30/03/2016 - Съобщение за работно място

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РАЗГРАД

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР I-ва степен“

МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Да е български гражданин; неосъждан; завършено висше образование с компютърна квалификация – магистър и професионален опит – минимум 3 (три) години или бакалавър с професионален опит - минимум 4 (четири) години; отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи, по мрежови и информационни системи, владеене на английски език.
КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Писмено заявление до административния ръководител с посочени три имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата;
2. Автобиография;
3.Заверени копия от документи за придобита образователна и квалификационна степен;
4. Заверено копие от документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;
5. Медицинско удостоверение за постъпване на работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания и медицинско удостоверение за постъпване на работа от личен лекар;
6. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че е необходимо за постъпване на работа в Административен съд – Разград;
7.Декларация по чл.131 от Правилника за администрацията в съдилищата;
8. Декларация от кандидата за липса на обстоятелства по чл.132 от Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с чл.107а от Кодекса на труда;
Желаещите да заемат длъжността могат да подават своите документи до 15.04.2016 година в Административен съд – Разград, стая 112 - Регистратура в “Съдебно деловодство“, първи етаж на административната сграда в гр.Разград, Бул. „Бели Лом“ № 33.
За справки: тел. 084 612 176 – съдебен администратор.
При подаване на документите всеки може да се запознае с типовата длъжностна характеристика за длъжността.
След преценка на представените документи от кандидатите, ръководството на съда ще покани за събеседване тези от тях, които отговарят на посочените по-горе условия. Събеседването ще се проведе с участието на компютърни специалисти, работещи в съдебната система, които ще проверят техните професионални познания и технически умения.

Административен съд - Разград