогично.

Да оставим настрани проявата на Районна прокуратура – Разград, тя в своя нарочен акт е приела, че липсват данни за престъпления от общ характер и затова счита, че проявата следва да бъде санкционирана като административна простъпка.

Законодателят в чл. 2, ал. 2 от НК действително предвижда случаи  ако от датата на действието до датата на санкционирането последва по- благоприятен режим, то в интерес на извършителя се прилага този по-благоприятен режим. Само че нито една дума, нито едно изречение въззивната инстанция не е споменала в тази насока. Някак си голословно, изолирано от описателната норма на чл. 28 декларативно е прокламирала, че тази проява е по чл. 28 от ЗАНН и тогава се поставя въпросът къде е общата превенция на тези зачестили прояви. Бъдете сигурни, че ако Вие дори се замислите, че следва да оставите в сила това решение като законосъобразно, то лавинообразно, чрез социалните мрежи, ще добие популярност това, че едва ли не всички ние, бидейки членове на това общество, не спазвайки противоепидемичните мерки, следва да се чувстваме безнаказани.

Така че аз смятам, че има нарушение на материалния закон по чл. 348 от НПК, поради което Ви предлагам да отмените това отменително решение и вместо него да постановите друго, с което да потвърдите наказателното постановление.

АДВ. С.: Съдебният акт не може да почива на предположения  и евентуално, че може да се допусне да се застраши живота или здравето. Всеки съдебен акт би трябвало да почина на конкретни доказателства, каквито по делото липсват. Отделно от това законът изрично е посочил съставомерността кога е налице едно нарушение. В случая както е несъставомерно нарушението, така от друга страна дори да допуснем, че  има някакво нарушение, за което няма доказателства, то действително се явява маловажен случай. Предположение, че може да се застраши не може да е основание за налагане на наказание.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                  СЕКРЕТАР:/п/