29/06/2017 - Обявление по Адм. дело № 99/2017

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Разград с искане да бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите на чл.4, ал.1, пр.4 и пр.5 и чл.18а, ал.1 от Наредба № 3за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, приета от Общински съвет- Цар Калоян, по който е образувано административно дело № 99/2017 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 19.09.2017г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Таня Дамянова)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)