09/09/2016 - Обявление по Адм. дело № 120/2016


Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Разград, с искане да бъде отменен чл. 14, ал. 4, предожение 1 и предложение 4 от Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Разград, приета с Решение № 450 по протокол № 30 от 01.10.2013г. на Общински съвет Разград, по който е образувано административно дело № 120/2016 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 18.10.2016г. от 10.45 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
/Марин Маринов/СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/