18/01/2018 - Обявление по Адм. дело № 6/2018

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Разград с искане да бъдат отменени разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 4, ал. 3 и ал. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по който е образувано административно дело № 6/2018 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 20.02.2018г. от 11.00 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Таня Дамянова)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)