07/03/2011 - Обявление по Адм. дело № 29/2011

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Деян Петков Драганов от гр. Разград, действащ в качеството си на частен съдебен изпълнител с район на действие ОС Разград, против чл. 51а от Наредба № 11 на Общински съвет – Исперих за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета с Решение № 292 по протокол № 50/28.01.2011г. на Общински съвет - Исперих, по което е образувано административно дело № 29/2011 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 20.04.2011г. от 11.00 часа.СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ива Ковалакова-Стоева/