02/07/2019 - Обявление по Адм. дело № 167/2019

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура-Разград против разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 24 в частта „… събиране…, транспортиране…“; чл. 30, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6; чл. 74, ал. 8 в частта „… събиране, транспортиране…“; чл. 175; чл. 176, ал. 3 и ал. 4; чл. 177, ал. 2 от Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на Община Кубрат, приета с решение на Общински съвет – Кубрат, по който е образувано административно дело № 167/2019 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 17.09.2019 г. от 11.00 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Ива Ковалакова - Стоева)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)