15/08/2017 - Обявление по Адм. дело № 122/2017

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Разград с искане да бъдат обявени за нищожни разпоредбите на чл.2, ал.3, пр.8; чл.32, ал.1, т.2 и чл.34, ал.2 от Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на Община Цар Калоян, приета с решение на Общински съвет Цар Калоян, по който е образувано административно дело № 122/2017 год. по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 03.10.2017 г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ива Ковалакова- Стоева)


АДМ. СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)