17/07/2019 - Обявление по Адм. дело № 166/2019

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от районния прокурор на Районна прокуратура- Кубрат с искане да бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и чл. 42, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Кубрат, по който е образувано административно дело № 166/2019 г. по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 24.09.2019 г. от 11.00 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Таня Дамянова)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)