04/03/2014 - Обявление по Адм. дело № 68/2014

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от "Агроспектър 2000" ООД, Д. Христова, М. Димитрова, "Абак-2000-Христови СИЕ" СД, М.Христова, С. Кавръков, Р.Монев всички от гр. Разград, против точки 2, 5, 6, 10, 16, 24, 30 от Решение № 501 по Протокол № 35 от 27.12.2013г. на Общински съвет – Разград, за определяне такса битови отпадъци и одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Разград за 2014г., по което е образувано административно дело № 68/2014 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 04.04.2014г. от 10.30 часа.


АДМ. СЪДИЯ:
/Диан Василев/

СЪД.АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/