22/08/2016 - Обявление по Адм. дело № 105/2016

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград против разпоредбите на чл. 34, ал.1, т.2 и чл. 36, ал.1, т.2 от Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на Община Лозница, приета с решение на Общински съвет Лозница, по който е образувано административно дело № 105/2016 г. по описа на Административен съд – град Разград, насрочено за 11.10.2016 г. От 10,30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(М. Маринов)


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
(П. Стоянова)