09/01/2017 - Обявление по Адм. дело № 196/2016

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Разград да се отмени разпоредбата на чл.54 от от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община-Завет, по който е образувано административно дело № 196/2016 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 21.02.2017г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Таня Дамянова/


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/