Конкурси

 

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - ВТОРИ ЕТАП

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - ПЪРВИ ЕТАП

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РАЗГРАД на основание чл. 93, ал. 1, т. 7, чл. 343, ал. 1 във вр. с чл. 340а от Закона за съдебната власт, чл. 138, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата, разпоредбите на чл. 89 – 96 от Кодекса на труда и в съответствие със Заповед № РД-08/042 от 1.04.2019 г. на председателя на съда обявява конкурс за заемане на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжност Призовкар“ – служба „Специализирана администрация“.

 

I.     Описание на длъжността:

            Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа. Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони, за незабавното връщане на вторите екземпляри и старателно отбелязване на причините за невръчване на призовките и др.

II.  Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

-       Да е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-       Да не е поставен под запрещение;

-       Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

-       Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-       Да има завършено средно образование;

-       Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

-       Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-       Да не е съветник в общински съвет;

-       Да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

-       Да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

-       Да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия;

-       Познания на общата нормативна уредба на съдебната власт.

III.   Допълнителни специфични изисквания по чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС:

Умения и познания по приемане, предаване, подреждане и съхраняване на съдебната документация; отлични комуникативни умения и способност за работа в екип и работа с граждани; добри познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС) и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частта, свързана с правилата за връчване на призовки и съдебни книжа; добри познания по правопис и граматика.

IV.   Минимален размер на основното трудово възнаграждение:

Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, първоначалното основно месечно възнаграждение е в размер на МРЗ - 560 лв. и за V ранг – 25 лв.

V.      Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа – допускане по документи, извършено по реда на чл.142 от ПАС и провеждане на събеседване.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в т. II и т. III изисквания.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се публикуват на интернет страницата на съда и на таблото за съобщения на съда не по - късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Допуснатите до втория етап кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция и/или телефон за датата, началният час и мястото на провеждане на събеседването.

С допуснатите кандидати се провежда събеседване. Всеки член на комисията поставя оценка за цялостното представяне на кандидата по шестобалната система, като крайната оценка е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Успешно издържалите кандидати се класират в низходящ ред съобразно поставената им при събеседването крайна оценка. При равни оценки класирането ще се извърши съгласно критерия „оценка от диплома за средно образование“. Трудовото правоотношение възниква с лицето, класирано на първо място в конкурса.

VI. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление (по образец) за участие в конкурса.

Към заявлението за участие в конкурса се прилагат следните документи:

1.   Подробна автобиография – европейски формат;

2.   Диплома за завършено образование - копие, заверено от кандидата;

3.   Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такива), заверени от кандидата;

4.   Медицинско удостоверение - оригинал, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не се води на учет и не страда от психическо заболяване;

5.   Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;

6.   Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ (по образец);

7.   Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ (по образец);

8.    Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата;

9.    Подписано от кандидата „Известие до кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс за обявени свободни работни места в Административен съд – Разград, в съответствие с общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679)“, по образец.

Оригиналите на документите да се представят за справка на приемащото документите лице.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Образците на изискуемите документи – Заявление за участие в конкурса, Декларация по  чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ,  декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ,  формуляр на „Известие до кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс за обявени свободни работни места в Административен съд – Разград, в съответствие с общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679)“ и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставят на кандидатите от административния секретар или от интернет страницата на съда http://www.admcourt-rz.org/, раздел „За съда“ - секция „Конкурси“.

VII. Място и срок за подаване на документите:

   Административен съд – Разград, бул. „Бели Лом“ № 33, партерен етаж, служба „Регистратура“, стая 112 в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

   Съгласно чл. 91, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда – в тридесетдневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в централен всекидневник и на интернет страницата на съда.    

            За повече информация кандидатите могат да се обръщат на телефон 084/662429 – административен секретар.

Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на Административен съд - Разград - http://www.admcourt-rz.org/, раздел „За съда“ - секция „Конкурси“, както и чрез поставянето им на подходящо общодостъпно място в сградата на съда.

Обявлението е публикувано във вестник „Сега”, бр. 78/3.04.2019 г.

 

Документи за изтегляне:

 

·         Заявление за участие в конкурс

·         Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ

·         Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ

·         Длъжностна характеристика

·         Формуляр на „Известие до кандидатите, подаващи документи за участие в конкурс за обявени свободни работни места в Административен съд – Разград, в съответствие с общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679)“