ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ, ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РАЗГРАД
 1. Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата в Административен съд Разград ?
  1. Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. Делата се разглеждат в разумен срок
  3. Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често в Административен съд Разград?
  1. Отлагат се прекалено често
  2. Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата в Административен съд Разград ?
  1. Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. Неправилно призоваване на страните по делото
  3. Неявяване на свидетелите
  4. Искания за представяне на нови доказателства
  5. Не представяне навреме на исканата съдебна експертиза или неявяване на вещото лице
  6. Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. Неявяване на страните
  8. Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата в Административен съд Разград ?
  1. Съд
  2. Адвокати
  3. Свидетели
  4. Другата страна
  5. Вещите лица
  6. Служителите в съда
  7. Друго
 5. Според Вас, какъв е разумният срок за насрочване на ново съдебно заседание в Административен съд Разград?
  1. 2 седмици
  2. 1 месец
  3. 2 месеца
  4. 3 месеца
  5. повече
 6. Досега използвали ли сте услугите на администрацията в Административен съд Разград?
  1. да
  2. не
 7. Писмената информация /табели, брошури, писма, образци на формуляри/ в Административен съд Разград е:
  7.1. ясна
  1. да
  2. не
  3. нямам мнение
  7.2. пълна
  1. да
  2. не
  3. нямам мнение
 8. Устните обяснения, които дават служителите от Административен съд Разград са:
  8.1. ясни/лесно разбираеми
  1. да
  2. не
  8.2. пълни
  1. да
  2. не
 9. Отношението на служителите от Административен съд Разград към гражданите е:
  9.1.Служителите се държат с гражданите вежливо и с уважение
  1. да
  2. не
  3. нямам мнение
 10. Според Вас постановените съдебни актове са:
  10.1.ясни/разбираеми
  1. да
  2. не
  10.2.обосновани/добре мотивирани
  1. да
  2. не
 11. Устните разпореждания в съдебни заседания са:
  11.1.ясни/разбираеми
  1. да
  2. не
  11.2.обосновани/добре мотивирани
  1. да
  2. не
 12. От къде получаване информация за дейността на Административен съд Разград?
  1. медиите
  2. лично от хората, които са участвали в съдебни процеси
  3. от хора, които работят в съдебната система
  4. не се интересувам
 13. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Административен съд Разград?
  1. има ясни правила, които се спазват от всички
  2. отношението към всички е еднакво
  3. обслужването зависи от служителя
  4. обслужването не е добро
  5. нямам мнение
 14. Как оценяване връзката Административен съд Разград – медии?
  1. добра практика
  2. слабо ефективна
  3. нямам мнение
 15. По Ваше мнение, зависим ли е Административен съд Разград от:
  15.1.натиск от страна на престъпни групи
  1. да
  2. не
  15.2.натиск от страна на икономически групи
  1. да
  2. не
  15.3.политически натиск
  1. да
  2. не
 16. Кой аспект от дейността смятате, че най-много се нуждае от подобрение в работата на Административен съд Разград?
  1. достъп до информация
  2. отношение на служителите и магистратите към гражданите
  3. знанията и уменията на служителите и магистратите
  4. обстановката в която се предоставят услугите