31/05/2017 - Обявление по Адм. дело № 89/2017


Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Разград с искане да бъдат обявени за нищожни разпоредбите на чл. 18а, ал. 8, т. 1 и чл. 59 от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград, приети с Решение № 242 по Протокол № 18 от 29.11.2016 год. на Общински съвет Разград, по който е образувано административно дело № 89/2017 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 11.07.2017г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Марин Маринов)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Павлинка Стоянова)