ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен съд - Разград

 

Административен

 
Година                                                                       Град                                           

Двадесет и трети февруари

 

Две хиляди двадесет и първа

 
                                                                                                             състав

На                                                        Година

 Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

Ива Ковалакова - Стоева

Марин Маринов

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

Емил Енчев

 
Секретар

Председателя

 

 

 

 
Прокурор

16

 

2021

 

КАН

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Енерджи драйв“ ЕООД – с. Острово, обл. Разград се явява адв. С. Б. от АК – Русе, редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе не се явява представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РАЗГРАД се явява прокурор Емил Енчев.

 

По хода на делото:

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ПРОК. ЕНЧЕВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата касационна жалба от „Енерджи драйв“ ЕООД – с. Острово, обл. Разград против Решение № 367 от 04.12.2020 г., постановено по АНД № 632/2020 г. по описа на Районен съд – Разград, с което е потвърденото НП № 38-0001075 от 13.08.2020 г. на директора на РД „Автомобилна администрация“ – Русе. С потвърденото наказателно постановление на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв. на основание чл. 96г, ал. 1, пр. 2 от ЗАвП за нарушение на чл. 7б, ал. 1, изр. 1 от същия закон. В жалбата се твърди, че решението е неправилно и постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните  правила, поради което се иска да бъде отменено, като бъде отменено и наказателното постановление.

ДОКЛАДВА писмено становище на ответника по жалбата, който я счита за неоснователна и моли решението на районния съд като законосъобразно да бъде потвърдено. При уважаване на жалбата се прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

АДВ. Б.: Поддържам изцяло жалбата. Няма да соча доказателства.

ПРОК. ЕНЧЕВ: Считам жалбата за неоснователна. Няма да соча доказателства.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Б.: Уважаеми административни съдии, моля Ви да отмените изцяло Решение № 367 от 04.12.2020 г. на Районен съд – Разград по АНД № 362/2020 г., както и да отмените изцяло НП № 38-0001075 от 13.08.2020 г. на директора на РД „Автомобилна администрация“ – Русе като незаконосъобразни и неправилни. Съображенията ни за това са следните:

Дружеството е санкционирано за нарушение по чл. 96г, който член  визира: „който назначи на работа или допусне водач, който не отговаря на някои от изискванията, определени с този закон и нормативен подзаконов акт  по прилагането му да управлява превозно средство за обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или товари се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 3000 лв.“. Същевременно в наказателното постановление като нарушение е описано, че „Енерджи драйв“ е осъществил превоз на товари с водач И. В. И., който не отговаря на изискванията за квалификация на водача – няма валидна карта за квалификация.

Имуществената санкция на дружеството, наложена на основание чл. 96г, ал. 1 от ЗАвП, според която разпоредба превозвач, който назначи на работа или допусне водач, който не отговаря на някое от изискванията, определени с този закон или с друг подзаконов нормативен акт по прилагането му да управлява обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари се наказва с глоба в размер на 3000 лв. Санкционната норма съдържа правило за поведение, което се осъществява  чрез две самостоятелни изпълнителни деяния – който назначи или допусне водач, който да управлява МПС за обществен превоз. За да се свърже това нарушение с прилагане на санкцията по чл. 96, ал. 1, пр. 2 от същия закон  неговото описание трябва да съвпада текстово с предвидените в санкционната норма изпълнително деяние – назначаване или допускане. В самото наказателно постановление, както и АУАН, административнонаказващият орган е описал извършеното нарушение „като е осъществил превоз“. Такова нарушение в самия закон няма.

Районен съд – Разград при постановяване на решението не е обсъдил този ни довод.

На следващо място искам да посоча, че към извършване на нарушението 03.07.2020 г., към извършването на комплексната проверка е съществувала Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за реда и условията за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издадени съгласно § 4 на основание чл. 7б, ал. 5 от ЗАвП. В чл. 2, ал. 1 на наредбата е предвидено, че водачите на МПС, за управление на които се изисква свидетелство за управление на МП/С от категории и съответните подкатегории, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка трябва да притежават карта за квалификация на водача. Т.е. изискването водач на МПС в определени случаи да притежава такава карта за квалификация  е визирано в Наредба № 41, именно в чл. 2. Считам, че не е нарушена разпоредбата на чл. 7б, ал. 1 от ЗАвП.

Считам, че при съставянето на АУАН и в наказателното постановление  са допуснати съществени нарушения на изискванията на чл. 42, т. 4 и т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН относно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено и разпоредбата, която е нарушена.

Искам да обърна внимание и на това, че при съставяне на АУАН, в графа „свидетели“ е изписано името на свидетеля Х. А. М. Посочен е адрес, а в графа „ЕГН“ са записани само първите шест цифри, т.е. и ЕГН-то не е пълно.

С оглед на това считам, че както АУАН, така и наказателното постановление страдат от пороци. Считам, че от друга страна в наказателното постановление е извършено едно смесване между юридическо и физическото  лице, защото в наказателното постановление е описано, че е извършена комплексна проверка на превозвача „Енерджи драйв“ ЕООД, но не е конкретизирано кой е допуснал нарушението – физическото лице И. В. или юридическото лице „Енерджи драйв“ ЕООД, т.е. ако е физическото лице санкцията трябва да е глоба, а не имуществена санкция. Ако е юридическо лице то трябва да е имуществена санкция в такъв размер.

С оглед на това Ви моля за Вашия съдебен акт и моля да ни присъдите направените деловодни разноски.

Считам, че адвокатският хонорар, изписан в първата инстанция, не е прекомерен, поради минималните адвокатски наредби за възнаграждение.

ПРОК. ЕНЧЕВ: Уважаеми административни съдии, моля Ви да потвърдите постановения съдебен акт, с който е потвърдено наказателното постановление, издадено от директора на РД „Автомобилна администрация“ – Русе като считам, че в хода на административнонаказателното производство от административнонаказващия орган при установяване на нарушението до почване на процедурата по административно санкциониране на нарушителя не са допуснати съществени процесуални нарушения. Нарушението е установено по време и място и са спазени изискванията на закона, отразени в АУНА и в наказателното постановление. Съобразен е и размерът на имуществената санкция, с която на дружеството е наложена такава глоба в размер на 3000 лв. за извършеното от тях нарушение. Установено и потвърдено от първоинстанционния съд и в този смисъл Ви моля да се произнесете.

 

СЪДЪТ ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:40  часа.

 

         

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:/п/