27/11/2018 - Обявление по Адм. дело № 203/2018

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да бъде отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на община Кубрат (Наредба № 10), в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“, приета с Решение на Общински съвет - Кубрат, по който е образувано административно дело № 203/2018 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 15.01.2019 г. от 11.00 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Ива Ковалакова - Стоева)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)